Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Naomi van Limborgh - 2 maanden geleden

Schrijf een samenvatting over het onderwerp: Schizofrenie:
Schizofrenie is een ernstige en complexe psychiatrische ziekte, die gepaard gaat met psychoses. Bij deze hersenaandoening verliest iemand het contact met de werkelijkheid.
Oorzaak: bij de oorzaak van schizofrenie speelt erfelijkheid een rol, maar genetische aanleg is alleen niet de enige factor. Het gaat ook om belastende omstandigheden waarin iemand dusdanig kwetsbaar is dat een psychose de kans krijgt.
Symptomen: de meeste kenmerkende verschijnselen zijn wanen, hallucinaties, het wegvallen van de samenhang in spreken en denken, onlogische gedragingen en een gebrek aan emoties en motivatie. Minstens twee van deze symptomen moeten gedurende minimaal een maand optreden.
Behandeling: de behandeling vindt plaats in de ggz. Medicijnen, antipsychotica bestrijden effectief de symptomen maar bieden geen genezing.

Een psychose en schizofrenie lijken veel op elkaar. Het belangrijkste verschil is dat schizofrenie langer duurt dan een psychose. Je kunt een keer een psychose krijgen en daarna nooit meer. Iemand die schizofrenie heeft, heeft eigenlijk een hele lange psychose of meerdere psychoses achter elkaar.
Bij schizofrenie wordt er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve symptomen: de verschijnselen die horen bij een psychose worden de positieve symptomen van schizofrenie genoemd: ze zijn duidelijk aanwezig. (wanen, hallucinaties en verward denken)
De verschijnselen van het verminderd functioneren worden de negatieve symptomen van schizofrenie genoemd: bepaalde vaardigheden of eigenschappen zijn afwezig. (verminderd functioneren op sociaal en psychisch gebied: weinig energie, geen emoties tonen, zelfverwaarlozing en moeilijk te bereiken)

Paranode type;
Als je last hebt van deze vorm van schizofrenie, lijd je veel aan paranode gedachten, ofwel achterdochtswanen. Je bent argwanend naar alles en iedereen en voelt je bedreigd. Soms krijg je te maken met achtervolgingswanen: de sterke overtuiging dat iemand achter je aan zit. Bij deze vorm heb je minder last van vervlakte emoties, katatoon gedrag of verwarde spraak.

Katatone type;
Bij het katatone type van schizofrenie lijd je aan bewegingsstoornissen, dat zich uit in onbeweeglijkheid of over beweeglijkheid. Iemand beweegt nauwelijks en zit of staat soms uren stil in een verkrampte houding. Of iemand is juist over beweeglijk, erg onrustig en kan de neiging hebben gedrag of spraak van anderen constant te imiteren.
Gedesorganiseerde type;
Bij deze vorm van schizofrenie heb je vooral last van verwardheid. De spraak is erg verward en anderen kunnen moeilijk volgen wat iemand wil vertellen. Omdat het zoveel moeite kost om je gedachten te ordenen, kom je erg chaotisch over. Mensen met het gedesorganiseerde type hebben doorgaans ook te maken met vervlakte emoties.
Ongedifferentieerde type;
Bij het ongedifferentieerde type vertoon je verschijnselen van alle hierboven genoemde vormen van schizofrenie. Het is daarom moeilijk om de schizofrenie onder een bepaald type te scharen.
Resstype;
Schizofrenie kent een rusttoestand waarbij de symptomen minder aanwezig zijn. Je hebt bij deze vorm van schizofrenie al een heftige periode van schizofrenie achter de rug.
Schizofrenie in fases: acute psychotische toestand -> patint krijgt waanbeelden en hallucineert. Dit noemt men akoestische wanen. Zij vormen een speciaal gevaar door hun bevelende (imperatieve) vorm, omdat ze de patint kunnen aanzetten tot sucide of zelfs doodslag.

Dis:
Dis is een ingewikkelde en ernstige psychiatrische stoornis. Dis betekent: dissociatieve identiteit stoornis. Dit werd vroeger meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd. Deze persoonlijkheden hebben een eigen identiteit en een andere wijze waarop ze relaties aangaan met anderen. De belangrijkste of dominante persoonlijkheid kan weet hebben van andere persoonlijkheden. Deze alter komt vaak meer voor. Deze mensen zijn zich ervan bewust dat dit bij hen speelt.
Symptomen: wanneer je een dissociatieve identiteitsstoornis hebt, kun je last hebben van de volgende symptomen. De klachten en symptomen kunnen per persoonlijkheidstoestand verschillen:
Meerdere identiteiten: er zijn meerdere peroonlijkheidstoestanden aanwezig. Hierdoor verandert het gedrag, stemgeluid, smaak en stijl. Minstens twee van de identiteiten nemen gedrag, gevoelens en gedachten regelmatig over.
Geheugenverlies (amnesie): zowel grote gebeurtenissen als dagelijkse bezigheden kan men zich niet meer herinneren. Vaak zijn er maar weinig herinneringen aan de jeugd. Ook bevindt men zich soms op bepaalde plekken en weten zij niet hoe ze er gekomen zijn.
Depersonalisatie: dit is het gevoel dat je geen contact hebt met jezelf en jezelf van een afstand bekijkt. Het gevoel alsof je niet meer de baas bent over je eigen lichaam.
De-realisatie: de eigen, vertrouwde omgeving voelt onwerkelijk en vreemd. Het voel alsof alles onbekend is.
Identiteitsverwarring: een soort innerlijke strijd. Het kan voelen alsof verschillende stemmen in het hoofd allemaal wat anders willen en verwachten.
Lichamelijke klachten: last van ernstige hoofdpijn, problemen met zicht of buikpijn.

Oorzaken: de oorzaak van Dis zijn vaak gerelateerd aan ernstige traumatische ervaringen in de kindertijd waarbij emotionele steun ontbrak; je creert een type om je tekortkomingen te voldoen. (vluchtreactie)
Voorbeelden: van zon traumatische ervaring kunnen zijn: mishandeling, seksueel misbruik, groot verlies ergens van of een lichamelijke aandoening.
Gevolgen: Niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, gaten in het geheugen, men kan drank en drugs gaan gebruiken en zichzelf verwonden wat ook kan leiden tot het plegen van zelfmoord.
Behandeling: bij het behandelen van dis wordt er meestal naar gestreefd om de alter en de hoofdpersoonlijkheid tot een persoonlijkheid te integreren. Verschillende behandelmethodes hiervan zijn: stabilisatie, traumaverwerking d.m.v. EMDR-therapie en integraties. Ook kan medicatie hierbij helpen.
De behandeling bestaat uit 3 fases: 1. Stabilisatie 2. Traumaverwerking 3. Integratie.

Posttraumatische stressstoornis:
Ieder mens maakt nare dingen mee; verkeersongeluk, overval, mishandeling, seksueel misbruik of oorlogsgeweld. De meeste verwerken de gebeurtenis langzaam en pakken de draad van het dagelijks leven weer op. Hoelang zon verwerking duurt is voor iedereen verschillend. 10% kan zon nare gebeurtenis niet verwerken, zij ontwikkelen een posttraumatische stress stoornis.
Oorzaken: de aard, ernst, duur en betekenis van de gebeurtenis spelen een grote rol in het ontwikkelen van deze stoornis. Ook de biologische kwetsbaarheid van het individu is een factor hiervan. Daarnaast is de kans groter als je als jong kind een nare ervaring op doet, dit omdat het stress-systeem dan waarschijnlijk verkeerd is afgesteld.


Symptomen en kenmerken:
Mentale klachten; concentratieproblemen, onrustig, angstig, herbeleven, depressie en angststoornis.
Lichamelijke klachten; lichamelijke herbelevingen, weinig energie, spierpijn, maagklachten, hoofdpijn en ongemakkelijkheid in het lichaam.
Bij een herbeleving lijkt het alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt. Je ziet, ruikt, hoort, proeft en voelt alles weer zoals toen het gebeurde. Wanneer je aan de gebeurtenis denkt; krijg je hartkloppingen, ga je trillen en zweten en kun je niet goed meer ademen.
Gevolgen: vastlopen in het dagelijks functioneren, isolement, moeite met vertrouwen van mensen, depressies en andere angststoornissen, vervreemding, belemmering in persoonlijkheidsontwikkeling en het gebruik van alcohol en drugs.
Behandeling: psychotherapie (cognitieve gedragstherapie) , EMDR (traumatherapie), medicijnen (misselijkheid, hoofdpijn, gewichtstoename, slecht slapen en libidoverlies)

Angststoornissen:
Bij vrees is het duidelijk waardoor iemand bang is bijvoorbeeld hoogtes. Bij angst is het vaak niet duidelijk waardoor iemand bang is. Je kunt je erg angstig voelen zonder te weten waarom.
We weten allemaal wat angst is. We hebben daar een bepaalde beleving of voorstelling van. Veel van ons gedrag is erop gericht angst uit te weg te gaan of voorkomen. Als de angst zo groot is dat het denken, voelen en handelen op de voorgrond staat, spreken we van een angststoornis.

Gegeneraliseerde angststoornis:
Een overmatige angst en bezorgdheid over veel verschillende dingen in het dagelijks leven zoals: perfectionisme, conformismistisch, onzekerheid en extreem gedreven zijn.
Deze stoornis gaat gepaard met de volgende lichamelijke klachten: slaapproblemen, slappe benen, concentratieproblemen, hartkloppingen en prikkelbaarheid.
Oorzaak: erfelijk, over bezorgdheid van ouders, negatieve gebeurtenissen en stressvolle gebeurtenissen in je leven.
Behandeling: cognitieve gedragstherapie en antidepressiva.

Paniekstoornis: Paniek is een verlammende angst, je kunt letterlijk en figuurlijk niks meer. Bij een paniekstoornis is er sprake van paniekaanvallen. Deze kunnen enkele minuten tot enkele uren duren.
Oorzaak: erfelijkheid, verband tussen ademhalingsstoornissen en sprake van stressvolle gebeurtenissen tijdens de maanden voor hun eerste paniekaanval.
Behandeling: zelfhulp, psychologische paniekmanagement en antidepressiva.

Fobie:
Een fobie is wanneer iemand heel erg bang is voor een bepaald: voorwerp, persoon, plaats of situatie. Bij een fobie is er dus altijd sprake van een fobische situatie of fobische stimuli. Wordt de patint blootgesteld hieraan treedt er paniek en angst op.
Lichamelijke reacties hierop kunnen zijn: zweten, hartkloppingen of een hijgende ademhaling, je kunt ook een paniekaanval krijgen.

Bij een specifieke fobie is er angst voor een bepaald ding, dier of situatie. Je weet dat de angst overdreven is maar doet toch je best om het ding waar je angstig van wordt te vermijden.
Oorzaken: ontstaat soms na een traumatische gebeurtenis die traumatisch of beangstigend voor je is of dat je een specifieke fobie ontwikkelt na getuige bent geweest of het zien van een ingrijpende gebeurtenis die een ander overkomt.

Agorafobie:
Vermijden van bepaalde situaties buitenshuis. De persoon vermijdt plekken vanuit angst dat ontsnappen moeilijk zal zijn of omdat er in deze situaties geen hulp beschikbar is als hij of zij in paniek raakt.
Oorzaak: erfelijk en een verband tussen negatieve of stressvolle gebeurtenissen in de kinderjaren.
Behandeling: cognitieve gedragstherapie, paniek management en medicijnen.

Sociale angststoornis:
Je bent bang dat anderen je vreemd of raar vinden, je komt verlegen over. Het kan ook zijn dat je bang bent voor je eigen reacties op de situatie, blozen of trillen. Je probeert de door jou gevreesde sociale situatie te vermijden. Het kan betrekking hebben tot een specifieke situatie of op een groot aantal situaties.
Oorzaken: erfelijke en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan.
Behandeling: cognitieve gedragstherapie en medicijnen.

Persoonlijkheidsstoornissen:
Cluster A: Excentriek of vreemd gedrag. Mensen met deze stoornis hebben weinig contact met anderen en zijn vaak gesoleerd.
1. Paranode-persoonlijkheidsstoornis: Dit patroon wordt gekenmerkt door wantrouwen en achterdocht, waarbij de motieven van anderen als kwaadwillend worden genterpreteerd.
2. Schizode-persoonlijkheidsstoornis: Mensen met deze stoornis vertonen afstandelijkheid in sociale relaties en hebben een beperkt scala aan emotionele expressies.
3. Schizo typische-persoonlijkheidsstoornis: Dit patroon gaat gepaard met direct gevoeld ongemak in intieme relaties, cognitieve of perceptuele verstoringen en excentriek gedrag.

Cluster B: Dramatisch, emotioneel of impulsief gedrag.
1. Antisociale-persoonlijkheidsstoornis: Hierbij is er een gebrek aan respect voor andermans rechten en schending van sociale normen.
2. Borderline-persoonlijkheidsstoornis: Kenmerkt zich door instabiliteit in interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en emoties, evenals impulsiviteit.
3. Histrionische-persoonlijkheidsstoornis: Mensen met deze stoornis vertonen excessieve emotionaliteit en vragen veel aandacht.
4. Narcistische-persoonlijkheidsstoornis: Dit patroon gaat gepaard met grandiositeit, behoefte aan bewondering en een gebrek aan empathie.

Cluster C: Angstig of vermijdend gedrag. Mensen met deze stoornissen hebben last van sociale vermijding, dwangmatig handelen en onzelfstandigheid.
1. Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis: Hierbij is er sprake van sociale geremdheid, gevoelens van tekortschieten en hypersensitiviteit voor negatief oordeel.
2. Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis:
3. Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis:

Persoonlijkheidsstoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornis. Ze hebben vaak onverklaarbare klachten, communicatie is moeilijker en lijden ook vaak aan andere stoornissen. (depressie, angststoornis, PTSS, eetstoornis of een verslaving).

Verklaring: voor een deel aangeboren, temperament en stressgevoeligheid. Bij temperament gaat het om factoren: stressgevoeligheid, introvert of extravert
We spreken van een persoonlijkheidsstoornis wanneer er sprake is van:
1. Lijden of beperkingen in sociaal en of beroepsmatig functioneren.
2. Afwijkelingen op het gebied van cognities, affecten, interpersoonlijke relaties.
De diagnose kan pas gesteld worden als je volwassen bent.

Stemmingsstoornis:
Is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedtoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je je verkeerd. Drie categorien:
1. Depressie
2. Dysthymie ook wel de chronisch persisterende depressie
3. Bipolaire stoornis ook wel de manisch depressieve stoornis.

Een depressie is een aandoening die de stemming en gevoelens raakt. Depressieve klachten zijn vaak niet goed te herkennen. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen, namelijk als je aan een depressie lijdt dan is er altijd een sombere stemming en vermindering van interesse en plezier.
Eem combinatie van verschillende dingen:
Moeilijke jeugd, chronisch, kwetsbaarheid, ingrijpende gebeurtenis of een chronische ziekte. Een depressie heeft niks te maken met onwil of een slap karakter.

Een bipolaire stoornis kenmerkt zich door het door het voorkomen van tegenovergestelde stemmingen van een depressie. Depressieve periodes worden afgewisseld met een uitgelaten of prikkelbare stemming en sterk verhoogde activiteit. Deze extreme stemmingstoestanden kan het vermogen om situatie te beoordelen verstoord raken.
Volgende verschijnselen: opgeblazen gevoel van eigenwaarde, gemakkelijk afgeleid, rusteloos voelen, spraakzamer zijn en psychotische kenmerken.
Behandeling: medicijnen, psychotherapie en psych educatie en coaching.

Hypomanie: een hypomanie is een periode van tenminste vier aaneengesloten dagen die lijkt op een manie.
Heeft dezelfde kenmerken als een manie, maar daar zijn deze niet zo heftig dat je erdoor in de problemen komt: toegenomen energie, productiviteit en meer sociale contacten opzoeken. . De tekst moet geschreven zijn op het niveau van het MBO. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: geen voorkeur.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document