Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Valentina222 - 3 maanden geleden

Doe een uitgebreid onderzoek naar Als je me onderzoek tot nu toe leest. Hoe en wat moet ik dan in mijn samenvatting zetten?

Voorwoord

Ter afsluiting van de opleiding Social Work aan Avans Hogeschool in Breda heb ik mijn afstudeeronderzoek gericht op een sociaal-agogische kwestie. Het afstudeeronderzoek bestaat uit het vooronderzoek en een hoofdonderzoek met een innovatie/innovatievoorstel
De onderzoek is gericht op het vergroten van bewustwording van sociaal werkers van hun rol in palliatieve fase bij ongeneeslijke ziekte. Er is onderzocht wat voor voordelen dit heeft voor patinten die in deze palliatieve fase zitten, op welke manier wordt hun kwaliteit van leven beter als sociaal werkers meer focus hebben op het sociale domein in deze fase.
Het onderzoek is tot stand gekomen na doorverwijzing naar Jolanda van Ommen, Jolanda is onderzoeker en werkzaam op het Avans Hogeschool bij de Expertisecentrum Perspectief in Gezondheid. Samen zijn wij in gesprek gegaan over het onderzoek en zodoende samen met de opdrachtgever Kitty van de Ven dit verder opgepakt. Kitty is werkzaam bij de Amphia en Netwerk palliatieve zorg stadsgewest Breda.Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek gaat over het palliatieve zorg. We hebben de focus gelegd op de sociale domein. Wat missen patinten hierin, wat zou er anders zijn als bewustwording groter wordt bij sociaal werkers? Wat doen sociaal werkers op dit moment bij een patint met ongeneselijke ziekte?

De samenvatting van een scriptie geeft de lezer een goede indruk van het volledige afstudeeronderzoek. Aangegeven wordt wat er wordt onderzocht en waarom. Ook wordt beknopt besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd en wat de belangrijkste resultaten waren. Ook moet de onderzoeker in de samenvatting de belangrijkste aanbevelingen kort bespreken.

Inhoudsopgave

Leeswijzer

BegripsafbakeningInleiding

De palliatieve zorg staat centraal in het verbeteren van de levenskwaliteit van patinten met een ongeneeslijke ziekte. Binnen dit domein spelen sociaal werkers een cruciale rol in het bieden van ondersteuning aan zowel de patinten als hun families. Het is van uiterst belang dat sociaal werkers zich volledig bewust zijn van hun rol en de specifieke behoeften van patinten begrijpen binnen het sociale domein. Dit onderzoek is gericht op het vergroten van het bewustzijn onder sociaal werkers en het identificeren van behoeften in het sociale domein bij palliatieve patinten.
Palliatieve zorg vormt een integraal onderdeel van de gezondheidszorg, waarbij het niet alleen draait om medische interventies, maar ook om sociale en psychologische ondersteuning. Hoewel sociaal werkers een cruciale rol vervullen in het bieden van deze ondersteuning, kan hun bewustzijn van de impact van hun rol en de nauwe verbinding met palliatieve zorg nog verder worden versterkt. Dit onderzoek legt de focus op het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en heeft als doel de bewustwording en verbinding van sociaal werkers met palliatieve zorg te verdiepen.
De relevantie van dit onderzoek wordt onderstreept door het feit dat jaarlijks ongeveer 150.000 mensen in Nederland overlijden, waarbij een aanzienlijk deel van deze sterfgevallen niet onverwacht is. Veel van deze individuen hebben in de laatste levensfase behoefte aan palliatieve zorg. In het jaar 2022 zijn er in totaal 169.075 mensen overleden, waarvan 111.463 palliatieve zorg nodig hadden. Onderzoek wijst uit dat 40,8% van deze groep aan kanker leed, 32,5% aan orgaanfalen, 15,7% aan dementie en 11,0% aan andere oorzaken.
Deze cijfers illustreren dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking behoefte heeft aan palliatieve zorg, wat de noodzaak voor aandacht en verbetering benadrukt. Een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid heeft niet alleen impact op de patint als individu, maar benvloedt ook zijn sociale functioneren door de veranderende rollen en verantwoordelijkheden. Dit benadrukt verder de cruciale rol van sociaal werkers in het ondersteunen van patinten in de palliatieve fase. Het onderzoek richt zich op het vergroten van het bewustzijn en identificeren van behoeften in het sociale domein bij palliatieve patinten, om zo de palliatieve zorg te optimaliseren en beter aan te sluiten bij de behoeften van individuen en hun families. (Kerncijfers Behoefte Aan Palliatieve Zorg, z.d.)

Praktijkprobleem

Achtergrond en context van het onderzoek
Over Netwerk Palliatieve Zorg in het Stadsgewest Breda
Een Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.
Het Netwerk Palliatieve Zorg in het Stadsgewest Breda is een autonoom samenwerkingsverband tussen diverse organisaties in de regio, zonder een formele juridische structuur, maar wel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Stichting Amphia fungeert als penvoerder en budgethouder en heeft de rol van werkgever op zich genomen. Het netwerk heeft zijn wortels tussen 2004 en 2011 in de Vereniging Annevillegroep gehad. Minimaal eens per periode vindt er een Algemeen Bestuurdersoverleg plaats, waar vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties samenkomen om de regionale palliatieve agenda te bespreken.
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit drie bestuurders van het netwerk, die optreden als vertegenwoordigers van alle bestuurders van de lidorganisaties, waaronder het Amphia Ziekenhuis, VVT/Thebe en de Huisartsenzorggroep. Het DB heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en neemt beslissingen namens het netwerk.
De Stuurgroep, bestaande uit negen leden, vertegenwoordigt specifieke doelgroepen of sectoren binnen de palliatieve zorg. Hun taak is het verstrekken van advies aan het DB. De vertegenwoordigde sectoren omvatten onder andere VPTZ, Transmuraal consultatieteam, Apotheken, Huisartsen en Bijzondere doelgroepen in de palliatieve zorg.
Het Netwerk Palliatieve Zorg is opgedeeld in subnetwerken, die oorspronkelijk zijn ontstaan uit vijf afzonderlijke subnetwerken. In de loop der jaren zijn deze samengevoegd tot twee subnetwerken die de regio Stadsgewest Breda vertegenwoordigen. Deze subnetwerken bieden zorgverleners uit de praktijk van alle aangesloten organisaties de mogelijkheid om deel te nemen. Binnen de subnetwerken worden actuele onderwerpen besproken, informatie en kennis gedeeld, en kunnen ze functioneren als werkgroepen of vraagbaken voor de deelnemende zorgverleners.
Het Transmuraal Palliatief Advies Team (Transmuraal PAT) vervult een cruciale rol in het ondersteunen van zorgprofessionals binnen de netwerkregio Stadsgewest Breda bij het verlenen van palliatieve zorg. De focus ligt op het bieden van hulp bij het tijdig herkennen van de palliatieve fase en het faciliteren van gezamenlijke besluitvorming, ook wel bekend als shared decision making. Het team doet dit door middel van telefonisch advies en speelt een aanvullende rol, waarbij het belangrijk is te benadrukken dat het team de zorg en behandeling niet overneemt. De adviezen van het team zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en profiteren van een uitgebreid netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten, evenals psychosociale en spirituele zorgverleners.
Het Transmuraal PAT staat paraat om vragen van zorgprofessionals te beantwoorden die betrekking hebben op diverse aspecten van palliatieve zorg. Enkele voorbeelden van onderwerpen waarover advies kan worden ingewonnen, zijn:
- Moeilijk behandelbare symptomen, zoals pijn, verwardheid en misselijkheid;
- Behandeling van refractaire symptomen en problemen rondom het levenseinde;
- Complexiteit rondom verpleegkundige aspecten, waaronder mondzorg, wondzorg, obstipatie en voeding;
- Sociaal-emotionele en spirituele vraagstukken;
- Praktische zaken met betrekking tot de organisatie van zorg (sociale kaart);
- Bespreken van een anticiperend zorgplan.
Het Transmuraal PAT fungeert als een waardevolle bron van expertise en ondersteuning, waardoor zorgprofessionals in de regio kunnen rekenen op deskundig advies bij complexe palliatieve situaties. (Netwerk, z.d.)
Wat is palliatieve zorg?
In het Kwaliteitskader palliatieve zorg NL [IKNL/Palliactief, 2017] wordt palliatieve zorg gedefinieerd als zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patinten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard [IKNL/Palliactief, 2017]. Palliatieve zorg heeft oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden bij mensen in de laatste levensfase.
De palliatieve fase start op het moment dat genezing niet meer mogelijk is van een levensbedreigende aandoening maar kan ook gemarkeerd worden bij ernstige kwetsbaarheid door o.a. comorbiditeit en hoge leeftijd. Het is afhankelijk van onderliggend lijden wanneer de palliatieve fase start. Soms is dit bij het stellen van een diagnose, zoals bijvoorbeeld ALS. Bij patinten met kanker start de palliatieve fase als de kanker ongeneeslijk is (geworden). Bij kwetsbaarheid of chronische ziektes zoals COPD en hartfalen is de afloop onzekerder. Daarbij wordt de surprise question als markering gebruikt: zou u verbaasd zijn als uw patint binnen een jaar is overleden? Bij het antwoord nee wordt de palliatieve fase gemarkeerd. (Netwerken Palliatieve Zorg, z.d.-b)
Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:
De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden.
Generalistische (en/of specialistische) zorgverleners werken nauw samen met vrijwilligers, patinten en hun naasten binnen een inter(multi)disciplinair team. Deze nauwe samenwerking beoogt de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op door de patint gestelde waarden, wensen en behoeften.
De regiebehandelaar cordineert de zorg ten behoeve van de continuteit.
De wensen van de patint en diens naasten omtrent onder andere waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund [Vissers, 2010; Spreeuwenberg, 2013].
Bij palliatieve zorg wordt onderscheid gemaakt tussen (zie Figuur 1):
- Ziektegerichte palliatie.
- Symptoomgerichte palliatie.
- Palliatie in de stervensfase.
- Nazorg.
(Netwerken Palliatieve Zorg, z.d.-b)
De World Health Organization (WHO) definieert palliatieve zorg als: Een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patinten en naasten die te maken krijgen met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (Wervelmetastasen - Palliatieve Zorg - Richtlijn - Richtlijnendatabase, z.d.)


Probleemstelling
De huidige rol van sociaal werkers bij ongeneeslijke ziekten en in de palliatieve fase is mogelijk niet optimaal. Het is belangrijk om te onderzoeken wat sociaal werkers momenteel doen om mensen met een ongeneeslijke ziekte te ondersteunen, welke verbinding zij zien met palliatieve zorg en hoe de positie en samenwerking van sociaal werkers in de palliatieve zorg kunnen worden versterkt. Dit onderzoek richt zich specifiek op het sociale domein, sociale maatschappelijke werkers en welzijnswerkers.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om het bewustzijn van sociaal werkers in hun rol in de palliatieve zorg te meten en om de behoeften in het sociale domein bij palliatieve patinten te identificeren.

Vraagstelling

- wat zou er beter worden voor patinten als er groter bewustwording is bij sociaal werker omrent het sociale domein.
- Wat moet er veranderen om bewustwording te vergroten bij sociaal werkers om de kwaliteit van leven bij patinten die ongeneeslijk ziek zijn?
- Wat betekenen sociaal werkers op dit moment voor mensen met ongeneselijke ziekte
Hoofdvragen
Hoofdvraag: Wat zijn de huidige rol, verbinding en mogelijkheden van sociaal werkers in het ondersteunen van mensen met een ongeneeslijke ziekte (binnen het Netwerk Palliatieve zorg Stadsgewest Breda?)
1. Wat is de huidige rol van sociaal werkers in het ondersteunen van mensen met een ongeneeslijke ziekte binnen het Netwerk Palliatieve zorg Stadsgewest Breda?
2. Welke verbinding zien sociaal werkers tussen hun werk en palliatieve zorg?
3. Welke mogelijkheden zijn er om de positie en samenwerking van sociaal werkers in de palliatieve zorg te versterken?

Deelvragen
1. Wat zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van sociaal werkers binnen het Netwerk Palliatieve zorg Stadsgewest Breda?
2. Hoe ervaren sociaal werkers hun huidige rol in het ondersteunen van mensen met een ongeneeslijke ziekte?
3. Welke specifieke ondersteuning bieden sociaal werkers aan palliatieve patinten en hun naasten?
4. Wat zijn de behoeften en wensen van palliatieve patinten en hun naasten met betrekking tot de ondersteuning van sociaal werkers?
5. Welke uitdagingen ervaren sociaal werkers bij het verlenen van palliatieve zorg?
6. In hoeverre zijn sociaal werkers bekend met palliatieve zorg en welke kennis en vaardigheden hebben zij op dit gebied?
7. Wat zijn de mogelijke voordelen van een versterkte positie en samenwerking van sociaal werkers in de palliatieve zorg?
8. Welke concrete stappen kunnen worden genomen om de positie en samenwerking van sociaal werkers in de palliatieve zorg te versterken?
9. Wat zijn de mogelijke effecten van een workshop of gezamenlijke bijeenkomst om bewustwording en verbinding te versterken tussen sociaal werkers en palliatieve zorg?
Theoretische kader


Methodologie
Onderzoek ontwerp
Dit onderzoek zal een combinatie zijn van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Een online enqute zal worden verspreid onder sociaal werkers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Daarnaast zullen diepte-interviews worden afgenomen met een selectie van sociaal werkers om dieper inzicht te krijgen in hun bewustzijn en behoeften.

Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit sociaal werkers die werkzaam binnen zorg organisaties. Deze sociaal werkers zijn werkzaam in het sociale domein, als sociale maatschappelijke werkers of welzijnswerkers.

Instrumenten en analyse dataverzameling

Dataverzamelingsmethoden
- Interviews: Diepte-interviews zullen worden afgenomen bij een representatieve steekproef van sociaal werkers binnen het netwerk. Deze interviews zullen worden opgenomen en getranscribeerd voor analyse.
- Enqutes: Een online enqute zal worden verspreid onder alle sociaal werkers binnen het netwerk om een breder beeld te krijgen van hun activiteiten en percepties met betrekking tot palliatieve zorg.
- Documentanalyse: Relevante documenten, zoals beleidsstukken en verslagen van bijeenkomsten, zullen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de huidige situatie en mogelijke verbeterpunten.

Onderzoeksopbouw en verloop

Kwaliteitscriteria

Validiteit
Betrouwbaarheid
triangulatie

Resultaten
De resultaten zullen het bewustzijn van sociaal werkers in hun rol in de palliatieve zorg in kaart brengen. Dit kan worden gemeten aan de hand van hun kennis over palliatieve zorg, hun begrip van de behoeften van patinten en hun vermogen om passende ondersteuning te bieden

Behoeften in het sociale domein bij palliatieve patinten
De resultaten zullen ook de behoeften in het sociale domein bij palliatieve patinten identificeren. Dit kan betrekking hebben op emotionele ondersteuning, sociale interactie, het behouden van autonomie en het omgaan met verlies en rouw.

Resultaten literatuuronderzoek

Door het uitvoeren van een literatuurstudie naar palliatieve zorg, de behoeftes van patinten en bestaande werkwijzen zijn er de volgende informaties naar voren gekomen.

Resultaten interviews

Discussie en conclusie
Discussie van de resultaten
De resultaten zullen worden besproken in relatie tot bestaande literatuur en onderzoek. Eventuele beperkingen van het onderzoek zullen worden gedentificeerd en suggesties voor toekomstig onderzoek zullen worden gedaan.

Conclusie
De conclusie zal een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de implicaties ervan voor de praktijk van sociaal werkers in de palliatieve zorg. Aanbevelingen zullen worden gedaan om het bewustzijn en de ondersteuning in het sociale domein te verbeteren.

. Het onderzoek moet geschreven zijn op het niveau van de Hogeschool.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document