Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Idaaa - 4 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Verschillende rollen en inzichten internal vs external
Project -> Gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen.
Projectmanager -> Een manier van werken die volop de creativiteit en energie benut van mensen.

Wanneer
- Bij een belangrijke complexe uitdaging of probleemstelling
- Er is een duidelijke opdrachtgever
- Het probleem moet door een multidisciplinair team worden opgelost
- Er kan een eenduidig resultaat worden behaald
- Er is een duidelijke einddatum
- Er kan een scherp budget en helderen en toetsbare kwaliteitseis benoemd worden

Commitment
- Is iedereen betrokken?
- Neemt een iedere zijn of haar verantwoordelijkheid?

Doel van het financile deel
- Kosten
- Opbrengst
- Fasering
Het leren opzetten en doorreken van een grondexploitatie (GREX)

Financin: kosten en opbrengsten levert een saldo op
Gebiedsontwikkeling -> Het proces van (her) ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden
- Woningbouw
- Kantoren
- Winkels
- Industrie
- Leisure

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen bouwen
- Planning
- Ontwerp
- Juridische voorbereiding
- Fysieke voorbereiding van het betrokken gebied
- Bouwen (Niet bij GREX)
- Definitief inrichten van het gebied
- Beheer (Niet bij GREX)Belangrijke aspecten
- Proces van gebiedsontwikkeling is in de loop van de tijd steeds gecompliceerder geworden.
- Veel actoren betrokken bij verschillende ontwikkelingsfasen

Verbinding tussen gebiedsontwikkeling en financin
- Ieder onderdeel kost of levert geld op
- Saldo positief? dan heb je het goed gedaan
- saldo negatief? zal iemand het tekort moeten betalen

Financile aspecten
Vastgoed (word geen aandacht aan besteed op de 3 punten na)
Realiseren van vastgoed kost geld
Grondkosten (eerst de grond hebben voor je kan bouwen)
Bouwkosten (hout, beton, arbeidsloon)
Risico en winst
Vastgoed heeft een waarde
Verkoop
Exploitatie (inkomsten uit huur)
- Deel van de waarde zit in de grond(vuistregel: 1/3 deel)
- Hoe duurder het vastgoed hoe duurder de grond!
Grondwaarde is voor deze cursus van belang!!!
Grondexploitatie (GREX) -> De grond onder de gebiedsontwikkeling.
Werd vroeger gedaan door de gemeente. (actieve rol van de gemeente)

Grondexploitatie
- Het proces dat zich bezighoud met de transformatie van grond naar bouwgrond
- De achterliggende berekening
- Tussen 1950 en 2000 grotendeels een taak van de overheid c.q. de gemeente
- Vanaf 2000 steeds meer andere partijen
- Deze cursus gaat uit van een actieve rol van de gemeente (uitlegt volgt)

Kenmerken grond- beschikbaarheid
- Vrije gronden zijn in Nederland niet beschikbaar
- Alle grond heeft een bestemming
Natuur
Landbouw
Wonen
Industrie
Infrastructuur
Recreatie

Vervolg beschikbaarheid
- Ontwikkeling van grond is vaak een functieverandering
- Aard van de functie, functie verandering bepaalde de prijs
(Waarde veranderen. Van landbouwgrond naar woningen, gaat de waarde omhoog)
Kenmerken grond prijs
Van belang zijn de volgende aspecten
Functie
Ligging
(verwachte) toekomst functie
Centraal begrip: Schaarste

- Schaarste goederen zijn duur
- Goederen die ruim voorhanden zijn, zijn goedkoop
- Functie, ligging en (mogelijke) functieverandering bepalen of grond schaars en dus duur is
Ontwikkelingsfasen:
Initiatief
Eerste Idee met verkenning van mogelijkheden en locaties.
Vergelijking met andere projecten.
Er moet al een grondexploitatie gemaakt worden en globaal gerekend.
Werken met kerngetallen wat een grote marge in zit.
Veel plannen blijven in deze fase steken.

Haalbaarheid
Uitwerking in verder detail:
Verkavelingsplannen beginnen in deze fase, samen met architectonische ontwerpen en inrichtingen van de openbare ruimtes.
Grondexploitatie op basis van rele gegevens. (Calculaties, offertes, contracten).
Gedetailleerde fasering.
Geen marge; Risicoanalyse (hoe groot is de kans dat iets gebeurt en hoeveel kost dat) daaruit komt de post onvoorzien voort.
Het resultaat is bestemmingsplan en exploitatieberekening. Als je hier al afziet van het plan leid je al verlies.

Definitie
Ontwerp
Voorbereiding (deze drie zijn niet behandeld)

Realisatie
Uitvoering: (verwerving)
Bouwrijp komen we op terug
Uitgifte
Bouw (NIET BINNEN GREX)
Woonrijp
Uitvoering wordt met grote regelmaat aangepast. Door verschillende factoren.
Jaarlijkse herziening grondexploitatie.


(Beheer)
Begint na de liquidatie (vast vermogen en goederen ten gelde gelegd worden) van de grondexploitatie
Maakt dus geen deel meer uit van de GREX! (grondexploitatie).


Uitleg verwerving:
- Welke rol speelt de overheid, c.q. gemeente op de grondmarkt?
- Afhankelijk van de gekozen grondpolitiek.

Grondbeleid/grondpolitiek:
Grondbeleid: Alle instrumenten die ene gemeente heeft betreffende transacties en beheer van de grond.
Grondpolitiek: de specifieke keuze die een gemeente hieruit maakt.

Drie basisvormen van grondpolitiek
- Proactief: verwerven van grondposities voorafgaand aan planvorming. Vaak opportunistisch. Grondprijzen laag als er geen plannen zijn. Risico hoog. (Gemeenten bezitten namelijk voor 12 biljoen aan gronden die niet ontwikkelbaar zijn. Rente 3%.)
- Actief: gemeente verwerft gronden binnen een plangebied. Gericht aankoopbeleid op basis van planvorming. Concurrentie met andere partijen. Verschil met andere partijen: WVG (wet voorkeurs gerecht) en onteigening. Grondprijzen lager en risico voor gemeenteontwikkelingen in eigen hand. Mogelijkheid voor winst op grondexploitatie.
- Passief/faciliterend: Grondverwerving door andere partijen (vooral projectontwikkelaars) Gemeente regelt randvoorwaarden. Weinig/geen risico voor gemeenten. Minder mogelijkheden voor sturing. Weinig/ geen winst.

Uitgangspunt voor deze module:
- De gemeente heeft een actieve grondpolitiek
- Is op dit moment het geval in minder dan een kwart van de ontwikkelingen.
- De module geeft een basis uitleg over grondexploitaties en de berekeningen ervan. Simplificatie van een complexe situatie.

Bouwrijp maken:
Grond geschikt maken voor het bouwproces:
Juridisch, technisch bouwrijp.

Juridisch bouwrijp maken: bestemmingsplan/omgevingsplan. Omgevingsvergunningen. MER (milieu effect rapport)
Technisch bouwrijp: Egaliseren, obstakels verwijderen, bouwwegen aanleggen, kunstwerken aanleggen. Gas water elektriciteit licht en riolering aanleggen. Zit niet bij de kosten van grondexploitatie.

Bij de berekening:
Als we spreken over bouwrijp maken bedoelen we het technische deel
In de berekening komt het juridische deel in een andere post
Planontwikkelingskosten. (volgt later)

Stappen grondexploitatie
Verwerving
Bouwgrijp maken
Uitgifte
(bouw)
Woonrijp maken
(beheer)

Uitgifte
- Grond word verkocht aan de ontwikkelaars/bouwers
- Gemeente is normaalgesproken niet de ontwikkelaar
- Kosten/opbrengsten opstalontwikkeling (bouwen) vallen buiten de GREX
- Uitgifte van grond is de belangrijkste inkomstenbron in een GREX
- De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van het vastgoed

Bouw
- Het bouwen van een vastgoed is wel een onderdeel van het gehele proces maar geen onderdeel van de grondexploitatie
- Kosten/opbrengsten opstalontwikkeling (gebouwen opzetten) vallen buiten de GREX

Woonrijp maken -> deze laatste stap wordt uitgesteld om zo lang mogelijk geld te besparen. (niets hiervan word in koste meegerekend behalve riolering)
Gebied word geschikt gemaakt voor definitief gebruik:
- Definitieve bestrating/ trottoirs/ fietspaden
- Huisaansluiting riolering/ water / gas / elektriciteit

Parkeervoorziening -> deze kosten passen er wel bij als ze op de
Openbare ruimte kosten passen er wel bij
Gebouwd parkeervoorzieningen kosten passen er niet bij. hoort dit er niet bij maar bij de bouw van gebouwen en dus niet bij de GREX
Beheer (Valt ook buiten de GREX)
Is wel afhankelijk van keuzen die tijdens de grondexploitatie gemaakt zijn:
- Goedkoop grondexploitatie = duur beheer/ duur grondexploitatie = goedkoop beheer
- Beheer begint na afsluiting van de grondexploitatie (liquidatie)

Berekening
Een begroting bestaat normaal gesproken uit 3 onderdelen
Kosten
Opbrengsten
Saldo
- Bij grondexploitatie komt er fasering bij (wanneer woonrijp, gebouwd, kopen etc.)

Kosten in een grondexploitatie
Gebaseerd op het proces van een grondexploitatie kunnen de volgende kostenposten worden benoemd:
Verwerving
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Plantontwikkelings kosten
Bovenplanse kosten

Planontwikkelings kosten
- Kosten die horen bij het juridische bouwrijp maken (bijv. bestemmingsplan en omvegingsvergunningen)
- Salarissen (architect, SOer project leider etc.)
- Accommodaties/werkruimtes (tijdelijke kantoren)

Bovenplanse kosten
Kosten buiten het gebied van de GREX
- Infrastructuur
- Groen
- Waterberging (Plaatsen waar het regenwater tijdelijk opgeslagen kan worden)

Opbrengsten in GREX
Bij (pro) actieve grondpolitiek:
- Uitgifte van een (bouwrijpe) grond
Bij faciliterende grondpolitiek:
- Exploitatiebijdrage (projectontwikkelaar -> gemeente)

Uitgangspunten van deze module:
Gemeente heeft een actieve rol:
- Verwerving
- Bouwrijp en woonrijp maken door de gemeente
- Opbrengsten van de uitgifte van de grond
Andere opbrengsten, Bovenplanse opbrengsten en subsidies
Bovenplanse opbrengsten
- Functies binnen het gebied van de grondexploitatie, waar andere gebieden van meeprofiteren
- Infrastructuur
- Groen
- Wateropberging

Subsidies
Allerlei subsidies: allerlei overheden
- Europa, rijk, provincie, gemeente
- Sloop, bodemverontreiniging, monumenten, speciale ontwikkelingsgebieden etc.
- Is een specialisme op zich

Grondexploitatie rekenkundig (5 stappen)
Ruimtegebruik
Kosten
Opbrengsten
Fasering
Berekening

Ruimtegebruik
- Bepaling van ruimtegebruik is noodzakelijk om vast te kunnen stellen welke oppervlakten voor welk doel gebruikt moeten/ kunnen worden
- Bepaling van ruimtegebruik is nodig om vast te stellen welke oppervlakten geld kosten en welke opbrengen
- Bepaling van ruimtegebruik is nodig om vast te stellen welke partij welke kosten moet dragen

Van het plangebied worden afgehaald:
Te handhaven elementen. (geen kosten/opbrengsten, vallen buiten de GREX)
Verbouwen is geen handhaven

Van de GREX wordt afgehaald:
De hoofdstructuur
Bovenwijks (groen, water)
Hoofdontsluiting (ook voor andere gebieden)
Belemmeringszones (technisch groen)
Kosten voor de hoofdstructuur zijn (gedeeltelijk) voor de rekening van andere (rijk, provincie, gemeente etc.)
Bovenplanse opbrengsten!

Blijft over
Netto plangebied (Alle kosten hiervan zijn 100% voor rekening van de grex)
Van netto plangebied worden afgehaald:
Uitgeefbaar terrein levert geld op! (woningbouw, winkels, scholen kantoren, bedrijven etc.)
- Wijk- en buurt groen, water, buurtontsluiting, parkeren levert geld op!
Ruimtegebruik stappen:
- Plangebied
- (- te handhaven object)
- Exploitatiegebied
- (- hoofdstructuur)
- Netto plangebied
- (- wijk en buurtfuncties)
- Uitgeefbaar terrein

Eerste stap om dit allemaal vast te stellen: normatief gebruik
- Inschatting verschillende vormen van grondgebruik
- Initiatief- en definitiefase
- Kengetallen (voorbeeld: kavelgrootte, verschillende typen woningen, openbare verharding per woning etc.)

Op basis van normatief grondgebruik eerste (woningbouw)programma te bepalen
- Woningdifferentiatie (eerst vast te stellen)
- Kavelgrootte
- Verhardingsnorm
- Groennorm

Voorbeeld twee onder 1 kap woning
- Kavel: 250 m2
- Openbaar groen: 10 m2
- Weg oppervlak: 30 m2
- Totaal oppervlak nodig per woning: 290 m2

Kosten
Van globaal naar gedetailleerd
- Initiatief en definitiefase op basis van kengetallen
- In ontwerp, voorbereiding en realisatiefase op basis van gedetailleerde kostprijsberekening:
- Calculaties
- Offertes
- Contracten

Kostenposten
Verwerving
Bij proactieve en actieve grondpolitiek
- Privaatrechtelijke instrumenten
(Minnelijke verwerving, Grondruil)
- Publiekrechtelijke instrumenten
(Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG), Onteigening)
- Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG)
Gemeente kan het eerste recht op koop claimen, dit recht geldt een beperkte tijd
Eigenaar is niet verplicht te verkopen, zorgt voor rust en bedenktijd
- Onteigening
Als een eigenaar niet wil ontwikkelen volgens de plannen van de gemeente.
Persoonlijk belang vs collectief belang, wordt door de rechter bepaald
Gemeente moet wel gewoon betalen.

Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Planontwikkelingskosten
Bovenplanse kosten/ omslagkosten

Belangrijk bij kosten voor bouw en woonrijp maken: civiele techniek
Toepassen van techniek op grondweg en waterbouw, Tunnels, bruggen, viaducten etc.
Bodemgesteldheid -> Bodemsoort van groot belang voor draagkracht en ontwatering
- Vaste ondergrond (alleen z-limburg)
Fundering geen probleem
Afwatering kan een probleem zijn (water infiltreert niet in de bodem, maar stroomt over het oppervlak)
- Grof zand en grind (Veluwe, Utrechte, heuvelrug)
Fundering geen probleem
Afwatering prima (infiltratie)
Wordt gebruikt voor bodemverbetering
- Klei (noorden, westen, zuid-westen)
Bij fundering vaak omheiing nodig
Afwatering is problematisch
Water infiltreert slecht in de bodem
- Veen (westen, kop van Overijsel)
Omheiing bijna altijd noodzakelijk
Waterhuishouding is zee precies
Risico van klink (zakken grond)
Waterhuishouding/beheersing grondwaterstand zeer belangrijk
- Zeer belangrijk. Belangen landbouw (verdroging/vernatting)
- Belangen natuur
- Afvoer hemelwater
- Fundering gebouwen
- Fundering wegen
- Zorgvuldig beheersing niveau oppervlaktewater en grondwater
- Waterschappen

Invloed bodemgesteldheid en waterhuishouding op gebiedsontwikkeling
- Constructie wegen
- Egaliseren/ ophogen
- Afwaterring
- Kabels en leidingen

Grondwaterstand
- Water dat in de ruimte tussen de bodemkorrels
- Grondwaterstand volgt het oppervlak (capillaire werking)


Constructie wegen
- Fundering -> nodig voor de verspreiding van de verkeersbelasting zodat de weg niet zakt, puin, asvaslt, zand! Grondwaterstand kan leiden tot verweking wegzakking van de fundering.
Hoogte is afhankelijk van functie.
Buurt 0,7m
Wijkontsluiting 1,0m
Hoofdwegen 1,4
- Verharding -> verschillende functies: verdelen verkeersbelasting, geluidsniveau, aanzien, snelheid, verkeersveiligheid. Belangrijk kostenaspect
- Kunstwerken -> voorziening van steen, beton, staal of hout op een vaste locatie.
Vaak ongelijkvloerse kruisingen, met name overgang naar verharding van groot belang (beheer)

Egaliseren/ophogen
Ophogen vaak noodzakelijk door verweking
Integrale ophoging dan gewenst of voordeliger
Belangrijk probleem: zetting/klink (bij belasting van ondergrond verdwijnt water uit de ondergrond waar de bodem zakt. Je kan het accepteren (goedkoop in GREX, duur in beheer) of je kan al een deel voorbelasten waardoor de grond minder zal inzinken. (Duurder in GREX, goedkoper in beheer) -> bij klei en veenbodems

Afwatering
- Natuurlijke afwatering -> afhankelijk van Relif, bodemsoort en verschil in hoogtes
- Kunstmatige afwatering -> stelsel van sloten, verlaagt de grondwaterstand. Ophoging, verlaging, grondwaterstand en verbetering doorlatendheid
Aanleg waterberging, wadis drainage, riolering
- Riolering -> afvoer DWA (droogwateringsafvoer -> niet gerelateerd aan neerslag) en HWA (hemelwaterafvoer -> gerelateerd aan neerslag) via stelsel van buizen, putten en pompen

Kabels en leidingen
Riolering, gas, water, elektriciteit, stadverwarming, drainage, industrietransportleidingen.
Invloed hiervan in een GREX is de bestaande kabels en leidingen die zorgen voor belemmeringszones, kosten voor particuliere bedrijven, maar riolering en drainage in de GREX, ondergrond uitvoering en beheer). Riolering en planning nauwkeurig gewenst, risico beschadiging, late oplevering, gebrek aan afstemming

Kostenpost
Verwerving, bouwrijp, woonrijp maken, planontwikkelingskosten, Bovenplanse kosten/omslagkosten

Planontwikkelingskosten
Juridische bouwrijp maken, salarissen huisvestiging, overhead meestal 25-30 % van totale kosten

Bovenplanse/omslag
Kosten buiten het plangebied, infra, wateropvang, groen

Opbrengsten
Uitgifte gronden, bovenplanse bijdragen, subsidies, exploitatiegebied


Uitgifte gronden
Verkoop: vaste m2 prijs, grondquote residuele waardebepaling

Vaste prijs -> waarde grond gebaseerd op vergelijking met andere gebieden
Grondquote -> waarde grond is een percentage van de waarde van het vastgoed.
Bijv. woning waarde 250.000,-, grondquote is 25% dan is de
grondwaarde 1/4de van 250.000,- = 62.500,-
Residuele grondwaarde -> waarde van de grond is waarde van het vastgoed, exc. De stichtingskosten (bouwkosten + bijkomende kosten winst en risico)
Bijv. Woning waarde 250.000,-,
Bouwkosten 140.000,-
Bijkomende kosten 35.000,-
Residuele grondwaarde = 250.000 140.000 35.000 = 75.000,-

Erfpacht -> Gemeente is eigenaar van de grond en de houder heeft gebruiksrecht.
Erfpacht organisatie is onderdeel beheer. Erfpacht is in een GREX te vergelijken met verkoop van de grond.

Bovenplanse bijdragen -> voor objecten in het plangebied die een functie hebben voor een groter gebied. Eigenlijk hetzelfde als bovenplanse kosten maar dan omgedraaid. Denk aan hoofdontsluiting en bovenwijks groen en water.

Subsidies -> Dienen voor de uitvoeringsfase bekend en begroot te zijn. Je hebt regionale, landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Specialistische kennis!!
Sloop, sanering, monumenten is vooraf vastgesteld en bijdrage wordt dan weer geleverd als er een tekort is aan geld in de GREX

GREX redekundig
Fasering
- Wanneer moet welk deel van de exploitatie uitgevoerd worden?
- Onderdelen zijn vaak logisch verbonden:
- Verwerving -> bouwrijp -> uitgifte -> woonrijp
- Onderdelen hoeven niet in een keer uitgevoerd te worden

Berekening
- Stappen van de grondexploitatie in een berekening zetten:
- Kosten
- Opbrengsten
- Saldo
- = de nominale berekening (doen alsof alle kosten op hetzelfde moment uitgegeven worden en binnen komen)
- Door fasering worden kostenstijging (kosten en opbrengsten zijn bij de uitvoering hoger dan de normale berekening) en rente van belang (inflatie)Rente
- Bij uitvoering moet geld beschikbaar zijn:
- Lening: rente betalen over het geleende bedrag
- Betaling uit eigen kapitaal: renteverlies
- Te berekenen vanaf uitvoering tot de afsluiting van de grondexploitatie: liquidatie

Eindwaarde
- Uiteindelijke bedrag op datum beindiging grondexploitatie (liquidatiedatum)
- Oorspronkelijk bedrag
- X kostenstijging
- X rente

Contante waarde
- Eindwaarde, omgerekend naar huidige waarde
- met welk huidige bedrag komt het bedrag van de eindwaarde overeen?
- Terugrekenen aan de hand van de rente
- Eindwaarde gedeeld door de rente

Makkelijke manier om de constante waarde te houden
Als ik over tien jaar een miljoen euro nodig heb, hoeveel geld moet ik dan op de bank zetten (een jaarlijkse rente incasseren)?

Nog een voorbeeld
- Aanleg brug
- Kosten prijspeil 2024: 1.000.000,-
- Uitvoering in 2028
- Liquidatie grondexploitatie in 2034
- Kostenstijging 3%
- Rente 6%
- Bereken eindwaarde (2034) en contante waarde (2024)
1.000.000,- X 1,034 X 1,066 = 1.596.556,-
1.596.556,- X 1,0610= 891.508,-


Belangrijk bij fasering
- Twee standaardregels
- Kosten zo lang mogelijk uitstellen
- Opbrengsten zo vroeg mogelijk faseren

Risico = kans x impact
- Eenvoudige berekening die opgenomen kan worden in de GREX

KB6 PROJECTMANAGEMENT


Internal -> mensen van binnen jouw organisatie managen het project
External -> mensen van buiten jouw organisatie managen het project
Dit kan tot verschillende inzichten zorgen
Hoe meer mensen er betrokken raken bij een project hoe meer verschillende inzichten je krijgt, hoe complexer het wordt.

Project -> een project is een tijdelijke werkorganisatie gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen met het doel om een concreet resultaat te bereiken binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit.
Projectmanagement -> een manier van werken die volop de creativiteit en energie benut van de mensen die met het project bezig zijn.

Wanneer
- Bij een complexe uitdaging
- Iets wat door een multidisciplinair team opgelost moet worden
- Er kan een scherp budget en heldere toetsbare kwaliteitseisen benoemd worden
Van belang: commitment

Voor creatiekrachten
- Ik: persoonlijke kracht
- Zij: voedingskracht
- Wij: samenwerkingskracht
- Het vormkracht (hulpmiddelen die tot beschikking staan)

Programma -> is een verzameling van activiteiten waarmee een of meer doelen moeten worden bereikt. Dit zorgt voor samenhang tussen de diverse activiteiten.


Proces -> voor een proces kiezen we als we te maken hebben met een niet duidelijk omlijnd vraagstuk of een voorhand nog niet te benoemen oplossing.
Hiermee worden de stappen in een gewenste richting gezet. Hierbinnen horen divergerende (verkennende) en convergerende (selecterende) activiteiten. Volgorde: uitgangspunten, divergeren, ordenen, convergeren, nieuwe uitganspunten

stappen procesmanagement

Een programma loopt een langere tijd door.
In een programma staan doelen vaak centraal en wordt er telkens bekeken was de activiteiten en resultaten kunnen bijdragen.
Een programma manager heeft verantwoordelijkheid voor het programma en houdt het project ook in de gaten.`

Multiprojectmanager -> het aansturen van een verzameling projecten die niet samenhangt maar wel beroep doen op dezelfde middelen.

Portfoliomanagement -> op strategische niveau managen van de totale portefeuille aan projecten en programmas binnen een organisatie.
Denk aan vragen zoals welke doelen van de organisatie verdienen prioriteit en welke projecten moeten we aannemen, uitstellen of stoppen, gegeven hun beslag op beperkte middelen?

Project definitie -> beschrijving van het resultaat.
Wat is er klaar als het project klaar is?

Negen bestanddelen om een project definitie in te vullen, voordat je aan het project begint:
1. Uitdaging
2. Aanleiding
3. Doelstelling
4. Projectresultaat
5. Afbakening (wat hoort er wel bij het project en wat niet) (maakt het soms duidelijker wat er opgeleverd wordt)
6. Effecten (effecten van het project, onbedoeld, bedoeld, negatief of positief)
7. Gebruikers (voor wie is het bestemd)
8. Randvoorwaarden (harde voorwaarden waar strikt voldaan aan moet worden)
9. Relatie met andere projecten

WSB (work breakdown structure) -> vormt de projectstructuur, route die uitgestippeld wordt naar het projectresultaat.
Hoe komen we daar? Alle activiteiten worden hierin in beeld gebracht.

Beleid:
- Plan
- Visie
- Integrale toekomstbestendige visie
- Toekomstbeeld
- Plan ter verbetering van leven
- Scenarios om de krachtpunten beter te benutten

Gebiedsontwikkeling = de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen. Met het oog op de ontwikkeling of transformatie van een gebied.
Gebiedsontwikkeling-ontwikkeling gebied, projectontwikkeling-ontwikkelen van een gebouw.

Fasering gebiedsontwikkeling:

Gebieds-
ontwikkeling

Fasering -> zorgt ervoor dat er structuur zit in het proces van gebiedsontwikkeling en geeft de volgorde waarin gehandeld moet worden.
(het is een circulair proces, je doet een stapje vooruit en het kan zijn dat je toch weer een stapje terug moet. Bijv het onderzoek is af maar in de volgende fase blijft er toch nog meer onderzoek gedaan te moeten worden.)
- Initiatief -> verkenning van mogelijkheden.
Stakeholders: gemeente eigenaar, grond ontwikkelaars etc.
Product: project brief, startnotitie, opdrachtbrief, pva.
Eerste financile verkenning hoort hier ook bij (GREX)
- Definitie -> beleidsmatige en ruimtelijke voorwaarden.
Stakeholders: gemeente
Product: project contract en programma van eisen.
- Ontwerp -> ontwerp maken dat het best past binnen het pve (plan van eisen).
Stakeholders: initiatiefnemer en gemeente.
Product: stedenbouwkundig plan, beeldskwaliteitplan, pve voor openbare ruimte.
- Voorbereiding -> bijv aanbesteden: gemeente, initiatiefnemer, aannemer.
Realisatieplan als uitwerking van het ontwerp
- Realisatie fase -> uitvoering gebiedsontwikkeling. Product uitvoeringsplan.
- Beheer -> opdracht aan nieuwe eigenaren. Beheerplan.

Fasering project
1. Initiatief (Komt alleen van de grond als om te beginnen 1 persoon het te verwezenlijken idee uit wilt gaan voeren.)
Kosten-baten-analyse kan hier gemaakt worden. PSU (projectstart-up) wordt tijdens een bijeenkomt de eerste afspraken omtrent het project gemaakt.
2. Definitie
Projectteam wordt opgesteld. Er worden afspraken gemaakt over: afbakeningen, deadlines en kwaliteitseisen etc.
3. Uitvoering
Hierin wordt het WBS uitgevoerd. Na het uitvoeren wordt het akkoord gegeven.
4. Afsluiting
Hier wordt nog nazorg gegeven aan het project.

Tijd management 2 themas,
Verwerkingstijd (aantal manuren).
En op basis van de WBS hoeveel tijd het kost om aan deze WBS te werken.

Communicatie en participatie
Communicatie kan de volgende functies hebben:
- Project aanprijzen
- Draagvlak creren
- Besluitvorming faciliteren
- Afstemmen

1. Rol van communicatie
Hier word nagedacht over wat communicatie kan bijdragen aan het project. Zo kan er gekeken worden of het een eigen identiteit moet hebben of het binnen de kaders van de organisatie moet vallen. Of moet het een eigen logo krijgen etc.
2. Benoemen van de doelgroepen, doelstellingen en middelen.
Zorg dat iedere doelgroep binnenin homogeen is. Met andere woorden, dat ze over dezelfde voorkennis, belangen, informatie en kenmerken moeten hebben. Doelstelling, gedrag, veranderen, kennis vergroten etc. boodschap, kort en concreet beschrijven. Middelen, persoonlijk, schriftelijk en audiovisueel.
3. Bepaal activiteiten planning, kosten, organisatie
Communicatieplannen worden constant gewijzigd. Zeker bij een groot project. Door wijzigingen in vefwacht gedrag, verkeerde opgevangen infromatie etc.
Participatie -> de betrokkenheid van mensen bij de creatie en het beheer van hun gebouwde en natuurlijke omgeving. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe complexer hun resultaat is.

Publieksparticipatie -> de betrokkenheid van mensen bij de creatie en het beheer van hun gebouwde en natuurlijke omgeving

Participatieladder
- Meebeslissen (burgers zijn betrokken bij de eindbeslissing)
- Co-producer (burgers met de overheid aan tafel, denken mee over oplossingen en keuzes)
- Adviseren (burgers geven advies)
- Raadplegen (burgers mogen mening delen)
- Informeren (overheid informeert naar burgers over de plannen in de toekomst)

Waarom?
Om mensen te betrekken, een stem te geven, gevoel gemeenschap, extra informatie over de mensen en het gebied. Behoefte van de overheid om breed te overleggen.

Risicos, kwaliteit en geld
Risico
1. Inventariseren (wat kunnen de gevolgen en risicos zijn van dit project)
2. Analyseren (hoe groot is de kans dat dit risico zich daadwerkelijk zal voordoen, welke negatieve effecten kan dit hebben)
3. Verdiepen (werk alles meer uit in gedetailleerde risicobeschrijvingen, heldere oorzaak-gevolg relatie)
4. Plannen (verdeling van de verantwoordelijkheden voor elk van die activiteiten, dit plan word integraal. Het is niet goed genoemd om het alleen in de gaten te houden)
Opties zijn (voorkomen, aanpassen en schade beperken) van risicos

Kwaliteit
Om verwachtingen helder te stellen, wordt er een kwaliteitsplan opgesteld, met daarin criteria waar het project aan moet voldoen.

Kwaliteit die moet: verwacht als dit niet lukt is het project mislukt
Kwaliteit die hoort: kwaliteit waarin iedereen op rekent.
Dit zijn minder harde afspraken en heeft te maken met het opbouwen en onderhouden van de relatie met de opdrachtgever en andere spelers.
Kwaliteit die kan: dit geeft date ene beetje extra. Dit kost op het laatst wel altijd relatief veel tijd en geld in relatie met wat je extra krijgt aan kwaliteit.

Kwaliteitsplan
- Inventariseer (probeer het gene te ontdekken wat de opdrachtgever in zijn hoofd heeft)
- Rangschrik (verdeling tussen belang van de opdrachtgever en de hoeveelheid expertise die daarbij komt kijken)
- Instrumenten (hoe kan je meten of de kwaliteit goed genoeg is, ontwikkel deze instrumenten)
- Leg in het contract wat dit betekend aan extra geld en tijd.
Geld
Geld is nodig om genoeg mensen met de benodigde kwaliteiten in te kunnen zetten om de benodigde kwaliteit te bereiken.

Business case -> aanvulling op het reguliere finnanciele beheersintrument en geeft de opbrengsten en kosten weer.

Instrumenten voor geldbeheersing
- Kostenraming (kan het project plaatsen, door een schatting en eerder ervaringen)
- Begroting (nauwkeurig kijken hoeveel het gaat kosten)
- Kostencontrole (hier word gekeken of ge begrote kosten met de daadwerkelijke kosten overeenkomen. Dit kan alleen bekeken worden als de projectwerkzaamheden ook volgens plan verlopen)
- Evaluatie (waar is alles aan uitgegeven, klopt dit of zijn er overschotten, zo wordt informatie verzameld voor de volgende projecten)
Een projectleider is vaak wel verantwoordelijk voor het geld binnen het project, maar beschikt niet over dit geld om het vaak uit te geven.

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is onbeperkt.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document