Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Niiels7 - 3 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: 3 Verslaggevingsprincipes
Welke stelling is juist, als de voorraad in een bepaald jaar is afgenomen?
Als de voorraad afneemt, is de negatieve voorraadmutatie in geld bij product matching groter dan bij period matching.
Wat is een lineaire afschrijving?
Als elk jaar hetzelfde bedrag wordt afgeschreven.
Waarom heeft het loslaten van het continuteitsprincipe belangrijke gevolgen voor de jaarrekening?
Bij verwacht faillissement zullen de investeringen in de activa niet worden terugverdiend en moet worden overgeschakeld op de lagere verwachte opbrengstwaarde
Wat is een degressieve afschrijving?
Als de afschrijvingskosten in de eerde jaren hoger zijn dan in de latere jaren.
Welke stelling over schattingswijzigingen en stelselwijzigingen is juist?
Stelselwijzigingen worden verwerkt alsof al vanaf het begin het nieuwe stelsel was gebruikt; er is een waardesprong. Bij schattingswijzigingen is er geen waardesprong. Stelselwijzigingen behoeven een uitgebreide toelichting, schattingswijzigingen niet.
Wat is period matching?
Bij period matching worden de kosten van een productiemiddel toegerekend aan de jaren waarin het productiemiddel zijn diensten bewijst aan de onderneming.
Wat is product matching?
Bij product matching worden de kosten toegerekend aan de producten die met behulp van het productiemiddel zijn vervaardigd en zijn geactiveerd onder voorraden.
Wat is het continuteitsprincipe?
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt er impliciet uitgegaan dat de organisatie haar activiteiten in de afzienbare toekomst zal voortzetten.
Omschrijf het voorzichtigheidsprincipe
Winsten worden geboekt op het moment dat voldoende zeker is dat ze zijn behaald.
Verliezen worden genomen zodra ze worden geconstateerd ook al is het verlies nog niet zeker en kan later blijken dat het achteraf allemaal wel is meegevallen.
Wat is het bestendigheidsprincipe?
Om een zinvolle tijdsvergelijking mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de onderneming zich door de jaren heen bedient van dezelfde uitgangspunten voor het opstellen van de balans en resultaten rekening.
Wat zijn schattingswijzigingen?
Bij schattingswijzigingen gaat het om aanpassingen die noodzakelijk zijn geworden doordat vroegere aannames of schattingen niet meer blijken te kloppen.
Welke activiteit is relevant voor het realisatieprincipe?
Relevant is de aflevering, want dan worden de economische risicos overgedragen op de klant.
Omschrijf het toerekeningsprincipe.
Opbrengsten en kosten moeten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.
Een handelsonderneming heeft op 10 december 2019 een verkoopcontract afgesloten voor de levering van goederen (met een balanswaarde van 100.000) aan een afnemer, die de verkoopprijs van 140.000 heeft voldaan op het moment
waarop het contract is afgesloten. De goederen zullen in januari 2020 bij de klant worden afgeleverd.
Liquide middelen +140.000, vooruitontvangen bedragen +140.000
Wanneer vindt winstneming plaats?
Winstneming vindt plaats op het moment dat er verkocht en afgeleverd is. Het moment van betaling heeft geen invloed op het tijdstip van winstneming.
3.1 Realisatie
Waarom zijn er toerekeningsprincipes ontwikkeld.
Om de subjectiviteit van de toerekening van opbrengsten en kosten te beperken. Dit heeft betrekking op het realisatie- als het matchingprincipe.
De opbrengstenkant regelt het realisatieprincipe. De opbrengst mag genomen worden op het moment dat de organisatie een prestatie heeft geleverd. Dit is als het economisch risico volledig is overgedragen aan de afnemer. Dit is bij productie en handelsondernemingen als het product is afgeleverd. Bij dienstverlenende organisaties als de diensten aan de klant verricht zijn.
3.2 Matchingprincipe
Het matchingprincipe regelt de toerekening van kosten aan de juiste periode. Idialiter zal de kostentoerekening moeten plaats vinden op basis van het profijt dat de organisatie trekt uit de inzet van het productiemiddel.
Voor voorraadvorming gaan we uit van onderstaande principes:

1. Period matcing
2. Product matching.
Als in een periode sprake is van voorraadtoename, zal de winst over die periode hoger zijn, naarmate op meer kosten product matching wordt toegepast. Er worden meer kosten "geparkeerd' in de voorraad. De kosten zullen pas ten laste van de winst komen bij verkoop.
Bij period matching worden de kosten van een productiemiddel toegerekend aan de jaren waarin het productiemiddel zijn diensten bewijst aan de onderneming. Period costs.
Op de functionele resultatenrekening worden op de post Kostprijs omzet die kosten geboekt, waarop product matching is toegepast. Vervolgens worden in mindering gebracht de kosten waarvoor period matching is gebruikt.
Bij een categorische resultatenrekening worden alle kosten die aan de betreffende periode kunnen worden toegerekend, opgenomen onder de diverse kostensoorten. De post Mutatie voorraad wordt gebruikt om ervoor de zorgen dat allleen de product-matching-kosten die betrekking hebben in deze periode ten laste komen van de winst.
De post Som der bedrijfsopbrengsten (som van de omzet en de voorraadmutatie)geeft inzicht in het activiteitenniveau van de onderneming.
Als er in een periode sprake is van een voorraadtoename, zal de winst over die periode hoger zijn, naarmate op meer kosten product matching wordt toegepast.
3.3 Continuteitsprincipe
Naast het toerekeningsprincipe is het continuteitsprincipe de 2e pijler van de externe verslaggeving. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt ervan uitgegaan dat de organisatie haar activiteiten in de afzienbare toekomst zal voortzetten (continuteitsprincipe). Dit leidt tot het waarderen van bezittingen op basis van inkoopsprijs. Er wordt verwacht dat de investeringen in activa in de toekomst worden terug verdiend.
3.4 Voorzichtingheidsprincipe
Voorzichtigheidsprincipe:

1. winsten worden geboekt op het moment dat het voldoende zeker is dat ze zijn behaald.
2. verliezen worden genomen zodra ze worden geconstateerd, ook al is het verlies niet zeker.
Let op dit kan creative accounting met zich meebrengen t.b.v. winstegalisatie. Daarom moet bij een verplichting bij een kans van meer dan 50% een voorziening worden opgenomen.
3.5 Bestendigheidsprincipe
Wat is het bestendigheidsprincipe?
Dat bij het opstellen van de jaarrekening dezelfde uitgangspunten als voorgaande jaren wordt gebruikt. Een lezer wil weten wat de ontwikkeling van de resultaten is in de tijd. Zonder dit principe is het moeilijk om te bepalen om een financile verandering komt door slechter presteren of "cosmetische' wijziging.
Schattingswijzigingen worden veroorzaakt omdat vroegere aannames of schattingen niet meer juist blijken. Dit wordt prospectief in de jaarrekening verwerkt. Alleen toekomstige afschrijvingen zullen gewijzigd worden. Ze hoeven niet expliciet in de jaarrekening vermeld te worden.
Stelselwijzigingen worden retrospectief verwerkt, met terugwerkende kracht. Dit is vrijwillig. De boekwaarde wordt aangepast op het moment van wijziging. De post komt op de balans te staan voor de waarde die hij gehad zou hebben als vanaf het begin het nieuwe stelsel wordt toegepast. Dit verschil mag niet in de winst opgenomen worden. Dit is een rechtstreekse vermogensmutatie buiten het resultaat om. Het wordt in de reserves geboekt.

1. er moet een gegronde reden zijn voor de wijziging.
2. er moet worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vermogen en het resultaat.
3. er moet vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar worden opgenomen obv het nieuwe stelsel.
4 Immaterile en Materile vaste activa
Wanneer moet impairment worden toegepast?
Het gaat om een vergelijking tussen de huidige boekwaarde (aanschafprijs afschrijvingen) en de realiseerbare waarde (de hoogste van indirecte en directe opbrengstwaarde).
Tegen welke waarderingsgrondslag moeten materiele en immateriele vaste activa worden gewaardeerd en wat zijn de onderdelen?
Gewaardeerd op basis van aanschafprijs onderdelen zijn:
- De betaalde koopsom, inclusief bemiddelingskosten, kosten van juridisch advies en belastingen op de aanschaf voor zover deze niet terug gevorderd kunnen worden.
-Bijkomende kosten die zijn gemaakt om het activum ter plekke te brengen en productievaardig te maken, zoals transport en installatiekosten.
- Kosten van verwijdering als het activum het einde van ze levensduur heeft bereikt.
Een rederij heeft per begin januari 2014 een vrachtschip in de vaart. Het schip kostte 40.000.000 en wordt in 20 jaar lineair afgeschreven tot nihil. Tot en met 2016 waren de vooruitzichten in het zeetransport goed, maar in 2017 blijkt er sprake te zijn van overcapaciteit in de sector. Eind 2017 wordt de bedrijfswaarde van het schip geschat op 24.000.000 en de directe opbrengstwaarde op
18.000.000.
Welk bedrag wordt in 2017 als gevolg van bovenstaande gegevens in totaal ten laste van het resultaat gebracht?
Regulier afschrijving 2017 2.000.000
Boekwaarde eind 2017 16/20 x 40.000.000 = 32.000.000
Realiseerbare waarde eind 2017: 24.000.000
Bijzondere waardevermindering: 8.000.000 (32-24)
(2+8) = 10.000.000
Hoe bereken je de afschrijving?
Aanschafwaarde - restwaarde / economische levensduur.
Onder welk balanshoofd komen de showroomauto's van een garagebedrijf voor?
Onder voorraden. De autos zijn bestemd voor de omzet, de normale verkoopactiviteiten.
Een onderneming die de Nederlandse wettelijke verslaggevingsregels toepast, heeft de volgende immaterile vaste activa in de balans opgenomen.
Octrooi: Aankoop: 120.000/ afschrijving: 90.000/ boekwaarde 30.000
Ontwikkelingsuitgave: Aankoop: 400.000/ afschrijving: 80.000 boekwaarde: 320.000
Welk bedrag moet aan wettelijke reserve op de balans staan?
320.000 Alleen voor de boekwaarde van de ontwikkelingsuitgaven geldt de verplichting tot het vormen van een wettelijke reserve.
Een onderneming is haar activiteiten gestart per 1 januari 2017. Elk jaar spendeert het bedrijf 1.000.000 aan ontwikkelingsactiviteiten.
Wat is het verschil in winst in 2019 als we de situatie dat het bedrijf ontwikkelingskosten als lopende kosten beschouwt, vergelijken met de situatie dat ontwikkelingskosten worden geactiveerd en in 5 jaar worden afgeschreven (op basis van de veronderstelling dat uitgaven in een bepaald jaar aan het eind van dat jaar gebruiksklaar zijn)?

Ineens als kosten 1.000.000 kosten (uitgave 2019)
Activeren 400.000 kosten (2 x 200.000 afschrijving)
600.000 hoger
Wat is de definitie van activum?
Een bedrijfsmiddel dat in de beschikkingsmacht van de onderneming is en waaruit waarschijnlijk economische voordelen voortvloeien.
Per 1 januari 2019 gaat een onderneming een leasecontract aan inzake een machine, met een catalogusprijs van 100.000 en een restwaarde na 5 jaar van nihil. Gedurende 5 jaar moet uit hoofde van het contract jaarlijks een bedrag van
27.000 worden betaald, voor het eerst op 31 december 2019. De in het contract begrepen interestvergoeding bedraagt 11% per jaar. De kosten voor onderhoud, brandstof e.d. bedragen jaarlijks 20.000.

Welk kostenbedrag wordt in 2019 in verband met de machine ten laste van het resultaat gebracht?
Rente11% van 100.000 = 11.000
Afschrijving 1/5 x 100.000 = 20.000
Onderhoud: 20.000
Totaal: 51.000
Wat mag geactiveerd worden bij Research & Development?
Kosten van onderzoek mogen niet geactiveerd worden. Kosten van ontwikkeling mogen wel geactiveerd worden/
Een maritiem bedrijf bezit een sleepbootje. De Hanzestad 2 is begin januari 2010 gekocht voor 3.000.000 en wordt in 15 jaar lineair afgeschreven tot nihil. Op 1 januari 2019 verkoopt het bedrijf de boot aan een leasemaatschappij voor de rele waarde van 1.400.000 en leaset hem meteen weer terug door middel van een financial leasecontract waarbij 5 jaarlijkse leasetermijnen moeten worden voldaan.
Voor welk bedrag staat het gebruiksrecht op de Hanzestad 2 op de balans van het bedrijf per 31 december 2019?
3.000.000 (10 x 200.000) = 1.000.000
Omschrijf een wettelijke reserve.
Een wettelijke reserve is een reserve waaruit geen winstuitkeringen mogen worden gedaan.
Een bedrijf sluit op 1 juli 2019 een vijfjarig huurcontract voor een kantoorpand af. Elk halfjaar (voor het eerst op 31 december 2019) moet 50.000 huur worden betaald. De restwaarde van het gebouw na 5 jaar is lastig in te schatten. Vandaar dat als disconteringsvoet de marktrente voor soortgelijke financieringen wordt gebruikt: 4% per halfjaar. Dit leidt tot een contante waarde per 1 juli 2019 van
400.000. Welk bedrag neemt het bedrijf in 2019 als kosten met betrekking tot het huurcontract?
Afschrijvingskosten gebruiksrecht x 1/5 x 400.000 = 40.000
Rentekosten 4% van 400.000 = 16.000
Totaal: 56.000
Welke immaterile vaste activa MOETEN geactiveerd worden?
Rechten van intellectuele eigendom zoals octrooien, vergunningen, uitgave rechten en merkenrechten. Er wordt bij deze aangenomen dat zij economische voordelen opleveren.
Een onderneming sluit op 1 oktober 2019 een leasecontract af voor een auto. Er zullen 9 jaarlijkse leasetermijnen worden betaald, te beginnen op 1 oktober 2020.
Welke boeking wordt gemaakt in het kasstroomoverzicht over 2019?
In 2019 is er geen kasmutatie
Waarom mag personeel niet als activa op de balans worden opgenomen?
Aangezien de onderneming geen eigenaar is van de productiefactor arbeid, wordt niet voldaan aan de voorwaarde van voldoende beschikkingsmacht. Een werknemer is vrij om zelf te bepalen of hij zijn diensten aan de organisatie wil blijven verlenen.
Een onderneming heeft begin januari 2012 een pand met grond gekocht voor
800.000. De geschatte levensduur is 25 jaar. De geschatte restwaarde (= de grondwaarde) is 300.000. Aan het pand moet n keer per 5 jaar groot onderhoud worden uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen 50.000. De onderneming past de componentenbenadering toe.

Voor welk bedrag staat het pand met grond op de balans per 31 december 2019?
Kaalpand 750.000 8/25 x ( 750.000 - 300.0000) = 606.000
Groot onderhoud2/5 x 50.000 = 20.000
Totaal: 626.000
Omschrijf Sale and Lease back.
Een onderneming verkoopt een duurzaam productiemiddel aan de leasemaatschappij en leaset dit meteen weer terug.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document