Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Niiels7 - 4 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: 2 Onderdelen van de jaarrekening
Welke activa mogen niet worden gewaardeerd op basis van opbrengstwaarde?
Machines waarbij de investering wordt terugverdiend, moeten volgens het realisatieprincipe gewaardeerd worden op basis van aanschafprijs.
Wat is het verschil tussen een resultatenrekening en een comprehensive income statement?
Het comprehensive income is de som van winst en rechtstreekse vermogensmutaties die door bedrijfshandelingen zijn ontstaan.
In welk kasstroom overzicht komt de post afschrijving voor?
Bij de indirecte methode worden ze gebruikt als correctiepost om van de winst te komen tot de kasmutatie.
Aan welke twee voorwaarden moet worden voldaan voordat een bedrijfsmiddel als activum wordt gekwalificeerd?
1. De organisatie heeft de beschikkingsmacht over het bedrijfsmiddel.
2. Uit het bedrijfsmiddel zullen naar verwachting toekomstige voordelen vloeien.
Een onderneming koopt op 15 november 2019 een partij handelsgoederen in voor 50.000 en krijgt van de leverancier 2 maanden krediet, waarvan volledig gebruik wordt gemaakt. Op 1 december 2019 verkoopt de onderneming de ingekochte
partij door aan een klant voor 62.000. De klant betaalt op 15 december 2019 de rekening.
Tot welke mutatie leidt deze transactie in het kasstroomoverzicht over 2019?
Kasstroom uit operationele activiteiten + 62.000 De inkoop wordt pas in 2020 betaald, het verkoopbedrag wordt in 2019 ontvangen.
Welke twee waarderingsgrondslagen zijn er voor activa?
1. De Inkoopwaarde
2. De opbrengstwaarde.
Een onderneming heeft een 5% banklening lopen, waarvan de hoofdsom per 1 januari 2019 500.000 bedraagt. Elk jaar wordt op 1 oktober de rente voor 12 maanden vooruitbetaald. Op die datum wordt ook een aflossing van 100.000 gedaan.

Welke mutaties vinden plaats in het kasstroomoverzicht over 2019?
Operationele kasstroom
Rentebetaling 5% van 400.000 = 20.000
Financieringskasstroom
Aflossing 100.000
Wanneer ontstaat winst als een onderneming tegen inkoopwaarde waardeert?
Er ontstaat pas winst op het moment dat de activa tegen hogere prijs verkocht wordt.
Welke post kwalificeert in elk geval niet als geldmiddelen in het kasstroomoverzicht?
Voor vorderingen op afnemers geldt niet dat ze op elk gewenst moment in geld omgezet kunnen worden.
Wanneer ontstaat er winst bij waardering tegen opbrengstwaarde?
Bij waardering tegen opbrengstwaarde wordt er al winst geconstateerd op het moment dat geinvesteerd wordt in de activa.
Wat is de winst vanuit de balans gezien?
De toename van het eigenvermogen, voor zover deze is veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.
Wat is het realisatieprincipe?
Opbrengst nemen als de prestatie voltooid is.
Wat is het matchingsprincipe?
Kosten worden genomen op het moment dat productiemiddelen worden verbruikt. Het toerekenen van kosten aan de juiste periode wordt matching genoemd.
Wat is een categorische resultatenrekening?
De categorische resultatenrekening maakt een splitsing op basis van kostensoorten zoals grondstofkosten, loonkosten etc.
Wat is een functionele resultatenrekening?
De functionele resultatenrekening maakt een splitsing op basis van de functie die de kosten voor de onderneming vervullen; de fabricage of handel functie, de verkoopfunctie of de algemene beheersfunctie.
2.1 Balans
Er zijn 2 waarderingsgrondslagen voor een activum.

1. de inkoopwaarde. De winst ontstaat op het moment dat een activum verkocht wordt.
2. de opbrengstwaarde. De winst onstaat op het moment dat genvesteerd wordt in activa.
Welke 2 voorwaarden moeten voldoen worden voor een activa
1. De organisatie heeft beschikkingsmacht over het bedrijfsmiddel.
2. Uit het bedrijfsmiddel zullen naar verwachting toekomstige voordelen vloeien.
Wanneer wordt bij externe verslaggeving de activa NIET gewaardeerd tegen de inkoopwaarde?
1. Als het mogelijk is om de opbrengstwaarde op betrouwbare wijze te bepalen. Dit kan bij beursgenoteerde effecten. Er kan een beter inzicht gegeven worden in de succes van het beleggingsbeleid.
2. als waardering van de inkoopprijs leidt tot een onjuiste weergave van de winst over de jaren. Bij langlopende werken zoals bouwprojecten.
3. als de verwachting is dat de activa de inkoopwaarde niet terug zullen verdienen.
Verplichtingen leiden tot een verwachte uitstroom van geldmiddelen. Ze bestaan uit schulden en voorzieningen.

1. Schulden zijn vermogensbronnen die beschikbaar zijn gesteld door schuldeisers. Er rust een betalingsverplichting op. De interest hiervoor komt ten laste van het resultaat.
2. Bij voorzieningen is er een verplichting die juridisch niet perfect is en wellicht ook niet wordt.
De winst is vanuit de balans bezien de toename van het eigen vermogen voor zover deze is veroorzaakt door bedrijfshandelingen. Als het vermogen is gestegen als gevolg van stortingen door eigenaren of gedaald is door uitkeringen aan eigenaren gaat dit buiten de winst om en is er sprake van een rechtstreekse vermogensmutatie. Een toename van het EV door een aandelenemissie is een financieringskwestie en staat los van presteren van de onderneming.
Het eigen vermogen is de waarde van de onderneming op balansdatum. Hier rust geen terugbetalingsverplichting op.
2.2 Resultatenrekening
Wanneer levert een onderneming een economische prestatie?
Op het moment van levering. Dit is het realisatieprincipe.
Welke rubricering voor resultatenrekeningen zijn er?
1. De categorische resultatenrekening. Maakt een splitsing op basis van kostensoorten. Zoals grondstofkosten, loon en afschrijvingskosten.
2. De functionele resultatenrekening. Maakt een splitsing op basis van de functie van de kosten. Zoals fabricage- of handelsfunctie of de verkoopfunctie en algemene beheersfunctie.
Wat schrijft het IFRS naast een resultatenrekening ook voor
Een comprehensive income statement. Dit geeft inzicht in de winst plus de rechtstreekse vermogensmutaties die door bedrijfshandelingen zijn ontstaan. Een stelselwijziging geeft een waardesprong als gevolg van de wijziging. Het bedrag wordt in de reserves geboekt. Dus buiten het resultaat om. Bij effecten Available for sale. Hier mag de koersmutatie opgenomen worden in een herwaarderingsreserve (dus niet gelijk in de winst). Er is sprake van rechtstreekse vermogensmutatie door bedrijfshandelingen.
Wanneer worden kosten genomen?
Op het moment dat de productiemiddelen worden gebruik. Het toerekenen van kosten aan de juiste periode wordt matching genoemd.
De mutatie in het eigen vermogen ontstaan door bedrijfshandelingen zijn het resultaat. De resultatenrekening geeft een specificatie van de factoren die geleid hebben tot dit resultaat. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan jaren.
2.3 Kasstroomoverzicht
Waar kan een kasstroomoverzicht inzicht in geven?
Naast het verschaffen van objectieve cijfers kan het inzicht geven in de investeringen van de onderneming en de manier waarop deze gefinancierd zijn.
Welke 3 onderdelen zijn er in een kasstroomoverzicht?
1. Operationele activiteiten. Geeft aan welke geldmiddelen zijn verkregen door het productie- en verkoopproces. Ook ontvangen dividend, betaalde en ontvangen rente.
2. investeringsactiviteiten. Het saldo wegens betalingen in (immaterile) vaste activa minus de verkopen hiervan.
3. financieringsactiviteiten. Vloeien voort uit ontvangsten wegens aantrekken vermogen en aflossingen van schulden en dividendbetalingen. Maar ook aandelenemmisies. Structurele roodstand.
Een resultatenrekening wordt opgemaakt als confrontatie van opbrengsten en kosten. Dit brengt een element van subjectiviteit met zich mee.
Een kasstroomoverzicht geeft de confrontatie van ontvangsten en uitgaven en is daarmee vrij van subjectiviteit
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document