Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Niiels7 - 3 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: 1 Het vakgebied externe verslaggeving
Welke bevoegdheid heeft de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam?
Het gelasten van aanpassingen van de jaarrrekening na een klacht van een belanghebbende.
Welke overzichten moet een BV publiceren als zij in de categorie klein vallen?
Micro-ondernemingen en kleine ondernemingen hoeven alleen een balans te publiceren.
Wanneer is informatie betrouwbaar?
Informatie is betrouwbaar als de ontvanger erop mag rekenen dat de gepresenteerde cijfers juist zijn. Betrouwbare informatie is ook controleerbaar.
Wat is de rol van de raad voor de jaarverslaggeving?
De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt zich ten doel om een praktische invulling te geven aan de regel van Boek 2 Titel 9 BW dat een jaarrekening moet worden opgesteld op basis van maatschappelijk aanvaardbare normen.
Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?
1. Balans
2. Resultatenrekening
3. Kasstroomoverzicht
4. Toelichting
Uit welke onderdelen bestaat het bestuursverslag?
1. Gang van zaken in het boekjaar
2. Toekomstverwachtingen
Waar gaat het bestuursverslag over?
Het bestuursverlag gaat in de eerste plaats in op de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het boekjaar hebben voorgedaan en op de financile gevolgen die zij hebben gehad.
Wanneer zijn verenigingen en stichtingen publicatieplichtig?
Als ze een jaarlijkse omzet uit commercile activiteiten behalen van tenminste 6.000.000.
Wat is decharge?
Decharge houdt in dat de directie wordt bevrijd van persoonlijke aansprakelijkheid in verband met het financile beleid.
Waarom speelt betrouwbaarheid bij externe verslaggeving een belangrijkere rol dan bij interne verslaggeving?
Betrouwbaarheid moet ervoor zorgen dat er geen onjuiste informatie verstrekt wordt. Bij externe verslaggeving is er kans op creative accounting.
Wie is bij een BV bevoegd om de jaarrekening vast te stellen?
De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie, maar de algemene vergadering van aandeelhouders stelt hem vast.
Welke set verslaggevingsregels mag een niet-beursgenoteerde onderneming gebruiken?
Een niet-beursgenoteerde onderneming valt onder Boek 2 Titel 9 BW, maar heeft de optie om te kiezen voor IFRS.
Welke grootheden zijn relevant voor de indeling micro, kleine, middelgrote en grote ondernemingen?
Relevant zijn netto-omzet, waarde van de activa en gemiddeld aantal werknemers.
Wat zijn schattingen per definitie?
Schattingen zijn per definitie subjectief en bieden dan ook ruimte voor optimisme en pessimisme.
1.1 Ondernemingen en non-profit organisaties
Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van het succes van een organisatie.
1 Efficiency; hoeveel input is nodig om de output tot stand te brengen.
2 Effectiviteit; in hoeverre draagt de output bij aan de realisatie van de doelstellingen
Wat is een organisatie
Een organisatie is een samenwerkingsverband die gericht is op het realiseren van doelstellingen. Het bestaat uit mensen en kapitaalgoederen. Er vind een transformatieproces plaats. Input wordt omgezet in output.
De effectiviteit van een non-profitorganisatie is niet in geld uit te drukken. Het doel is geen financieel gewin maar maatschappelijk nut. De jaarrekening kan geen indicatie geven over de effectiviteit.
Bij een non-profitorganisatie is de doelstelling sterker gekoppeld aan de aard van het transformatieproces. Het transformatieproces vloeit rechtstreeks voort uit de doelstelling.
1.2 Relevantie en betrouwbaarheid
Bij externe verslaggeving gaat het om het verschaffen van informatie aan derden. Dit zijn belanghebbenden bij financile informatie over de organisatie en geen toegang hiertoe hebben.
Voor externe verslaggeving zijn 2 kenmerken voor de kwaliteit doorslaggevend .Relevantie en betrouwbaarheid. Informatie is relevant als het nuttig is voor de ontvanger en draagt bij aan besluitvorming.
Informatie is betrouwbaar als de ontvanger er vanuit mag gaan dat de cijfers kloppen. Je kunt dit controleren. Bij externe verslaggeving is betrouwbaarheid belangrijker dan relevantie.
1.3 De jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag
Bij een holdingstructuur zijn er 2 jaarrekeningen opgenomen:

1. Vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening van het hoofd van de groep. De aandelenbelangen worden als deelneming opgenomen.
2. de geconsolideerde jaarrekening. Geeft een beeld van de bezittingen, schulden opbrengsten en kosten van de groep.
Het bestuursverslag bestaat uit:

1. gaat in op de belangrijkste gebeurtenissen afgelopen boekjaar en de financile gevolgen die ze hebben gehad.
2. De toekomstparagraaf. Stakeholders willen weten wat ze kunnen verwachten met betrekking tot de prestatie die de organisatie verwacht te leveren.
Waaruit bestaat het volledige jaarverslag?
1. De Jaarrekening;

o Balans
o Resultatenrekening
o Kasstroomoverzicht (niet verplicht)
o Toelichting
2. Bestuursverslag;

o Gang van zaken in het boekjaar
o toekomstverwachtingen
3. Overige informatie:
Accountantsverklaring
1.4 Formele aspecten
Micro Activa 350.000 Netto omzet 700.000; mdw 10
Klein Activa 350.K - 6M; Netto omzet 700K-12M; mdw 10-50
Middel Activa 6M-20; Netto omzet 12M-40M; mdw 50-250
Groot Activa 20M; Netto omzet 40M; mdw 250
Een rechtspersoon moet 2 achtereenvolgende jaren aan 2 van de 3 criteria voldoen.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

1. binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar dient hij opgesteld te zijn (verlenging is max 5 maanden)
2. de AVA dient deze binnen 2 maanden vast te stellen.
3. publicatie door deponering bij het handelsregister moet binnen 8 dagen.
Maximaal 12 maanden voor alles.
4. Beursgenoteerde ondernemingen dienen binnen 4 maanden de jaarrekening te sturen naar de Autoriteit Financile Markten. En op de website te plaatsen.
Wat houd decharge in
De directie wordt bevrijd van persoonlijke aansprakelijkheid in verband met het financile beleid. Die wordt overgenomen door de BV of NV.
Verenigingen en stichtingen zijn publicatieplichtig bij een omzet uit commercile activiteiten van 6 miljoen.
Bij de overheid maakt de verslaggeving onderdeel uit van de begrotings- en verantwoordingscyclus. Voorafgaand aan het kalenderjaar wordt de begroting opgesteld en na afloop vind verantwoording plaats. De werkelijke cijfers worden vergeleken met de begrotingscijfers.
De Rijksoverheid maakt op prinsjesdag de begroting bekend in de vorm van wetsvoorstellen per departement. De Staten-Generaal stellen de begroting bij wet vast. En verlenen daarmee de ministers goedkeuring tot het doen van de in de begroting opgenomen uitgaven.
Bij provincies en gemeenten geld een soortgelijke begroting- en verantwoordingscyclus. Bij provincie wordt de begroting door Gedeputeerde Staten aangeboden aan de Provinciale Staten.
Deze moet goedgekeurd worden door de minister binnenlandse zaken.
Bij gemeente wordt de begroting aangeboden door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. en moet goedgekeurd worden door de Gedeputeerde staten van de provincie waar de gemeente toe behoort.
1.5 Regelgeving voor het opstellen van de jaarrekening
Voor wie is IFRS verplicht
De IFRS is verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. Voor de vennootschappelijke jaarrekening hebben ze de keuze
Wat houd de Comptabiliteitswet in?
De financile verantwoording van het Rijk wordt hierin geregeld. Uitgangspunten hierbij zijn:

1. rechtmatigheid
2. ordelijkheid
3. controleerbaarheid
De basis is het kas-verplichtingenstelsel. Uitgaven en ontvangsten.
Niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten grondslagen gebruiken volgens het Boek 2 Titel 9 van het Burgelijk Wetboek.
Het uitgangspunt is het kapstokartikel; De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit.
Wat zijn kwaliteitskenmerken van de jaarrekening van het Framework
o Begrijpelijkheid
o Vergelijkbaarheid
o Relevantie
o Betrouwbaarheid
Voor wie geld het Besluit Begroting en Verantwoording?
Voor gemeenten en provincies. Uitgangspunt is een kapstokartikel dat lijkt op die van de regelgeving voor ondernemingen. De commissie BBV vervult de rol net als de RJ.
De wet legt de maatschappelijke normen zelf voor een deel vast. De Raad voor Jaarverslaggeving geeft nadere invulling hieraan. De RJ geeft richtlijnen uit. Die hebben geen wettelijke status
International Financial Reporting Standars (IFRS) is voor beursgenoteerde ondernemingen verplicht. De International Accounting Standards Boards (IASB) stelt de verslaggevingsregels op monidaal niveau vast.
De IASB heeft als vertrekpunt het Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements ontwikkeld.
IFRS moet vooral informatie bieden aan beleggers. De IFRS is verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen.
De nederlandse wettelijke bepalingen zijn minder uitgebreid dan de IFRS. De RJ heeft ervoor gekozen om bij het ontbreken van regels aan te sluiten bij het IFRS.
Wat zijn de grondbeginselen van de jaarrekening volgens het Framework?
Toerekening (Accrual)
Continuteit ( going concern)
Wat houd het kapstokartikel in dat het uitgangspunt is van Boek 2 Titel 9 van het BW.
Het uitgangspunt is het kapstokartikel; De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit.
1.6 Jaarrekeningcontrole
De jaarrekening van gemeentes en provincies wordt door externe accountants geregeld. Een gemeente kan ook een rekenkamer hebben. Deze kijkt naar doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Ze kijken niet naar de controle van de jaarrekening. Dit doet de accountant.
Waar moet een accountant zijn aangesloten zijn om controles mogen uit te voeren
Autoriteit Financile Markten AFM.
De accountantskamer in Zwolle kan nalatige accountants een berisping geven of ze doorstrepen in het accountantsregister.
Wat doet een accountant?
Die onderzoekt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financile positie van de onderneming en of de in het directieverslag opgenomen tekst niet in strijd is met de jaarrekening
Jaarrekeningcontrole bij overheden gebeurd door de interne accountantsdienst. De auditdienst. Die onderzoekt of de informatie die in het departementale jaarverslag is opgenomen deugdelijk is weergeven en rechtmatig tot stand is gekomen.
De 2e fase is de controle door de Algemene Rekenkamer. Bestaat uit 3 leden. Die onderwerpt alle departementale jaarrekeningen en de jaarstukken van het Rijk aan een kritische beoordeling. Zowel ten aanzien van deugdelijke weergave en rechtmatigheid. Ook de doelmatigheid van het financile beheer wordt beoordeeld.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document