Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Niveau Normstelling Toezicht op naleving
International Internationale mensenrechtenverdragen (o.a. EVRM en IVBRP) Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Regionaal EU-Handvest voor de grondrechten Europees Hof van Justitie
Nationaal Grondwet (o.a. art. 1 GW) en wetten (o.a. AWGB) Nederlandse rechter (binnen de grenzen van art. 93, 94 en 120 GW)
AWGB: Algemene wet gelijke behandeling
Art. 1 GW: Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet
Art. 3 EVRM: Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Art. 93 en 94, 120 GW: Artikelen 93, 94 en 120 van de Nederlandse Grondwet


Ja, natuurlijk kan ik dat doen. Hier is een schema dat de belangrijke punten van de tekst weergeeft:
Onderwerp Belangrijke punten Gerelateerde wetgeving
Horizontale werking - AWGB biedt bescherming tegen discriminatie door werkgevers en aanbieders van goederen en diensten - Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens bieden inzicht in discriminatiepraktijken - Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) - Artikel 1 Grondwet (Gw)
Beperkingen - Sommige fundamentele rechten zijn absoluut en mogen niet worden beperkt
- Meeste fundamentele rechten kunnen wel worden beperkt ter bescherming van anderen of zwaarwegende maatschappelijke belangen
- Voorwaarden voor beperkingen zijn vastgelegd in de Grondwet, internationale mensenrechtenverdragen en (formele) wetten - Artikel 3 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM)
- Artikel 93, 94 en 120 Grondwet
Toezicht op naleving - Toezicht op naleving is gelaagd op nationaal, regionaal en internationaal niveau
- Burgers kunnen naar de rechter stappen om te laten beoordelen of de overheid hun fundamentele rechten voldoende beschermt - Artikel 93, 94 en 120 GrondwetPg 159

Toezicht op naleving van fundamentele rechten:
Gelaagd op nationaal, regionaal en internationaal niveau
Burgers in Nederland kunnen naar de rechter stappen (artikel 93, 94 en 120 Gw)
Rechterlijke instanties zijn betrokken bij toezicht op naleving van fundamentele rechten
College voor de Rechten van de Mens doet niet-bindende uitspraken over klachten over discriminatie op basis van AWGB en anti-discriminatieverdragen
Toezicht wordt ook gehouden door instanties zoals Autoriteit Persoonsgegevens, Ombudsman, parlement en NGO's
Buiten Nederland:
Particulier of individueel klachtrecht
Rapportageprocedures (verdragsstaten rapporteren over ontwikkelingen in bescherming van rechten aan internationaal toezichthoudend orgaan)
Statenklachtrecht (facultatief klachtrecht tussen verdragsstaten wegens vermeende schending van verdrag)
Relevante artikelen:
Artikel 93, 94 en 120 Gw (Nederland)
Artikel 40 IVBPR (rapportageprocedure)
EVRM (individueel klachtrecht en statenklachtrecht)
Pg 160

Verdragen:
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Europees Sociaal Handvest (ESH)
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
VN-Vrouwenverdrag
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)
Individueel/particulier klachtrecht:
Een individu, groep of organisatie kan een klacht indienen bij een rechterlijke instantie wegens vermeende schending van het EVRM (mits de betreffende lidstaat het individueel klachtrecht heeft aanvaard)
Internationale en nationale organisaties van werkgevers en werknemers en internationale NGO's kunnen een klacht indienen bij het ESH zonder zelf slachtoffer te zijn van een schending
Uitspraken:
Benthem-arrest: het Kroonberoep voldeed niet aan de eisen van het recht op een eerlijk proces, in het bijzonder het vereiste van onafhankelijkheid
Kostovski, Doorson en Van Mechelen: het Nederlandse strafprocesrecht bood onvoldoende waarborgen voor de verdachte bij het gebruik van anonieme getuigen, wat leidde tot invoering van artikel 344a Sv
Vos-kuil: Nederland schond de vrijheid van meningsuiting door een journalist te gijzelen, wat leidde tot wettelijke verankering van het verschoningsrecht van journalisten in artikel 218a Sv


Pg 161
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document