Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 1 jaar geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Probleem: Welke normen hebben voorrang bij een samenloop van bepalingen uit de Duitse grondwet en Europeesrechtelijke normen?
Perspectief EU: Europees recht en HvJEU hebben voorrang.
Perspectief Duitse constitutionele rechter: Duitse grondwet en Bundesverfassungsgericht hebben voorrang.
Gevolg: Duitse en Europese rechtsordes maken beide aanspraak op het hoogste gezag, waardoor er geen consensus is over wie de baas is als een rechtsnorm van Europees recht samenloopt en botst met bepaalde rechtsnormen in de Duitse grondwet.
Recente zaak: Het Duitse constitutionele hof heeft het opkoopprogramma van de ECB en de uitspraak van het HvJEU verworpen in Weiss, maar na aanvullende documenten te hebben ontvangen, heeft het hof geconcludeerd dat de ECB alsnog aan de eisen voldeed en het opkoopprogramma gered was.

Pg 51

Nationale rechter (Deense rechter) Ajos zaak
Stelt vraag of werknemer recht heeft op vertrekpremie en ouderdomspensioen
Beantwoordt vraag ontkennend op basis van de Deense Bediendenwet
Weigert voorrang te geven aan richtlijn 2000/78/EG vanwege constitutionele beginselen van rechtszekerheid en opgewekt vertrouwen
Europese rechter (HvJEU)
Beantwoordt vraag bevestigend op basis van richtlijn 2000/78/EG
Stelt dat de Deense Bediendenwet in strijd is met het verbod op leeftijdsdiscriminatie
Verleent voorrang aan Europese richtlijn
Conflict tussen nationaal recht en Europees recht
Nationale rechter legt voorrang van Europees recht naast zich neer
Europees recht stelt voorrang op nationaal recht
Pg 51

VN-Handvest
Artikel 103 stelt dat bij strijdigheid tussen verplichtingen van de VN-leden krachtens het Handvest en verplichtingen krachtens andere internationale overeenkomsten, de verplichtingen krachtens het Handvest voorrang hebben
Unierecht
Artikel 307 EG-Verdrag, nu artikel 351 VWEU, stelt dat rechten en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten voor 1 januari 1958 of voor de toetreding van de lidstaten niet door de Verdragen worden aangetast
Verhouding tussen VN-Handvest en Unierecht
VN-Handvest heeft voorrang op Unierecht bij strijdigheid tussen de verplichtingen van de VN-leden krachtens het Handvest en hun verplichtingen krachtens andere internationale overeenkomsten
Artikel 307 EG-Verdrag/351 VWEU tast de voorrang van VN-Handvest niet aan, omdat het alleen rechten en verplichtingen vr 1958 of toetreding van lidstaten beschermt
Pg 52

Onderwerp Inhoud
Titel De Kadi-zaak en de uitdagingen van conflictregels in de praktijk
Inleiding De conflictregels lijken helder, maar de Kadi-zaak toont aan dat de praktijk complexer is.
Achtergrond - VN-Veiligheidsraad nam resoluties aan in de oorlog tegen terrorisme. - Sanctiecomit stelde een lijst op met namen van personen en organisaties die banden hebben met de Taliban, Al Qaida en Bin Laden, de VN-terrorismelijst. - Financile tegoeden van deze personen en organisaties werden bevroren.
Juridisch kader - Besluiten van het sanctiecomit gelden als besluiten van de Veiligheidsraad voor handhaving van internationale vrede en veiligheid onder hoofdstuk VII van het VN-Handvest. - Artikel 25 van het Handvest verplicht lidstaten besluiten van de Veiligheidsraad te aanvaarden en uit te voeren.
Verplichtingen van lidstaten - Alle lidstaten zijn verplicht de tegoeden van personen en organisaties op de VN-terrorismelijst per direct te bevriezen.
Uitdagingen in de praktijk - De Kadi-zaak toonde aan dat deze verplichtingen niet altijd eenvoudig kunnen worden nageleefd. - De praktijk is vaak complexer en onzekerder dan de heldere conflictregels suggereren.
Fase Rechtsbescherming
Voor 2010 Geen mogelijkheid tot aanvechten plaatsing op de lijst
Geen verplichting tot informeren over redenen plaatsing
Geen discussie mogelijk bij onafhankelijke rechter
Beperkte toegang tot informatie door sanctiecomit
2010-2020 Overzicht gronden en niet-vertrouwelijke informatie beschikbaar
Mogelijkheid tot wenden tot Ombudspersoon
Ombudspersoon kan aanbevelen tot schrappen van de lijst
Ombudspersoon heeft doorgaans geen toegang tot vertrouwelijke informatie
2020-heden Meer mogelijkheden tot verdediging tegen plaatsing op de lijst
Mogelijkheid tot inzage in vertrouwelijke informatie
Mogelijkheid tot indienen van beroep bij Europese rechter

Pg 52
Onderwerp Inhoud
Titel De Kadi-zaak en de spanning tussen VN- en Europees recht
Achtergrond - Besluiten van de Veiligheidsraad moeten door lidstaten worden uitgevoerd via internationale instellingen of direct. - EU-lidstaten moesten VN-sancties implementeren via EU-wetgeving. - Verordening voorzag in bevriezing van tegoeden en nam VN-terrorismelijst op als bijlage onder de noemer EU-sanctielijst. - Kadi, een Saoedische zakenman, werd op VN- en EU-sanctielijst geplaatst en zijn tegoeden in de EU werden bevroren.
Rechtsbescherming - Op moment van plaatsing op VN-sanctielijst was er nog geen rechtsbescherming op VN-niveau. - Kadi richtte zich tot het HvJEU en beriep zich op grondrechten beschermd door het Unierecht, zoals het recht om gehoord te worden, eerbiediging van eigendom en recht op effectieve rechterlijke controle.
Spanning tussen VN- en Europees recht - Kadi's zaak bracht spanningen tussen VN- en Europees recht aan het licht. - Centrale vraag was de verhouding tussen VN- en Europees recht.

Het VN-Handvest bepaalt dat besluiten van de Veiligheidsraad direct moeten worden uitgevoerd door de lidstaten of via hun optreden in de daarvoor in aanmerking komende internationale instellingen waar zij lid van zijn.
De EU-lidstaten regelden de implementatie van de economisch-financile VN-sancties door middel van EU-wetgeving.
Een verordening voorzag in bevriezing van tegoeden, waarbij de VN-terrorismelijst als bijlage werd opgenomen onder de noemer van een EU-sanctielijst.
Een vermogend zakenman genaamd Kadi werd getroffen door deze verordening en zijn tegoeden werden bevroren.
Kadi beriep zich op grondrechten die beschermd worden door het Unierecht en richtte zich tot het HvJEU.
Het HvJEU stelde dat bescherming van de grondrechten een constitutioneel beginsel is van de Unie, wat voorrang heeft op alle internationaalrechtelijke verplichtingen die de Unie en lidstaten aangaan, inclusief resoluties van de Veiligheidsraad.

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document