Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 1 jaar geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Situatie: samenloop van rechtsnormen uit verschillende rechtsordes van national, transnational of international recht
Geen centrale overheidsorgaan met wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht in transnationaal en internationaal recht
Gedecentraliseerde wereld met veelheid van gelijkwaardige staten en internationale organisaties
Normen worden geproduceerd al dan niet in samenwerking met elkaar
Geen heldere en eenduidige voorrangsregels
Onzekerheid over wie regels moet maken, interpreteren, toepassen en handhaven

Pg 46

Situatie van samenloop van rechtsnormen Mogelijke voorrangregels
Verschillende rechtsorden van transnationaal/internationaal recht zijn van toepassing
Verdragen van internationale organisaties kunnen bepalingen bevatten over samenloop en mogelijke conflicten met andere normen van transnationaal of internationaal recht Artikel 103 VN-Handvest: de verplichtingen krachtens het VN-Handvest hebben voorrang in geval van strijdigheid
Artikel 53 EVRM: als een andere rechtsbron meer bescherming biedt aan door het EVRM gegarandeerde rechten, gaat die rechtsbron voor
Jus cogens: dwingende normen van algemeen volkenrecht hebben voorrang boven iedere andere regel van internationaal recht, zoals het misdrijf agressie en het verbod op oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en slavernij
Artikel 53 van het Weens Verdragenverdrag: elk verdrag dat op het tijdstip van zijn totstandkoming in strijd is met een dwingende norm van algemeen volkenrecht, is nietig


Pg 47


Wereld van transnationaal en internationaal recht:
Kenmerkt zich door heterarchie (geen hirarchie tussen rechtsnormen uit verschillende rechtsordes)
Gefragmenteerd met een veelheid aan instanties, rechtsbronnen, rechtsgebieden en gerechtelijke instanties
Geen gemeenschappelijk referentiepunt bij een samenloop van rechtsnormen uit verschillende rechtsordes
Voorrangsregels:
Lex posterior derogate priori en lex specialis derogate legi generali zijn klassieke voorrangsregels, maar geven alleen uitsluitsel bij een samenloop van regels van gelijke rang
Geven geen antwoord op de vraag welke rechtsnormen hoger zijn dan andere
Drie klassieke voorrangsregels (hoog gaat voor laag, bijzonder gaat voor algemeen en jong gaat voor oud) passen slecht bij de internationale rechtsorde, omdat ze uitgaan van een wetgever die beslissingen kan nemen over de invoering van nieuwe rechtsnormen
Er is geen centrale wetgever met de bevoegdheid om de coherentie en kwaliteit van alle rechtsordes te bewaken en te garanderen
Uitzonderingen:
Sommige verdragen bevatten voorrangsregels voor bepaalde rechtsnormen
Sommige rechtsnormen hebben een jus cogens-status en hebben voorrang op andere rechtsnormen
Belangrijke punten:
Geen hirarchie tussen rechtsnormen uit verschillende rechtsordes
Voorrangsregels geven geen antwoord op de vraag welke rechtsnormen hoger zijn dan andere
De internationale rechtsorde is gefragmenteerd met een veelheid aan instanties, rechtsbronnen, rechtsgebieden en gerechtelijke instanties
Er is geen centrale wetgever met de bevoegdheid om de coherentie en kwaliteit van alle rechtsordes te bewaken en te garanderen

Pg 48

Verhouding tussen Europees recht en nationaal recht
Europese rechtsorde heeft voorrang op nationale rechtsorde (Costa/ENEL en Internationale Handelsgesellschaft)
In Nederland wordt deze jurisprudentie aanvaard
Duitsland heeft voorbehoud gemaakt tegen deze voorrang en stelt dat gemeenschapsrecht slechts voorrang heeft zolang het voldoende waarborgen biedt tegen schendingen van de grondrechten van de Duitse grondwet (Solange 1)
In 1986 oordeelde het Duitse Bundesverfassungsgericht dat de bescherming van fundamentele rechten inmiddels voldoende verankerd was in het gemeenschapsrecht, waardoor het Hof het gemeenschapsrecht niet langer zelf toetste in individuele gevallen
In 1993 zocht het Duitse constitutionele hof opnieuw de confrontatie op met het Europees recht in haar Maastricht-Urteil, waarbij het Hof skeptisch was over het democratisch gehalte van de EU en vond dat belangrijke bevoegdheden moesten blijven rusten bij het Duitse parlement, de Bondsdag
Het Duitse hof kondigde aan te zullen toetsen of de EU binnen de bevoegdheden blijft die herleid kunnen worden tot een besluit van de Duitse Bondsdag.
Pg 49

Context:
Duitse constitutionele hof heeft in 2009 besloten dat Duitsland niet kan toetreden tot een Europese federale staat en dat uitgebreide machtsoverdracht niet is toegestaan onder de Duitse grondwet, inclusief begrotingsbevoegdheid van de Bondsdag. (Lissabon Urteil zaak)
Gebeurtenis:
In 2020 spanden tegenstanders van het opkoopprogramma van de ECB een zaak aan bij het Duitse constitutionele hof.
Het hof stelde prejudicile vragen aan het HvJEU over het opkoopprogramma van de ECB.
Vraag was of de ECB binnen haar bevoegdheden was gebleven. (weiss -zaak)
Maatregel:
De ECB had vergaande maatregelen genomen om de gevolgen van de financile crisis te bestrijden, waaronder het opkopen van grote hoeveelheden financile activa met een lange looptijd om de economie aan te jagen.
Het beleid was controversieel in Duitsland vanwege twijfels over de gunstige gevolgen voor de economie en het vermeende echte doel: bescherming van lidstaten met hoge overheidsschulden.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document