Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Friesland123 - 7 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp:
N. is een kwetsbaar meisje dat sinds 2019 verblijft bij De Reidhin in Hurdegaryp. Ze woont hier samen met zes andere meiden met een licht verstandelijke beperking, waarbij ze begeleiding ontvangt. N. is vanuit haar ouderlijk huis bij haar vader en moeder naar De Reidhin verhuisd vanwege een aantal hulpvragen, namelijk het ontwikkelen van zelfstandigheid, het omgaan met angsten en het beheersen van woede-uitbarstingen.
N. is een onzeker meisje dat opkijkt naar haar medebewoonsters en graag een vriendje zou willen hebben. Andere meiden bij De Reidhin hebben al een relatie en N. zou dit ook graag willen ervaren. Ze heeft een tijdje een relatie gehad met een jongen, maar deze relatie was niet gezond. De jongen heeft haar onder druk gezet en dit heeft uiteindelijk geleid tot het sturen van een naaktfoto via WhatsApp. Dit incident heeft een grote impact gehad op N. en daarom hebben de begeleiders samen met haar ouders besloten dat ze tijdelijk geen gebruik meer mag maken van haar telefoon bij De Reidhin. Er is tevens contact geweest met de begeleiding van haar toenmalige vriend.
Het doel van dit verslag is om inzicht te geven in de situatie van N. en haar gedrag te verklaren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de genomen maatregelen om haar te beschermen tegen verdere schade en de ondersteuning die zij ontvangt om haar zelfstandigheid en emotionele welzijn te bevorderen.
Om N. te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid, wordt er binnen De Reidhin gewerkt aan het vergroten van haar zelfvertrouwen en het aanleren van sociale vaardigheden. Er wordt gewerkt aan het herkennen van gezonde relaties en het stellen van grenzen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met angsten en het beheersen van woede-uitbarstingen.
Na het incident met de naaktfoto heeft de begeleiding in overleg met haar ouders besloten dat N. tijdelijk geen gebruik meer mag maken van haar telefoon bij De Reidhin. Dit is gedaan om haar te beschermen tegen verdere druk en mogelijke schadelijke situaties. De begeleiding zag namelijk dat N. veel woede uitbarstingen kreeg, moeilijk kon slapen en zich steeds meer terug trok in haar kamer. Er wordt gewerkt aan het vergroten van haar digitale vaardigheden en het bewust maken van de risico's op internet. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met haar ouders om haar te ondersteunen bij het verwerken van het incident en het herstellen van haar emotionele welzijn.


2.Theoretisch Kader

In het theoretisch kader wordt duidelijk op welke manier het gedrag van N. in relatie is met het desbetreffende probleem (sociale media). Tevens worden de determinanten van gedrag duidelijk in kaart gebracht met behulp van het AAIDD-model. Dit zal worden onderbouwd met behulp van wetenschappelijke literatuur en het onderzoek welke is verricht. Het AAID-model is een verklaringsmodel welke N. haar gedrag verklaart ten aanzien van het vraagstuk, namelijk het gebruik van Social Media.
Door de American Association on Intellectual and Devolmental Disabillitites is een multidimensionaal en functioneel ondersteuningsmodel ontwikkeld (AAIDD). Met het multidimensionaal model van de AAIDD wordt het functioneren van mensen een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Hierdoor wordt het inzichtelijk hoe we het functioneren kunnen begrijpen vanuit de dynamische interacties tussen intellectuele mogelijkheden, gezondheid, participatie, adaptief gedrag, context en de ondersteuning op maat (Specifiek Diagnostisch Protocol, 2019).
Hieronder volgt een afbeelding van het model. Daarna zal ieder kopje worden uitgewerkt en er zal worden beschreven hoe mijn rol als begeleidster eruitziet en zal het gedrag worden verklaard van N. door de verdieping te geven in haar problematiek.
I. Verstandelijke mogelijkheden
Deze dimensie verwijst naar de intelligentie, ofwel de intellectuele mogelijkheden. Deze wordt altijd gemeten met een intelligentietest. De algemene intelligentie houdt in, plannen, probleem oplossen, redeneren, abstract denken, begrijpen van moeilijke ideen, snelheid van leren van ervaringen en snelheid van leren in het algemeen (Specifiek Diagnostisch Protocol, 2019)

Ik heb als begeleidster geen rol in het meten van de intelligentie. Dit wordt altijd gedaan door een psycholoog. In 2015 heeft N. de WISC-III gedaan en de uitkomst daarvan was: VIQ 56, PIQ <55, TIQ 52. Dit houdt in dat N. VIQ staat voor het verbale IQ, PIQ staat voor performaal IQ en TIQ is de totaal IQ-score.
N. heeft een zeer grote achterstand in haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Het profiel is disharmonisch en grillig. Dit houdt in dat kinderen in ontwikkeling sterke en zwakke kanten in hun aanleg profiel hebben. Wanneer er significante verschillen bestaan tussen de verbale en perfomale intelligentie, is er sprake van een disharmonisch profiel (Balans, vereniging voor ouders, 2021).
N. vertoont een disharmonisch profiel, wat betekent dat er sprake is van een ongelijke ontwikkeling op verschillende gebieden. Op cognitief gebied kan N. een vertraagde ontwikkeling hebben, met name op het gebied van spraak en taal. Ook kunnen er problemen zijn met het begrijpen en verwerken van informatie. Gedragsmatig kunnen er uitdagingen zijn op het gebied van sociale interactie, aandacht en impulscontrole. N. overziet de gevolgen van haar daden niet waardoor ze dingen kan doen, zoals een naaktfoto sturen via social media, waar ze later de gevolgen van ervaart. Dit uit zich dan in terugtrek gedrag en woede-uitbarstingen omdat ze niet goed weet hoe ze hiermee om moet gaan. Tevens is N. verbaal sterk, waardoor ze snel wordt overschat.

Emotionele zelfstandigheid 2 jaar, emotie inzicht 3 jaar en emotieregulatie 1 jaar. Dit maakt dat het functioneren binnen een groep erg moeizaam gaat. N. wil wel, maar het lukt haar niet om juist te reageren in sociale situaties of situaties waarbij ze tegen haar eigen grenzen aanloopt. Haar zelfbeeld is erg laag (3jaar). Haar morele ontwikkeling bevindt zich op het niveau van een 4-jarige. Fantasie en werkelijkheid loopt nog vaak door elkaar. N. wil graag contact- wanneer ze goed in haar vel zit, kan ze op sociaal gebied functioneren op een ontwikkelingsniveau van een 6-jarige. De uitschieter naar boven 7 jaar is haar ontwikkelingsleeftijd op het domein seksuele ontwikkeling. N. zit in de puberteit (A. Kamstra, persoonlijke communicatie, 4 september 2022).
N. haar uitschieter is op het domein seksuele ontwikkeling. Op de leeftijd van 18 jaar bevinden veel meiden zich in een fase van hun seksuele ontwikkeling waarin ze hun eigen lichaam en seksualiteit ontdekken. Dit kan gepaard gaan met nieuwsgierigheid naar seksuele ervaringen en verlangens naar intimiteit. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te begrijpen en te erkennen als een normaal onderdeel van het volwassen worden.
Het versturen van naaktfoto's kan worden gezien als een manier om seksuele verlangens en behoeften te uiten. In het geval van N. kan het zijn dat zij, net als veel andere meiden van haar leeftijd, experimenteert met haar seksualiteit en intimiteit. Het verzenden van een naaktfoto kan voor haar een manier zijn om haar seksuele verlangens te verkennen en te delen met andere.
Daar staat tegenover dat haar emotie inzicht en emotieregulatie op 1 jaar is gediagnosticeerd. De vraag is dan of de keuze om haar telefoon tijdelijk af te nemen op de Reidhin een goede beslissing is. Mijns inziens is dit straffen en dit helpt haar niet in haar ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Kinderen van 1 jaar worden immers ook niet gestraft. Ik vind het gepaster om haar te troosten en veiligheid te bieden en te kijken hoe we haar op een andere manier kunnen ondersteunen.

II Adaptief gedrag
Adaptief gedrag is een verzamelnaam voor sociale, conceptuele en praktische vaardigheden die mensen leren en uitvoeren in hun dagelijks leven (Specifiek Diagnostisch Protocol, 2019).
Conceptuele vaardigheden; taal, lezen en schrijven, begrip van geld, overzien en plannen van dagelijkse activiteiten.
Sociale vaardigheden; interpersoonlijk contact, verantwoordelijkheidsbesef, inschatten van en weerstand bieden aan negatieve benvloeding, houden aan regels en wetten, vermijden van slachtofferrol
Praktische vaardigheden; dagelijkse activiteiten zoals aankleden, persoonlijke hygine, eten, huishoudelijke activiteiten, gebruik telefoon en omgaan met geld, reizen openbaar vervoer, vaardigheden betrekking met werk.
Deze vaardigheden worden gemeten door een SEO-kleurenprofiel en wordt altijd door een psycholoog afgenomen. Deze is afgenomen op 16 maart 2021 door A. Kamstra, GZ-psycholoog.
In de beschrijving van de emotionele ontwikkeling worden de volgende fasen onderscheiden;
1. 0-6 maanden: eerste adaptie
2. 6-18 maanden: eerste socialisatie
3. 18-36 maanden: eerste individualisatie
4. 3-7 jaar: eerste identificatie
5. 7-12 jaar: realiteitsbewustwording
Hieronder volgt een overzicht van de fasen in de verschillende domeinen, in bijlage 2 is een volledig overzicht van de uitwerking van de fasen.
Domein1; Omgaan met eigen lichaam. Kijkend naar het vraagstuk is dit een belangrijk domein omdat N. een jonge meid is die te maken heeft met het ontdekken van haar eigen lichaam en seksualiteit. Communicatie verloopt anno 2023 veelal via social media, maar voor iemand met een beperking en een disharmonisch profiel, welke in fase 5 zit, kan dit problemen veroorzaken. Ze functioneert niet hetzelfde als iemand van haar leeftijd.
Domein 2: Omgaan met emotionele belangrijke anderen. N. kan zich vastklampen aan iemand en deze persoon op een voetstuk zetten. Wanneer zij in contact is met andere mensen op social media, is gebleken dat N., zonder deze persoon echt goed te kennen, heel belangrijk voor haar maakt. Ze praat alleen nog maar over die persoon en wil alles voor diegene doen. Dit zien wij tevens terug in het contact met haar moeder. Ze klamt zich heel erg vast aan haar moeder. Dit is een van de redenen waarom ze bij De Reidhin kwam wonen, zelfstandig worden.
Domein 5: N. is een angstig meisje die veel bevestiging zoekt. Ze scoort hier op fase 3, 18-36 maanden. N. is zeer benvloedbaar en dit maakt haar ontzettend kwetsbaar op social media. In combinatie met haar disharmonisch profiel, maakt het haar nog kwetsbaarder omdat ze verbaal sterk overkomt. Wanneer iemand iets van haar vraagt, durft ze geen nee te zeggen.
Fase Fase 1:
0-6 maanden Fase 2:
6-18 maanden Fase 3:
18-36 maanden Fase 4:
3-7 jaar Fase 5:
7-12 jaar
Omgaan met eigen lichaam 3
Omgaan met emotioneel belangrijke andere 3
Beleving van zichzelf in interactie met omgeving 3
Omgaan met een veranderende omgeving/permanentie van object 3
Angsten 1 2
Omgaan met gelijken 2 1
Omgaan met materiaal 3
Communicatie 2 2
Differentiatie van emoties 3
Agressieregulatie 3
Totaal 5 11 9 6

Opvallend in de spreiding tussen de domeinen. De levenservaring-domeinen (omgaan met eigen lichaam, omgaan met materiaal) scoren hoog in vergelijking tot bijvoorbeeld de domeinen agressie en regulatie en communicatie. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom N. woede aanvallen heeft wanneer ze niet zich niet kan uitten of wanneer ze in contact is op social media en niet weet hoe ze hier mee om moet gaan.
De omgeving schat haar voornamelijk in op fase 3 en fase 4. Dit betekent niet dat ze hetzelfde is als iemand van die leeftijd maar dat er wordt verwezen naar de voorwaarden in de begeleiding die hiermee te vergelijken zijn.
Mijn rol als begeleider is signalerend en voornamelijk informant. Wanneer ik slaapdienst heb, kom ik iedere avond even bij N. op de kamer een gesprekje voeren. Dan luister ik naar haar en stel haar vragen hoe ze over bepaalde onderwerpen denkt. Of ze in het weekend nog leuke dingen heeft meegemaakt. Ik stel deze vragen om te achterhalen wat er in haar omgaat en ik creer vertrouwen en veiligheid zodat ze het gevoel heeft dat ze bij mij terecht kan wanneer er iets speelt.
III. Gezondheid
De gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, van iemand met een verstandelijke beperking, is bepalend voor het functioneren op een of alle overige dimensies. Wanneer iemand in goede gezondheid is gaat het leren beter, is beter in staat de dagelijkse activiteiten uit te voeren en kan beter meedoen in de samenleving dan iemand met gezondheidsproblemen (Specifiek Diagnostisch Protocol, 2019).
N. is geboren met het Primrose Syndroom. Dit betekent dat er een klein stukje van haar DNA mist. Hierdoor heeft N. moeite met leren, waardoor ze naar het speciaal onderwijs ging en wat veel voorkomt bij dit syndroom is angst (persoonlijke communicatie, 28 september 2022).
In het contact met anderen voert angst de boventoon. N. wil heel graag een vriendje, ze wil erbij horen omdat ze dit ziet bij haar leeftijdsgenoten. Doordat ze geboren is met het Primrose Syndroom is angst een primaire emotie die in haar zit. Een verklaring voor haar gedrag in contact met anderen via social media zou dus angst kunnen zijn. Angst heeft een duidelijke negatieve invloed op het functioneren van kinderen, dit kan zich uiten in het functioneren en de contacten binnen het gezin, op school en met eventuele vriendjes (Angst - Metabletica, 2020). Het kan ook zijn dat ze door de angst zichzelf overschreeuwt. Dat ze zichzelf op social media groter voordoet dat ze in werkelijkheid is omdat de behoefte van het hebben van een vriendje, erg groot voor haar is.
Alles wat nieuw is levert N. stress op en ze wordt angstig wanneer het druk om haar heen is en wanneer ze onduidelijkheid of ruimte ervaart. Voor haar angsten heeft N. diverse trajecten gevolgd bij Tjallingahiem/Reik;
2013: Cognitieve gedragstherapie, dramatherapie, PMT
2014: IOG
2015: PMT/dramatherapie, gericht op angstproblemen en ambulante persoonlijke
Begeleiding
2017: Traject bij Cedin

Ondanks deze behandelingen blijven de angsten bestaan. N. heeft behoefte aan veel begeleiding een op een. Wanneer de begeleiders nabijheid bieden en een duidelijke dag structuur en kaders, nemen de angsten af (persoonlijke communicatie, 28 september 2022).

Rol als begeleider; nabijheid bieden wanneer N. een driftbui heeft, haar ruimte geven, signaleren wanneer situaties lijken te escaleren. Observeren van gedrag tijdens groepsactiviteiten en groepsmomenten. Ik wil N. niet veroordelen wil als begeleider naast haar staan. Ik wil haar kunnen begrijpen en naar haar luisteren als ze met een probleem zit. Ik stel dan veelal vragen waardoor ze zelf gaat nadenken over het antwoord, in de hoop dat ze het de volgende keer anders aanpakt. Bijvoorbeeld als het gaat over contacten op social media.

IV Context

Met context wordt de totale omgeving van mensen bedoelt waarin zij hun dagelijkse leven leiden. De totale omgeving bestaat uit 3 niveaus die als een wisselwerking met elkaar functioneren (Specifiek Diagnostisch Protocol, 2019).

Micro: N. is opgegroeid samen met haar ouders en haar twee oudere broers. Haar broers hebben inmiddels een vriendin en het contact met hen is goed. Ze gaat vaak met haar schoonzus naar Steenwijk naar de manege. In het weekend gaat ze naar huis echter daar mag ze haar telefoon in eigen beheer hebben.

N. heeft een licht verstandelijke beperking n ze heeft het syndroom van Primrose. N. is zich hiervan bewust, echter ze heeft wel veel doelen en dromen over haar toekomst. Ze wil heel graag samenwonen en een gezin stichten. Ze wil erbij horen, en net als ieder ander meedraaien in de maatschappij. Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon en N. wil net als alle anderen ook meedoen met de maatschappij. Haar broers hebben beide een relatie en dit is tevens N. haar grote wens. Dit kan wederom een verklaring zijn voor haar gedrag op social media, erbij willen horen.

Meso: N. woont sinds 2019 op De Reidhin en gaat ma, di, do en vrijdag naar Butenut. Dit is een dagbesteding waar N. bezig is met paard gerelateerde werkzaamheden. In het weekend gaat ze naar huis. N. zegt dat ze veel vrienden en vriendinnen heeft echter dit is haar fantasie en niet de werkelijkheid.

Macro: N. heeft een uitkering en woont bij De Reidhin. De huidige visie van de maatschappij is inclusie, participeren en eigen regie. Het systeem is gefixeerd op de digitale wereld en momenteel gebeurt ook bijna alles online. Het niet hebben van haar eigen telefoon kan N. belemmeren in het meedoen en erbij horen.
. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Hogeschool. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: formeel.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document