Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Astika1975 - 8 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp: C
Stap 5 Evaluatie
Evaluatie is een essentieel onderdeel van de behandeling. Zo nodig wordt het doel bijgesteld. Beschrijf hoe jij de evaluatie van jouw client voorbereid.
Gezien ik op vakantie was heb ik wel via de mail de evaluatie voorbereidt en dit besproken met de psycholoog, activiteitenbegeleider en de ditiste.
Ik moest een structuurschema, activering van de heer K.A opstellen en opsturen naar de psycholoog. Gezien de heer in de 2 laatste week voor mijn vakantie, conditioneel hard achteruit is gegaan, had het geen toegevoegde waarde meer, omdat de arts in overleg met de familie palliatieve zorg wilde bieden om zo pijn- en symptoombestrijding in te zetten.
Via de activiteitenbegeleider kon ik het voor mekaar krijgen dat de heer samen met haar plantjes op de duofiets plantjes en bloemen kon kopen voor het balkon. De heer gaf met lichaamsgebaar aan dat hij dit leuk vond. Een andere omgeving had een positief effect op dat moment voor de heer.
Via de ditiste heb ik gecommuniceerd dat de heer weinig en eenzijdig eet en drinkt. Van haar mocht de heer meer bijvoeding gebruiken. De heer weigerde met regelmaat de bijvoeding, dus dit had geen positief effect op zijn fysieke gezondheid.

Evalueer het begeleidingsplan en gegeven begeleiding met de clint en/of naasten en de werkbegeleider.
Het depressief gedrag is niet verminderd of veranderd. Naar aanleiding van aanvullend onderzoek door de psycholoog en de arts is dit het resultaat van de gegeven begeleiding veranderd. De nieuwe medicatie antidepressiva Citalopram (neerslachtigheid), gaf in de eerste week bij de heer K.A, bijwerkingen zoals braken en misselijkheid. Hierdoor had de heer ook gebrek aan energie en lag veel in bed. De heer weigerde, eten, drinken en medicatie. Het bus-uitje voor de heer, om plantjes te kopen om te verzorgen, ging om deze rede niet door, omdat de heer heel ziek was. Dit heb ik ook doorgegeven aan de psycholoog en de activiteitenbegeleider. Ik kreeg deze informatie via de EVVr te horen toen ik op vakantie was.

Tijdens de evaluatie met de werkbegeleider kijk je terug de CanMEDSrollen, zorgverlener, gezondheidsbevorderaar, organisator en communicator.
A.

Verdiep je in de CanMEDSrollen :

Gezondheidsbevorderaar:

Organisator

Zorgverlener

CommunicatorVerdiepen in de CanMedsrollen als uitgangspunt:
Om het probleem op te lossen, is het voor mij cruciaal om eerst de CanMedsrollen te begrijpen. Deze rollen beschrijven de verschillende competenties en verantwoordelijkheden van een zorgprofessional. De CanMedsrollen zijn onderverdeeld in zeven domeinen, waaronder gezondheidsbevorderaar, organisator, zorgverlener en communicator. Door me te verdiepen in deze rollen, krijg ik inzicht in de verschillende aspecten van het probleem en hoe ik deze kan aanpakken.

Stap 1: Gezondheidsbevorderaar
Als gezondheidsbevorderaar is het mijn taak om de gezondheid en het welzijn van de clint te bevorderen. In het geval van het probleem omtrent signalering is het belangrijk om te begrijpen wat de impact van de signalering is op de gezondheid van de clint en hoe ik deze kan verminderen of voorkomen.

Stap 2: Organisator
Als organisator ben ik verantwoordelijk voor het plannen, cordineren en evalueren van zorgactiviteiten.

Stap 3: Zorgverlener
Als zorgverlener ben ik verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan zorgvragers en het bieden van ondersteuning bij gezondheidsproblemen.
Bij het begeleiden van een zorgvrager met een moeilijk verstaanbaar gedrag, is het een vereiste, om een persoonsgerichte aanpak te hanteren. Dit betekent dat ik rekening hou met de specifieke behoeften en communicatiestijl van de clint.

Stap 5: Communicator
Als communicator is het mijn taak om effectief te communiceren, met zowel de clint als andere zorgprofessionals. Bij het communiceren omtrent signalering is het daarom nodig om heldere en begrijpelijke informatie te verstrekken aan de clint.

De BPV-opdracht heb ik eerst goed doorgenomen en vervolgens een gesprek gehad met de werkbegeleider Martine op donderdag 25 mei, welke clint ik mag koppelen en uitvoeren op de werkvloer. Als leereenheid 19 is afgerond, zal Martine deze beoordelen in het BPV-praktijkboek.

Ik heb vervolgens de gekozen clint om toestemming gevraagd bij deze opdracht.

Algemene gegevens zorgprofiel van de clint, de heer K.A.

De heer K.A, een 87-jarige Nederlandse man, is opgenomen op de somatische afdeling in Bornholm te Hoofddorp, zorgprofiel ZZP 6VV. Curatief beleid. Hij is rolstoelafhankelijk, brildragend, gebruikt gehoorapparaten en is cognitief goed bij. Hij heeft een rookgewoonte. De heer K.A heeft 35 jaar in Amsterdam gewoond en woonde deels samen met zijn partner, die inmiddels overleden is. Zijn eerste contactpersoon is zijn stiefzoon P.V. Daarnaast heeft de heer ook contact met zijn huidige vriendin/buurvrouw I. De heer heeft vroeger bij een effectenbeurs gewerkt.

Voorafgaand aan zijn opname verbleef de heer K.A op de revalidatieafdeling van Bornholm van juni tot augustus 2022. Dit was na een pneumonie en een val met een gekneusde heup. In de thuissituatie ontving hij hulp van thuiszorg en mantelzorg van zijn buurvrouw en stiefzoon.

De primaire diagnose voor opname was de gekneusde heup als gevolg van verzwakking door een pneumokokken pneumonie. Daarnaast was er sprake van forse ondervoeding. Andere diagnoses die eerder gesteld zijn, zijn onder andere urge incontinentie, normocytaire anemie bij foliumzuurdeficintie, slikproblemen, prostaatoperatie, blaassteen, ontsteking van de gehoorgang, vernauwing van de plasbuis, verstopping van de galwegen, loopstoornis als gevolg van polyneuropathie en cerebellaire degeneratie, darmkanker, COPD en ouderdomsslechthorendheid. De heer was voor de opname alcoholverslaafd.

De heer K.A gebruikt verschillende medicijnen, waaronder codeinefosfaat, colecalc benferol, lyrica, paracetamol, thiamine, zopiclon, fluimicil, macrogol en selsun. Indien nodig kan hij ook codeine, colex klysma, lorazepam en macrogol gebruiken. Voor aanvang van deze opdracht gebruikte de heer geen anti-depressiva.

Observeer een clint met een moeilijk verstaanbaar gedrag.
Onderzoek of 1 of meer van de onderstaande punten bij de clint voorkomen zoals: agressie, angst en paniek, claimend gedrag, achterdocht, dwangstoornissen, depressie, apathie, zwerfgedrag/desorintatie, verzamelwoede, negativisme, hallucinaties/wanen of ontremd gedrag.

Beschrijf waar het gedrag uit bestaat.

De clint de heer K.A vertoont een rustig en teruggetrokken gedrag, dat kan wijzen op een vorm van depressie. De kenmerken die de heer vertoont met een vorm van depressie zijn o.a.:
Last van slapeloze nachten.
Stemmingswisselingen, waaronder te herkennen in sombere stemming voor het grootste gedeelte van de dag. De heer geeft aan dat het voor hem uitzichtloos is om zo te leven. Ook wanneer de heer niet op het afgesproken tijdstip geholpen wordt met ADL zorg, en of alarmeert voor toiletgang, zijn eten niet meteen krijgt, reageert hij boos en fel, waardoor de heer geagiteerd kan overkomen.
De heer heeft hij een verminderde eetlust, drinkt weinig, en heeft daardoor een lage BMI, lichaamsgewicht 57, 8 kg. Lichaamslengte +- 1.85 meter. De heer eet eenzijdig, ondanks stimulans van de voedingsassistente en zorgpersoneel (grotendeels pap en karnemelk). De heer staat niet open voor meerdere keuze qua eten en drinken die dagelijks worden aangeboden. De heer weigert met regelmaat bijvoeding (verrijkte koolhydraten bijvoeding), die door de ditiste is voorgeschreven. Hij laat de flesjes met regelmaat staan.
De heer rookt dagelijks en veel.
Hij voelt zich vaak vermoeid, ligt veel in bed.
De heer is besluiteloos, duidelijk geen interesse of plezier in activiteiten.
Daarnaast draagt hij vaak bevuild kleding en slaapt vaak hiermee.
De heer heeft weinig tot geen contact met andere medebewoners, dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Het gebrek aan sociale interactie kan ook een gevolg zijn van de depressie zelf. De heer eet alleen aan tafel en rookt alleen op balkon.
De heer weigert soms zijn medicatie inname.
Vergeetachtigheid. De heer vergeet dat de heer nog genoeg beltegoed en shag sigaretten heeft. De heer neemt contact (telefonisch) met zijn familie (stiefzoon P.V en buurvrouw/vriendin I) en achteraf blijkt dat de heer nog een voorraad van heeft.
De heer ervaart dagelijkse chronische pijnklachten met name zijn benen en voeten. Dit kan zijn stemming/ gedrag mogelijk ook benvloeden, somber/depressief.

Levert dit gedrag problemen op? En voor wie? Beschrijf dit.

Het gedrag van de heer K.A, dat kan wijzen op een vorm van depressie, levert zeker problemen op. Allereerst ervaart de heer zelf negatieve gevolgen van zijn depressieve symptomen, zoals slapeloosheid, vermoeidheid en een gebrek aan interesse en plezier in activiteiten. Daarnaast heeft zijn lage BMI en eenzijdige voeding negatieve invloed op zijn fysieke gezondheid. Het gebrek aan sociale interactie en isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Ook voor het zorgteam en voedingsassistente is het moeilijk om de heer de juiste zorg te bieden, aangezien hij weigert zijn medicatie in te nemen en bijvoeding te accepteren.

Wat is de rol van de familie?

De familie van de heer K speelt een belangrijke rol in zijn leven, vooral omdat zijn stiefzoon P.V als zijn contactpersoon, de centrale mantelzorger, fungeert, die zijn boodschappen, de was doet en wat financile zaken bijhoudt. Stiefzoon komt 1 tot 2 keer in de week.

De vriendin I van de heer K buurvrouw I, bezoekt hem regelmatig, 1 keer in de week, vaak op de vrijdag en zorgt voor zijn behoeften, zoals het kopen van rookgerei en beltegoed. Ze spelen samen spelletjes zoals klaverjassen, rummikub en dit benvloedt de heer K zijn stemming op een goede manier. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van zijn stiefzoon en de steun van zijn vriendin een positieve invloed op hem hebben.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de heer K ook negatieve coping mechanismen heeft ontwikkeld, zoals overmatig drinken en roken. Dit heeft geleid tot verschillende medische aandoeningen, wat suggereert dat er mogelijk een onderliggend probleem is dat moet worden aangepakt.

Het is aan te bevelen dat de familie van de heer K, inclusief P.V en de buurvrouw, samenwerkt om hem te ondersteunen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. Dit kan onder andere inhouden dat ze hem aanmoedigen om professionele hulp te zoeken via de zorginstelling en hem helpen bij het ontwikkelen van gezondere coping mechanismen. Dit had ik tijdens een gesprek met de stiefzoon P.V kenbaar gemaakt.

Wanneer en hoe betrek je de familie bij het werken aan gedrag?

Om de familie te betrekken bij het werken aan het gedrag van de heer K kan er in overleg met hem + de activiteitenbegeleider om geld mee te nemen zodat de heer K plantjes kan kopen bij het tuincentrum om te verzorgen. Dit kan zijn stemming positief benvloeden, mogelijk boosten en helpen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. De buurvrouw zou de heer ook hiermee kunnen stimuleren. Dit heb ik minstens 4 weken van tevoren besproken in overleg met de heer K.A, zijn stiefzoon P.V en activiteitenbegeleider M.

Wat is het belang van de MDO voor jouw clint?

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) is van groot belang voor het bieden van gepersonaliseerde zorg aan de heer K. Door verschillende professionals en de familie samen te brengen, kan er een holistische benadering worden gehanteerd bij het begrijpen en aanpakken van zijn problemen. Het MDO biedt een platform voor het delen van kennis en ervaringen, wat resulteert in een beter begrip van zijn behoeften en het ontwikkelen van effectieve behandelplannen. Het betrekken van de familie van de heer K.A is essentieel, omdat zij waardevolle informatie en inzichten kunnen verschaffen. Het aanpakken van negatieve coping mechanismen is ook belangrijk, waarbij professionele hulp kan helpen bij het ontwikkelen van gezondere strategien. Het MDO bij deze clint, draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de heer K.

Welke observatieformulieren op de afdeling /binnen de instelling worden er/heb je gebruikt en op welk manier? Voeg deze eraan toe.

De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) wordt binnen de zorginstelling gebruikt en is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. Zorgvragers uit een andere doelgroep worden ook hiermee beoordeeld. De schalen worden gescoord door een psycholoog met informatie die verkregen is door een interview met de patint en een observant (verpleegkundige of partner/familielid). Dit is een specifiek instrument om dit type onbegrepen gedrag te signaleren.
Zie bijlage CSDD-observatieformulier in pdf-bestand toegevoegd.

Welke punten van het formulier vind jij noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van de clint?

Om een helder beeld van deze clint de heer K.A te krijgen, vinden ik het noodzakelijk om punten als pijn, angst, pessimisme, sucidale gedachten en slaapproblemen in kaart te brengen. Deze informatie helpt mij om de juiste zorg en ondersteuning te bieden.


Beschrijf de observatie die je hebt gedaan?

De observatie die ik gedaan heb tijdens deze opdracht (periode 1 juni tot 13 augustus) bij de heer K.A, onthult een aantal symptomen die kunnen wijzen op een depressieve stoornis. De heer K.A rustige en teruggetrokken gedrag suggereert een innerlijke strijd en een verlies van interesse in de buitenwereld. Deze symptomen zijn consistent met de psychoanalytische theorien over depressie, die stellen dat depressieve individuen zich terugtrekken uit de realiteit en hun energie richten op interne conflicten en onopgeloste emotionele problemen.

De heer K.A. vertoont ook stemmingswisselingen, waarbij hij vaak somber is gedurende de dag. Dit kan worden genterpreteerd als een manifestatie van zijn innerlijke conflicten en onverwerkte emoties. Het gebrek aan slaap kan ook worden gezien als een uiting van zijn onrustige geest en het onvermogen om zijn gedachten tot rust te brengen.

De boosheid en felheid die de heer K.A. vertoont, wanneer hij niet op tijd geholpen wordt met ADL-zorg of zijn eten niet direct krijgt, kunnen worden gezien als een uiting van geagiteerdheid. Dit kan begrepen worden als een manier om zijn innerlijke frustraties en onvervulde behoeften te uiten.

De verminderde eetlust, lage BMI en weigering van bijvoeding kunnen worden genterpreteerd als een gebrek aan zelfzorg en een verlies van interesse in het behoud van zijn fysieke gezondheid. Deze symptomen kunnen ook worden gezien als een vorm van zelfbestraffing, waarbij de heer K.A. zichzelf onbewust straft voor onvervulde verlangens of schuldgevoelens.

Het overmatige roken en de vermoeidheid die de heer K.A. ervaart, kunnen worden gezien als een manier om zijn innerlijke spanning te verminderen en zijn emotionele pijn te verdoven. Dit gedrag kan ook worden begrepen als een vorm van zelfdestructie, waarbij hij zichzelf schade toebrengt als een manier om met zijn onverwerkte emoties om te gaan.

De heer K.A. toont weinig interesse of plezier in activiteiten, draagt vaak bevuild kleding en heeft weinig contact met medebewoners. Deze symptomen kunnen worden genterpreteerd als een verlies van sociale verbinding en een gebrek aan zelfwaardering. De weigering om medicatie in te nemen en de vergeetachtigheid kunnen worden gezien als een vorm van verzet tegen het genezingsproces en een onbewuste behoefte om vast te houden aan zijn huidige toestand.

Al met al wijzen deze observaties die ik gedaan heb, op een mogelijke depressie bij de heer K.A. Het is belangrijk om verder onderzoek te doen en een diepgaande psychoanalytische behandeling te overwegen om de onderliggende oorzaken van zijn depressie te begrijpen en te behandelen.

Deze observatiepunten heb ik kenbaar gemaakt op 1 augustus aan de psycholoog I.P en besproken. Zij was inmiddels begonnen met het screenen van de clint K.A d.m.v. de Cornell-schaal.

. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Universiteit. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: overtuigend.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document