Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Astika1975 - 8 maanden geleden

Ik geef je een probleem en ik wil dat je het oplost terwijl je het me stap voor stap uitlegt. Dit is het probleem: De BPV-opdracht heb ik eerst goed doorgenomen en vervolgens een gesprek gehad met de werkbegeleider Martine op donderdag 25 mei, welke clint ik mag koppelen en uitvoeren op de werkvloer. Als leereenheid 19 is afgerond, zal ze deze beoordelen in het BPV-praktijkboek.

Ik heb vervolgens de gekozen clint eerst toestemming gevraagd om te werken aan deze opdracht en die ging akkoord.

Algemene gegevens van de clint, de heer K.A.

De heer K.A, een 87-jarige Nederlandse man, is opgenomen op de somatische afdeling van Bornholm in Hoofddorp. Hij is rolstoelafhankelijk, brildragend, gebruikt gehoorapparaten en is cognitief goed bij. Hij heeft een rookgewoonte en zijn zorgprofiel is ZZP 6VV. De heer K.A heeft 35 jaar in Amsterdam gewoond en woonde samen met zijn partner, die inmiddels overleden is. Zijn eerste contactpersoon is zijn stiefzoon P.V. Daarnaast heeft de heer ook contact met zijn huidige vriendin/buurvrouw I. De heer heeft 40 jaar voor een effectenbeurs gewerkt.

Voorafgaand aan zijn opname verbleef de heer K.A op de revalidatieafdeling van Bornholm van juni tot augustus 2022. Dit was na een pneumonie en een val met een gekneusde heup. In de thuissituatie ontving hij hulp van thuiszorg en mantelzorg van zijn buurvrouw en stiefzoon.

De primaire diagnose voor opname was de gekneusde heup als gevolg van verzwakking door een pneumokokken pneumonie. Daarnaast was er sprake van forse ondervoeding. Andere diagnoses die eerder gesteld zijn, zijn onder andere urge incontinentie, normocytaire anemie bij foliumzuurdeficintie, slikproblemen, prostaatoperatie, blaassteen, ontsteking van de gehoorgang, vernauwing van de plasbuis, verstopping van de galwegen, loopstoornis als gevolg van polyneuropathie en cerebellaire degeneratie, darmkanker, COPD en ouderdomsslechthorendheid. De heer was voor de opname alcoholverslaafd.

De heer K.A gebruikt verschillende medicijnen, waaronder codeinefosfaat, colecalc benferol, lyrica, paracetamol, thiamine, zopiclon, fluimicil, macrogol en selsun. Indien nodig kan hij ook codeine, colex klysma, lorazepam en macrogol gebruiken.

Observeer een clint met een moeilijk verstaanbaar gedrag.
Onderzoek of 1 of meer van de onderstaande punten bij de clint voorkomen zoals: agressie, angst en paniek, claimend gedrag, achterdocht, dwangstoornissen, depressie, apathie, zwerfgedrag/desorintatie, verzamelwoede, negativisme, hallucinaties/wanen of ontremd gedrag.

Beschrijf waar het gedrag uit bestaat.

De clint de heer K.A vertoont een rustig en teruggetrokken gedrag, dat kan wijzen op een vorm van depressie. De kenmerken die de heer vertoont met een vorm van depressie zijn o.a.:
Last van slapeloze nachten.
Stemmingswisselingen, waaronder te herkennen in sombere stemming voor het grootste gedeelte van de dag. Wanneer de heer niet op het afgesproken tijdstip geholpen wordt met ADL zorg, en of alarmeert voor toiletgang, zijn eten niet meteen krijgt, reageert hij boos en fel, waardoor de heer geagiteerd kan overkomen.
De heer heeft hij een verminderde eetlust, drinkt weinig, en heeft daardoor een lage BMI. De heer eet eenzijdig, ondanks stimulans van de voedingsassistente (grotendeels pap en karnemelk). De heer staat niet open voor meerdere keuze qua eten en drinken die dagelijks worden aangeboden. De heer weigert met regelmaat bijvoeding (verrijkte koolhydraten drank fresubin flesjes), die door de ditiste is voorgeschreven. Hij laat de flesjes met regelmaat staan.
De heer rookt vaker en veel sigaretten.
Hij voelt zich vaak vermoeid, ligt veel in bed.
De heer is besluiteloos, duidelijk geen interesse of plezier in activiteiten.
Daarnaast draagt hij vaak bevuild kleding en slaapt vaak hiermee.
De heer heeft weinig tot geen contact met andere medebewoners, dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Het gebrek aan sociale interactie kan ook een gevolg zijn van de depressie zelf. De heer eet alleen aan tafel en rookt alleen op balkon.
De heer weigert soms zijn medicatie inname.
Vergeetachtigheid. De heer vergeet dat de heer nog beltegoed en shag sigaretten heeft. De heer neemt contact met zijn familie (stiefzoon P.V en buurvrouw/vriendin I) en achteraf blijkt dat de heer nog een voorraad van heeft.

Levert dit gedrag problemen op? En voor wie? Beschrijf dit.

Het gedrag van de heer K.A, dat kan wijzen op een vorm van depressie, levert zeker problemen op. Allereerst ervaart de heer zelf negatieve gevolgen van zijn depressieve symptomen, zoals slapeloosheid, vermoeidheid en een gebrek aan interesse en plezier in activiteiten. Daarnaast heeft zijn lage BMI en eenzijdige voeding invloed op zijn fysieke gezondheid. Het gebrek aan sociale interactie en isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Ook voor het zorgteam en voedingsassistente is het moeilijk om de heer de juiste zorg te bieden, aangezien hij weigert zijn medicatie in te nemen en bijvoeding te accepteren.

Wat is de rol van de familie?

De familie van de heer K speelt een belangrijke rol in zijn leven, vooral omdat zijn stiefzoon P.V als zijn contactpersoon, de centrale mantelzorger fungeert, die zijn boodschappen en de was doet en wat financile zaken bijhoudt. Stiefzoon komt 1 tot 2 keer in de week.

De huidige vriendin van de heer K buurvrouw I, bezoekt hem regelmatig, 1 keer in de week, vaak op de vrijdag en zorgt voor zijn behoeften, zoals het kopen van rookgerei en beltegoed. Ze spelen samen spelletjes zoals klaverjassen, rummikub en dit maakt de heer K blij. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van zijn stiefzoon en de steun van zijn vriendin een positieve invloed op hem hebben.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de heer K ook negatieve coping mechanismen heeft ontwikkeld, zoals overmatig drinken en roken, als reactie op het verlies van zijn partner. Dit heeft geleid tot verschillende medische aandoeningen, wat suggereert dat er mogelijk een onderliggend probleem is dat moet worden aangepakt.

Het is aan te bevelen dat de familie van de heer K, inclusief P.V en de buurvrouw, samenwerkt om hem te ondersteunen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. Dit kan onder andere inhouden dat ze hem aanmoedigen om professionele hulp te zoeken via de zorginstelling en hem helpen bij het ontwikkelen van gezondere coping mechanismen. Dit had ik tijdens een gesprek met de stiefzoon P.V kenbaar gemaakt.

Wanneer en hoe betrek je de familie bij het werken aan gedrag?

Om de familie te betrekken bij het werken aan het gedrag van de heer K kan er in overleg met hem + de activiteitenbegeleider om geld mee te nemen zodat de heer K plantjes kan kopen bij het tuincentrum om te verzorgen. Dit kan zijn stemming positief benvloeden en helpen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. De buurvrouw zou de heer ook hiermee kunnen stimuleren. Dit heb ik minstens 4 weken van tevoren besproken in overleg met de heer en activiteitenbegeleider.

Al met al speelt de familie van de heer K een belangrijke rol in zijn leven en lijkt hun aanwezigheid en steun een positieve invloed op hem te hebben.

Wat is het belang van de MDO voor jouw clint?

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) is van groot belang voor het bieden van gepersonaliseerde zorg aan de heer K. Door verschillende professionals en de familie samen te brengen, kan er een holistische benadering worden gehanteerd bij het begrijpen en aanpakken van zijn problemen. Het MDO biedt een platform voor het delen van kennis en ervaringen, wat resulteert in een beter begrip van zijn behoeften en het ontwikkelen van effectieve behandelplannen. Het betrekken van de familie is essentieel, omdat zij waardevolle informatie en inzichten kunnen verschaffen. Het aanpakken van negatieve coping mechanismen is ook belangrijk, waarbij professionele hulp kan helpen bij het ontwikkelen van gezondere strategien. Het MDO draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de heer K.

Welke observatieformulieren op de afdeling /binnen de instelling worden er/heb je gebruikt en op welk manier? Voeg deze eraan toe.

De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) wordt binnen onze zorginstelling gebruikt en is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. De schalen worden gescoord door een psycholoog met informatie die verkregen is door een interview met de patint en een observant (verpleegkundige of partner/familielid).
Zie bijlage CSDD observatieformulier in pdf bestand toegevoegd.

Welke punten van het formulier vind jij noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van de clint?

Om een helder beeld van de clint te krijgen, vinden ik het noodzakelijk om punten als angst, pessimisme, sucidale gedachten en slaapproblemen in kaart te brengen. Deze informatie helpt mij om de juiste zorg en ondersteuning te bieden


Beschrijf de observatie die je hebt gedaan?

De observatie die ik gedaan hebt bij de heer K.A. onthult een aantal symptomen die kunnen wijzen op een depressieve stoornis. Zijn rustige en teruggetrokken gedrag suggereert een innerlijke strijd en een verlies van interesse in de buitenwereld. Deze symptomen zijn consistent met de psychoanalytische theorien over depressie, die stellen dat depressieve individuen zich terugtrekken uit de realiteit en hun energie richten op interne conflicten en onopgeloste emotionele problemen.

De heer K.A. vertoont ook stemmingswisselingen, waarbij hij vaak somber is gedurende de dag. Dit kan worden genterpreteerd als een manifestatie van zijn innerlijke conflicten en onverwerkte emoties. Het gebrek aan slaap kan ook worden gezien als een uiting van zijn onrustige geest en het onvermogen om zijn gedachten tot rust te brengen.

De boosheid en felheid die de heer K.A. vertoont wanneer hij niet op tijd geholpen wordt met ADL-zorg of zijn eten niet direct krijgt, kunnen worden gezien als een uiting van geagiteerdheid. Dit kan worden begrepen als een manier om zijn innerlijke frustraties en onvervulde behoeften te uiten.

De verminderde eetlust, lage BMI en weigering van bijvoeding kunnen worden genterpreteerd als een gebrek aan zelfzorg en een verlies van interesse in het behoud van zijn fysieke gezondheid. Deze symptomen kunnen ook worden gezien als een vorm van zelfbestraffing, waarbij de heer K.A. zichzelf onbewust straft voor onvervulde verlangens of schuldgevoelens.

Het overmatige roken van sigaretten en de vermoeidheid die de heer K.A. ervaart, kunnen worden gezien als een manier om zijn innerlijke spanning te verminderen en zijn emotionele pijn te verdoven. Dit gedrag kan ook worden begrepen als een vorm van zelfdestructie, waarbij hij zichzelf schade toebrengt als een manier om met zijn onverwerkte emoties om te gaan.

De heer K.A. toont weinig interesse of plezier in activiteiten, draagt vaak bevuild kleding en heeft weinig contact met medebewoners. Deze symptomen kunnen worden genterpreteerd als een verlies van sociale verbinding en een gebrek aan zelfwaardering. De weigering om medicatie in te nemen en de vergeetachtigheid kunnen worden gezien als een vorm van verzet tegen het genezingsproces en een onbewuste behoefte om vast te houden aan zijn huidige toestand.

Al met al wijzen deze observaties op een mogelijke depressie bij de heer K.A. Het is belangrijk om verder onderzoek te doen en een diepgaande psychoanalytische behandeling te overwegen om de onderliggende oorzaken van zijn depressie te begrijpen en te behandelen.

Deze observatiepunten heb ik kenbaar gemaakt aan de psycholoog besproken. Die was inmiddels begonnen met het screenen d.m.v. de Cornell-schaal.Uitvoeren van de opdracht
B
Aan de hand van onderstaande 5 stappen wordt methodisch aan het gedrag gewerkt. Volg deze stappen voor jouw clint.

Stap 1 Signaleren van gedrag
Hoe ziet het gedrag eruit?

Wanneer moet het gedrag worden gesignaleerd?

Wie moeten het gedrag signaleren?


Stap 2 Beschrijving en verheldering
Beschrijf nauwkeurig het gedrag op basis van een concrete beschrijving (van het gedrag).

Welk gedrag wordt als probleem ervaren.
Hoe vaak komt het voor, op welke tijdstippen, bij wie en hoelang duurt het gedrag.

Wanneer komt het gedrag niet voor?
Zijn er factoren aan te wijzen waardoor het gedrag afnam en zelfs verdween?


Stap 3 Aanvullend onderzoek multidisciplinaire aanpak
Aanvullend omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het gedrag van jouw clint. Denk hierbij aan: zinvolle dagbesteding, veiligheid van de omgeving, huisregels, dagritme, voldoende ruimte enz.


Onderzoek welke sociale factoren een rol spelen bij het gedrag. Denk hierbij aan reactie van medewerkers op de clint, gedrag van medebewoners.


Onderzoek welke lichamelijke factoren en medicijngebruik van jouw clint zou kunnen leiden tot gedrag.


Onderzoek of er persoonlijke factoren mede van invloed zijn op het gedrag. Denk hierbij aan gebeurtenissen in het verleden.


Stap 4 De doelen

Aan de hand van verkregen informatie bij stap 1, 2 en 3 is duidelijk geworden wat het gedrag inhoudt, wat de mogelijke oorzaken zijn en waardoor het in stand gehouden worden. Bepaal voor het gedrag een doel. Maak het doel concreet en meetbaar.

Welke en hoe kunnen de omgevingsfactoren voor jouw client veranderd kunnen worden zodat het gedrag verminderd.


Welke psychosociale begeleiding of behandeling zou de clint moeten krijgen?

Zou de clint lichamelijk onderzocht en een adequate behandeling kunnen krijgen en/of een aanpassing krijgen op het medicijngebruik.

Maak op basis van de vijf stappen een begeleidingsplan. Bespreek het plan in een MDO en/of met een andere discipline. Voer het plan uit.

De uitleg moet geschreven zijn op het niveau van de Universiteit.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document