€ 14.99 rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

WisCAT Werkboek

WisCAT Werkboek

Het WisCAT Werkboek is het oefenboek voor de wiscat pabo rekentoets. Geschreven door de pabostudent die de toets foutloos aflegde en al meer dan 7 jaar individueel bijles geeft.
Het boek is tevens ondersteund door links op YouTube die je brengen naar online instructie videos zodat je extra hulp krijgt bij de opgaven


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (37)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (10 van de 143 pagina's)
Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek Preview: WisCAT Werkboek

Download alle 143 pagina's voor € 14,99

Document in winkelwagen

WisCAT
Werkboek
Theorie, Opgaven en meer

Sjors van Heuveln 2015


Inhoud


VOORWOORD


DEWISCAT


OPTELLENENAFTREKKEN


VERMENIGVULDIGEN


MACHTEN

16

DELEN

18

HOOFDREKENEN


30

VEREENVOUDIGEN

38

BREUKEN

44

PROCENTEN

52

VERHOUDINGEN

58

MEETKUNDE

64

GRAFIEKENENVERBANDEN

78

KANSEN

86

WISCATOPGAVEN

96
103

ANTWOORDEN


Voorwoord

BedanktvoorhetaanschaffenvanhetWisCATWerkboek.HetWisCATwerkboekheb
ikontwikkeldnameerderejarenbijlessentehebbengegevenaanpabostudenten
diezichwildenvoorbereidenopdeWisCAT.ZelfhebikdeWisCATfoutloosafgelegd.

Rekenervaring
Ikhebvaakgehoordvanleerlingendatinhunjeugdisgezegddooreenleraarof
volwassenedatzenietkunnenrekenen.Hierdoorzijnzeineenvroegstadiumal
afgehaaktbijhetlerenvanrekenenenwiskunde.Echterditbetekenttotaalnietdat
jedaadwerkelijkooknietkanrekenen.Inmijnervaringkaniedereenlerenrekenen.
Echterzaljeerwelvoormoetenwerkendoormiddelvanherhaaldelijkoefenen.
Kortom:Iedereenkanrekenen,maarjemoetconsequentenveelgaanoefenen.

Hoedezemethodetegebruiken
1)Voorhetlerenvanrekenendienje5dagenindeweekminimaaleenuurperdag
aanrekenentebesteden.Loopdusopjeeigentempovanbegintoteindditboek
door.

2)GebruiktdeYoutubeinstructievideosalsvoorbeeld.

3)Controleeraltijdaljeantwoordennaiederopgavenblok.Ditkandoorachterin
hetboektekijkenofdoorhetinjerekenmachineintevoeren.Hetgebruikvande
rekenmachinevoorcontrolekanjeveelzekerheidoverjerekenprestaties.

4)Schatvoorafjeantwoord.Ditiseenanderemanieromjeantwoordente
controleren,maargaatjeenormhelpenopdetoets.Dusschateerst,rekendanuit
encontroleerofjeschattingmetjeantwoordklopt.Isdatnietzo,danisjeantwoord
mogelijkfout.


YoutubeInstructieVideos

OpgavenmeteenYoutubeplay-logoeneenbijbehorendehyperlinkzijn
ondersteundmetvideo.Alsjehieropklikt,krijgjemeteenhetfilmpjetezienover
hoejedebetreffendeopgavemoetaanpakken.Erkomenwekelijksnieuwevideos
uit,dussubscribejeopmijnkanaalengebruikaltijddelaatsteversievandit
werkboekviaStuvia.
https://www.youtube.com/channel/UCk9hxROgDQz0RkXS60FYE-A/videos

Weeszovrijomookjevragenalscommentsonderdevideostezetten.Zokanje
nogbetergeholpenwordenenkrijgjevaakbinnen24uuralantwoord.

SuccesmetdevoorbereidingvoordeWisCAT!

SjorsvanHeuveln
FounderWisCATBijles
www.wiscatbijles.nl


SjorsvanHeuveln2015

3

DeWisCAT

DeWisCAT(WiskundigeComputergestuurdeAdaptieveToets(pakket))isde
rekentoetsopdePABO.Detoetsisverplichtenmoetopdemeestescholenhet
eerstejaargehaaldwordeninmaximaaldriekansen.Alsdetoetsdannietgehaald
wordt,moetdestudenthelaasvandeopleidingvertrekken.Demeeste
PABO'shanterenalsminimaleslagingsscoredelandelijkenormvan103punten.


Inhoudvandetoets

Detoetsbestaatuit50vragenverdeeldover2onderdelendiebeideopdecomputer
gemaaktmoetenworden:

Hoofdrekenen(15vragen;15minuten;geenkladpapier)
Niet-hoofdrekenen(35vragen;75minuten;welkladpapier)

Deze50vragenzijntevensookonderverdeeldinverschillendedomeinenwaarhet
aantalvragenperdomeinvastvoorstaatendezewordendoorelkaaralsopgaven
gegeven:

Basisbewerkingen(15vragen)
Breuken,procenten,verhoudingen&decimalegetallen(15vragen)
Meten&Meetkunde(15vragen)
Informatieverwerking,kans,statistiek&tabellen,grafiekenenverbanden(5vragen)

Devragenwordenuiteendatabasegehaaldmetmeerdan1000vragen.Dekansis
duszeerkleindatjebijdeherkansingdezelfdevragengaatkrijgen.


Mechanismevandetoets

Detoetsisadaptief.Dathoudtindatdecomputerprobeertjeniveautebepalenaan
dehanddegemaakteopgaven.Datgaatongeveeralsvolgt:Elkeopgaveheefteen
eigenniveauvantussende1en200.Stel,jehebteenvraaggoedvan80,dankrijgje
randomdaarnaeenvraagmeteenniveauvanbovende80.Stel,jehebtdaarnaeen
vraagmeteenniveauvan140fout,dan"weet"decomputerdusdatjeduseen
rekenvaardigheidhebtvantussende80en140.Decomputerzaljedusintotaal50
vragengeven,zodathetuiteindelijkpreciesjevaardigheidkanbepalenenkan
zeggenofjebovenofonderdelandelijkenormzit.


Bronnen
1)Cito:WISCAT-pabo:instructiekandidaten(http://www.cito.nl)
2)Cito:Omzettingslijstscorenaarcijfer(http://www.cito.nl)
3)WISCAT-pabo:Ontwerp,kwaliteitenresultatenvaneengeruchtmakendetoets.G.
Straetmans&J.Eggen(2011)
4)ResultateneneffectenvandeWISCAT-pabo.G.Straetmans&J.Eggen(2013)


SjorsvanHeuveln2015


Domein
Basisbewerkingen
- Optellen en Aftrekken
- Vermenigvuldingen
- Machten
- Delen


SjorsvanHeuveln2015

5

TheorieOptellenenAftrekken

Getallenlijn
Eengetallenlijniseenschematischoverzichtvanopwelkeplekgetallenzich
bevindenenwelkewaardezerepresenteren.


Hoeverderrechtsopdelijnhetgetalzichbevindt,destemeerwaardehetheeft.Zo
isbijvoorbeeld11meerwaarddan9,want11bevindtzichmeerrechtsopdelijndan
9.
Getallenaanderechterkantvan0,(dusgroterdan0)wordenookwelpositieve
getallengenoemd.

Negatievegetallen
Eengetallenlijnhoeftnietbij0optehouden,maarkanverdernaarlinksdoorlopen.


Allegetallenaandelinkerkantvan0(duskleinerdan0)wordennegatievegetallen
genoemd.Negatievegetallenherkenjeomdatzeeenmin(-)metzichmeedragen.
Negatievegetallenkomenvoorinhetdagelijkslevenbij:temperaturen,banksaldos,
hoogtes(ondereenbepaaldniveau),etc..

Even&Oneven
Evengetallenzijndeelbaardoor2.Onevengetallenzijndatniet.Deelbaarbetekent
datnahetdelenerhelegetallenuitdedelingkomen(zehebbengeenrest).

OptellenenAftrekkenmetdegetallenlijn
Optellenisnietsandersdannaarrechtsgaanopdegetallenlijn.
Aftrekkenisnietmeerdannaarlinksgaanopdegetallenlijn.


SjorsvanHeuveln2015


OptellenenAftrekken1
1)Telopengebruiksplitsmethodeswanneernodig.

1+2=

11+2=

11+14=
3+2=

14+3=

10+19=
4+5=

16+4=

13+16=
0+5=

10+0=

14+17=
3+0=

13+6=

16+18=

2)Rekenuit.

21=

121=

1911=
71=

143=

1715=
50=

197=

2311=
96=

150=

2519=
22=

169=

2419=

3)Rekenuit.

1+2=

6+5 =
2527=
1+7=

11+2=
2127=
2+5=

14+12=
2543=
6+9=

25+27=
4227=
2+2=

38+27=
5488=

4)Cijferen(letopofheterbijoferafis!).

13

17

61
6+

8+

19+


153

345

731
91+

236+

169+


15

11

101
4

8

9


463

345

731
371

236

169


998

1345

7031
899

666

1139


SjorsvanHeuveln2015


19+21=
21+12=
31+17=
67+32=
78+57=


4921=
6849=
9988=
3737=
3738=


74 =
1714=
2418=
4534=
6744=


59
43+


459
553+


303
16


459
459


1008
999


7

TheorieVermenigvuldigen
Watisvermenigvuldigen
Vermenigvuldigenisherhaaldelijkeenzelfdeoptellingtedoen.Hetisooit
uitgevondenomherhaaldelijkeoptellingeneenvoudigeropteschrijven.

[voorbeeld]
3+3+3+3 =43


4

Ditishetherhaaldelijkoptellenvan3endat4maal.Ditwordtdangeschrevenals4
maal3,oftewel43.Indepraktijkwordthetvakergezienals4groepjesvan3.

Commutatie:defactorenomdraaien
Vermenigvuldigenheeftookdeeigenschap,dathetantwoordnietverandertalsde
getallenlinksenrechtvanhetkeer-tekenomgedraaidworden.Ditwordtookwel
commutatiegenoemdofomdraaienvandefactoren.

[voorbeeld]
3+3+3+3=43=34=4+4+4


Dus4groepjesvan3isgelijkaan4groepjesvan3,wantzezijnintotaalnamelijk
beide12.Inditgevalzijn3rijenvan4gelijkaan4kolommenvan3.

Distributie:dezelfdegroepenoptellenenaftrekken
Groepjesvandezelfdedingenkanjebijelkaaroptellenenaftrekken.

[voorbeeld]
43+53=(4+5)3=93

Want4groepenvan3plus5groepenvan3,moetenwel9groepenvan3zijn.
Zodoendekanjeookaantallengroepenvandezelfdedingenvanelkaaraftrekken.

[voorbeeld]
5636=(5-3)6=26

Doordecommutativiteitkanjeookgroepenbijelkaaroptellenenaftrekken.Door
eerstdevolgordevandebewerkingteveranderen,kanjehetwelzien.Letopwe
commuterenhierdus76naar67.

[voorbeeld]
8776=8767=27


SjorsvanHeuveln2015


Vermenigvuldigen1

1)Schrijfdevolgendetafelsalsoptelling(eenvermenigvuldigingiseen
herhaaldelijkeoptelling).https://www.youtube.com/watchv=4GTHUkojGGE


23=3+3
47=


(22)2=
26=

57=


(23)2=
29=

75=


(23)3=
34=

78=


(24)3=
38=

413=


(29)4=

2)Vinddetafelsbijdeoptellingen(eenherhaaldelijkeoptellingiseen
vermenigvuldiging).

2+2

=22

5+5+5


3+3


3+3+3+3


7+7+7+7+7+7+7+7
4+4+4+4


8+8+8+8+8+8+8+8
1+1

=


9+9+9+9+9+9+9+9+9+9

5+5+5


11+11+11+11


5+5+5+5


13+13+13


6+6+6+6+6


13+13+13+13+13+13+13


=


17+17+17+17


6+6+6+6+6+6 =


19+19


2+2+3+3
=22+23
1+2+5+5+2+1

2+3+2+3
=


7+8+7+8+9+9

4+4+4+2
=


13+13+13+11+11+11
4+4+4+4+2+2+2=


1+1+1+99+99+99

8+8+8+9+9+9 =


1+0+2+1+0+1+2+2

3)Welkevermenigvuldigingenhorenbijdevolgendefiguren.Schrijfzowelde
optellingalshetantwoordalsvermenigvuldigingen.
=

=

=

=


=


SjorsvanHeuveln2015

9

Tafels
Tafelsmemoriserenisbelangrijkvoorsnelheid.Oefendusveelmettafels,zodatje
deantwoordenvandetafelsvan1-10paraathebt.Tafelbladendownloadenkanop
http://wiscatbijles.nl/wp-content/uploads/2014/11/tafel_oefenen.zip.Jebentklaar
metoefenenzodrajeeenbladbinnentwee-en-een-halveminuutkanmaken.

Splitsmethode(omgekeerdevandistributie)
Vermenigvuldigingenwaarinnvandefactorenbestaatuitncijferkanje
oplossenmetdesplitsmethode.Jesplitsthierdefactorbestaandeuitmeerdere
cijfersineenhedenentientallen(enhonderdtallen,etc.).

[voorbeeld]
126=106+26=60+12=72

Cijferendvermenigvuldigen
Cijferendvermenigvuldigeniseenmethodeomgrotegetallenmetelkaarte
vermenigvuldigen.Cijferendvermenigvuldigenisgebaseerdopdesplitsmethode.
Echterschrijfjehierjedeelantwoordenonderelkaar,zodatjezecijferendopkan
tellen.


(1)
[voorbeeld]
126=
1272|6
Eerstvermenigvuldigenwe6met2.Datgeeft12,dus:2opschrijvenen(1)
onthouden.Vervolgensishet6maal1is6,plus1(diemoestenweonthouden)
wordt7.Dezeschrijvenweop.Heteindantwoordisdus72.Vermenigvuldigenmet
tientallengaatdanalsvolgt:
[voorbeeld]
1216=
12


72|6


120|10


192

Infeiteisditeensplitsmethode,waarbij16wordtgesplitstin6en10.Daarnawordt
6vermenigvuldigdmet12endaarnawordt10vermenigvuldigdmet12.De
deelantwoordenwordenuiteindelijkbijelkaaropgetelden192isheteindantwoord.
Devermenigvuldigenmet10gaatdooreersteen0opteschrijvenendaarnate
vermenigvuldigenmet1.Methonderdtallenvermenigvuldigengaatdanzo:
[voorbeeld]


12316=
12


72|6

120|10
3600|300
3792

Voordehonderdtallenschrijfjeeerst2nullen.Daarnaschrijfje32=6en31=3.
Voorduizendtallenzouje3nullenmoetschrijven,voortienduizendtallen4,etc..
Inhetlaatstegevalhebjeduseigenlijkgesplitst:
12316=(612)+(1012)+(30012)=72+120+3600=3792
SjorsvanHeuveln2015


Toon preview als tekst ▼
Reacties (37)
ProGrafix | 20-10-2016 21:33:51 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Vol goede tips en rekenmethodes.

Sjors van Heuveln | 20-10-2016 21:37:37

Ik ben blij dat je er wat aan hebt! Mocht je nog vragen hebben dan kan je altijd reageren op de YouTube video's. Succes met de WisCAT alvast!

agnesoz | 08-11-2016 19:37:07 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Nog maar even naar gekeken maar wat ik heb gezien, superhandig!

PBalleur | 15-11-2016 14:09:03 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Top! Alles komt uitgebreid aan bot. Veel oefenopgaven. Ben er blij mee!

ice | 01-02-2017 16:14:25 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Overzichtelijk en fijn dat er ook ondersteunende filmpjes zijn. Ik denk dat ik het dit keer wel haal!

Valerym | 10-02-2017 10:12:12 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Goed uitgebreid beschreven per thema, geeft vertrouwen en zin om ermee te werken.

yasinsina | 27-02-2017 15:51:29 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Te klein. Letterype had groter gekund. Onnodig teveel witte gedeelte... zo zonde

WilmaMeulendijks | 20-03-2017 11:53:18 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Erg handig hulpmiddel ter voorbereiding van de Wiscat.

SanneHoekstra | 09-06-2017 09:09:26 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Het Wiscat Werkboek is erg handig. Er staan super veel opdrachten in waarmee je goed aan de slag kan gaan. Ook de bijbehorende filmpjes zijn erg handig

hartjeash | 13-06-2017 15:56:23 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Goed boek, heel duidelijk en fijn om in te werken

DaniqueWiekens | 23-07-2017 22:38:03 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Erg fijn werkboek! Alles wordt duidelijk uitgelegd. Ook de extra oefenopgaven op de website heb ik erbij gekocht. Ik ben er pas net mee begonnen, maar het werkt voor mij nu al heel prettig.

Sjors van Heuveln | 23-07-2017 22:39:48

Goed om te horen. Mocht je ooit vragen hebben over het boek of de site, dan kan je het mij altijd laten weten. Succes met de voorbereiding.

chantie83 | 02-08-2017 09:26:39

Misschien een stomme vraag, het werkboek moet je deze ook aanschaffen als je een premium lidmaatschap hebt gekocht? Of kijk ik ergens overheen?

Sjors van Heuveln | 02-08-2017 10:51:25

Hi Chantie. Je kan een premium account aanschaffen met korting als je het boek al hebt. Andersom kan het helaas niet omdat ik Knoowy niet beheer.

chantie83 | 02-08-2017 14:32:22

Hoi hoi, ik heb alleen het wiscatbijles pakket gekocht, hier zit toch geen boek bij?

Sjors van Heuveln | 02-08-2017 14:33:40

Nee klopt. Je moet ze beiden los aanschaffen.

chantie83 | 02-08-2017 18:08:14

Ok. Dank je wel voor de snelle reactie. Dan ga ik hem bestellen.

emack | 23-08-2017 14:54:32 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

snel en handig

Sjors van Heuveln | 23-08-2017 14:56:41

Blij te horen. Succes met de voorbereiding! Mocht je nog meer ondersteuning nodig hebben, kan je altijd nog naar http://www.wiscatbijles.nl gaan. Daar kan je ook gratis hoofdrekenen opgaven oefenen.

Ingeborg2 | 29-08-2017 06:32:20 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Handig boek, naast de oefenvideo's op Youtube.

DucoWiegersma | 01-10-2017 17:25:10 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Ziet er goed uit voor mijn dochter aangeschaft.

rens77 | 04-10-2017 10:49:39 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Ik vind €15 voor een werkboek dat je niet eenvoudig digitaal kan gebruiken (dus eigenlijk moet uitprinten) veel geld. Ik zou het wel over hebben voor een papieren exemplaar.

estherj86 | 13-10-2017 11:52:24 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Erg blij met dit boek! Veel oefeningen en duidelijke uitleg.

Sjors van Heuveln | 13-10-2017 11:54:01

Thanks, goed om te horen en succes met je toets. Mocht je nog meer oefenmateriaal nodig hebben kan je altijd nog naar mijn site: http://www.wiscatbijles.nl

vere | 23-10-2017 14:13:43 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Het is overzichtelijk waardoor je een beter beeld hebt wat je moet kunnen. De oefeningen helpen om vaardig te worden.

mariskablok | 30-10-2017 17:54:41 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Uitgebreid document met veel oefeningen!

AmberStarmans | 24-01-2018 18:54:42 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Heel fijn werkboek! Met handige uitwerkingen.

mvanbussel | 24-02-2018 11:42:07 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Het is moeilijk beoordelen als je hem net hebt gedownload of het me geholpen heeft. Dat kan ik dus nog niet beantwoorden.

Sjors van Heuveln | 24-02-2018 13:30:59

Dat zijn automatisch gegenereerde mails. Je kan hem ook later beoordelen.

ankekoster | 09-03-2018 20:57:39 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Het is een onwijs goed werkboek. Ik heb hier heel erg veel van geleerd. Het is heel duidelijk en vereenvoudigd uitgelegd! Ik heb de toets, dankzij dit werkboek, in 1x gehaald met 133 punten. Een tip: voeg nog wat meer redactiesommen toe om de theorie te leren toe te passen. Er staan wel een aantal redactiesommen in het werkboek alleen is het niveau anders dan het niveau wat ik kreeg. :-) Tijdens de toets ben ik erg geschrokken van de vraagstelling die er was. Ik was hier niet op voorbereid ook al had ik wel het proefexamen gemaakt. Als je twijfelt om het werkboek aan te schaffen dan zeg ik: "stop met twijfelen! Het is echt een heel waardevol boek!" En zeker in combinatie met de oefeningen die je online kan maken bij wiscatbijles.nl Dank je wel Sjors dat je dit allemaal gemaakt hebt!

Sjors van Heuveln | 07-04-2018 14:22:20

Hi Anne, Sorry voor de late reactie, maar gefeliciteerd met het halen van de wiscat. Ik ben op het moment bezig om de http://www.kennisbasisrekenen.nl site in elkaar te zetten voor de volgende toets. Als ik daarna weer wat tijd heb ga ik kijken om wat meer redactiesommen toe te voegen. Kan je je (of anderen) nog vragen herinneren dan kan je die mailen naar sjorsvanheuveln@gmail.com. Dan kan ik deze verwerken in het boek.

SanBo | 07-04-2018 10:00:37 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Ziet er goed uit, moet er nog mee starten.

MelenySpits | 30-04-2018 09:42:05 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Erg duidelijk en behulpzaam boek! Zeker met de website erbij om te oefenen en alle video's met uitleg. Had eerst een ander boek, deze later aangekocht met een abonnement op de website. Ik ga nu als een trein en kan tenminste bij de basis beginnen en dan opbouwen in niveau, dat lukte eerst niet. De oefenwebsite met de piramide structuur op basis van gamification is iets wat voor mij erg goed werkt om verder te komen. Behapbare stukken om iedere dag even aan te zitten.

Sjors van Heuveln | 30-04-2018 13:37:58

Nice Meleny, Ben blij dat het goed voor je werkt. Mocht je later ook willen leren voor de kennisbasis rekenen, deze week gaat http://www.kennisbasisrekenen.nl live.

npellis | 02-05-2018 13:55:13

Hoi, Ik heb een vraagje. Is dit voor de rekentoets van pabo 1 of voor de kennisbasistoets vanaf pabo 3?

Sjors van Heuveln | 02-05-2018 14:14:15

Is voor beide, maar voornamelijk gericht op de Wiscat. Voor de kennisbasis kan je hem gebruiken om een goede reken basis te leggen.

CorinaS | 14-05-2018 08:39:33 | Beoordeling: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Overzichtelijk en duidelijk met de video's

€ 14,99

Document in winkelwagen

380 studenten waren jou voor!


  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
Sjors van Heuveln
Sjors van Heuveln

Aantal documenten: 10

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!