Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: briodegroen2 - 9 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Hoofdstuk 1 inleiding

Wat bedoelen we met beeld
alle communicatiemiddelen die niet primair tekst zijn die in twee dimensies tot ons komen.
Beeldtaal is de integratie van beeld,vormen en woord.

Wanneer het belangrijk is om onderscheid te maken, worden lijnen,vierkanten,rechthoeken vormen genoemd.

de mensen,bomen, huizen die gecreerd worden uit de gebruikte vormen worden beeldelementen genoemd

Het geen dat totaal wordt afgebeeld heet het beeld.
Tekst kan beeld een andere betekenis geven.

Information overload
De hersenen kunnen op n moment alleen maar aandacht hebben voor tekst of beeld.
echter zijn de hersens wel in staat om snel te schakelen hiertussen denk maar aan ondertitels bij een film.

Communicatief retorische functie
is het duidelijk, overtuigt het.
Is je doel om te informeren dan is duidelijkheid noodzakelijk.
Als je wilt overtuigen kan dit soms zelfs als je niet volkomen duidelijk bent.

Drie theoretische scholen

Gestalt (zien)
verklaart de waarneming van visuele communicatie
Visuele retorica ( overtuigd worden)
Gaat over de overtuiging van visuele retorica
Semiothiek (begrijpen)
Begrijp je de betekenis van de visuele communicatie

GSR analyse
Met een GSR analyse controleer je of gestaltwetten goed zijn toegepast


Hoofdstuk 2 beeldgeletterdheid
Beeldgeletterdheid kan over 3 dingen gaan

In Staat zijn de bedoelde betekenis te lezen
De mogelijkheid om beeld te creren en te gebruiken om te communiceren.
Het kan betrekking hebben op de Retorische analyse* van de wijze waarop verschillende media hun argumenten visueel vormgeven
* Een retorische analyse is wanneer je woorden en zinnen bestudeert om te begrijpen hoe ze mensen kunnen overtuigen of benvloeden.

Gestalt
Gestalt staat voor een totaalbeeld.
Met name het begrip proces en de verklaring waarom bepaalde zaken minder duidelijk zijn dan andere biedt de Gestaltheorie een verklaring.

Semiotiek
Kijkt naar beeld in termen van tekens en tekensystemen
De vraag die semiotiek voornamelijk beantwoordt is hoe wordt de betekenis gereconstrueerd en begrepen, alles wat gaat over duidelijkheid en informativiteit hoort bij Semiotiek.

Visuele Retorica
Overtuigingskracht van communicatiemiddelen.

Waarom beeldtaal
volgens Brigitte Hertz is beeld uitstekend te gebruiken om:

Plaatsen,organisme of objecten te laten zien die door het menselijk oog niet waar te nemen zijn.
Grote hoeveelheid data overzichtelijk te maken.
moeilijke begrippen te verduidelijken.
Complexe relaties inzichtelijk te maken.

Beeld doet complexe zaken recht
Een groot voordeel is dat je bepaalde zaken kunt schematiseren en verduidelijken.

Beeld vertelt een universele boodschap
Weerkaarten zijn een voorbeeld van een universele visuele beeldtaal, over de hele wereld ziet dit er hetzelfde uit.

Belangrijke functie van beeld
Een belangrijke functie van beeld is om te bewijzen of iets gebeurd is of bestaat.


5 voorbeelden van beeldmanipulatie
in scene zetten van het gefotografeerde
bewerken van het beeld ( Photoshop)
Selectief afbeelden ( bewust wel of niet tonen van bepaalde elementen)
Verkeerd labelen van een situatie
manipuleren van een beeld

Vergelijken is een belangrijke eigenschap van beeld.

Beeld en gevoel
beeld prikkelt, emotioneerd, kwetst en vermaakt.
Beelden trekken meer aandacht dan tekst.


Gestaltwetten

Wet van kernachtigheid ( Law of prgnanz)

je hersenen ontleden een voorstelling in de meest eenvoudige vorm

Gestalt zorgt ervoor dat de breinbelasting afneemt,
Lange termijn geheugen heeft een haast ongelimiteerde opslagruimte een overbelast werkgeheugen leidt tot inactief leren.

Gestalt = eenvoud

Wet van eenvoud
Less = more welke onderdelen heb ik nodig en welke niet?
voorwerpen worden waargenomen in de meest eenvoudige vorm

Wet van voor en achtergrond
In afbeeldingen spelen sommige onderdelen een prominentere rol* dan andere die naar de achtergrond worden gedwongen**
* de figures genoemd
** De Ground genoemd
Een goed voorbeeld van voor-achtergrond is het Fedex logo.
de pijl tussen EX wordt tussenvorm genoemd die kunnen bedoelt of onbedoeld zijn. dit wordt pay-off genoemd.


Wet van nabijheid
door deze wet goed toe tepassen kun je misstanden uitsluiten
dingen die bij elkaar horen, dien je bij elkaar te plaatsen.
Misstanden ontstaan vaak omdat ontwerpers vaak een esthetisch beeld voor ogen hebben. Esthetiek gaat vaak voor gebruiksgemak.

Wet van overeenkomst
de wet van overeenkomst is een van de belangrijkste gestaltwetten omdat andere wetten van deze wet zijn afgeleid. goed gebruik van de wet van overeenkomst maakt tal van visuele producten gebruiksvriendelijker.

Wet van symmetrie
Mensen (en hun hersens) houden van symetrie beelden ordenen zich zoveel mogelijk spontaan.

Asymmetrie creert spanning - dit zorgt voor opvallendheid.

Wet van gelijke achtergrond
Een gelijke achtergrond is een van de meest effectieve manieren om voorwerpen te groeperen, de wet van gelijke achtergrond is daarom ook sterker dan de wet van overeenkomst of de wet van nabijheid.

Wet van gelijke bestemming
is voornamelijk van belang voor bewegende beelden maar ook goed voor stilstaand beeld.
Zonder gelijke bestemming kan verwarring ontstaan.

Wet van in geslotenheid
voorwerpen door een lijn omrand worden als geheel gezien voorwerpen van elkaar gescheiden worden als aparte elementen waargenomen.

Wet van ingevulde Hiaat
Dingen die ontbreken worden door onze hersenen ingevuld zodat er een een logisch verband ontstaat.

Wet van continuteit
Voorwerpen die in een doorgaande lijn of volgorde zijn geplaatst.
worden als geheel waargenomen en aan elkaar gekoppeld in tijd en plaats.

Wet van ervaring
We zijn geneigd om objecten die we waarnemen te vergelijken en te koppelen aan dingen die we al kennen.


Semiotiek

Semiotiek bestudeert de betekenis van tekens en het proces van betekenisgeving.

Voorwaarde om iets een teken te laten zijn is dat het verwijst naar iets wat waarneembaar is en iets vertegenwoordigd dat niet aanwezig is.

Om een teken te begrijpen moeten we de code kennen op de hoogte zijn van de conventies.

Vaak geeft de plaats de omgeving of context van het teken aanwijzingen in welke richting we de betekenis moeten zoeken.

Tekens krijgen vaak hun belangrijkste betekenis door de combinatie met andere tekens.
De semiotiek gaat er namelijk vanuit dat betekenissen voor een belangrijk deel tot stand komen via tegenstellingen.

drie typen relaties tussen een teken en dat waar een teken naar verwijst

Iconische tekens
Een teken is iconisch als het lijkt op hetgeen dat er is afgebeeld.
Iconische tekens zijn hierdoor makkelijk toegankelijk.

Indexiale tekens
een indexiaal teken is een teken dat een belangrijk verwandschap heeft met het object.
Bijvoorbeeld de pootafdruk van een hond in het zand verwijst naar een hond maar de hond is niet afgebeeld.

symbolische tekens.
gebasseerd op afspraken, cultuur of traditie.


Betekenislagen van barthes
Volgens Roland Barthes krijgen tekens altijd op twee lagen betekenis.
Detonatie en connotatie

Detonatie
betekenis die je kunt afleiden uit je kennis over de wereld

Connotatie
Gaat over de betekenis die mensen eraan geven binnen sociale of culturele groepen.


De analysemethode van Barthes wordt voornamelijk gebruikt in onderzoek naar interpretatie van culturele uitingen.Detonatie kun je verdelen in twee lagen
Detonatie van de eerste orde/primaire detonatie.
Doorgaans gaat dit om zaken als vorm,rangschikking, materiaal enz.

Detonatie van de tweede orde.
Gaat over verwijzingen met kennis van de wereld en op grond van kennis die mensen delen.
Grote schelp verwijst naar Shell maar niet naar mcdonalds.


Connotatie
Vertoont veel variaties, connotatie gaat namelijk over gevoelswaarde.

Connotatie kun je op twee niveaus verdelen

Primaire connotatie
connotatie op cultureel niveau
Secundaire connotatie
connotatie op individueel niveau


Ijkpersoon
Is een gemiddeld persoon uit de doelgroep
Beschrijf deze zo concreet mogelijk.

Focusgroep
Aan de hand van een profiel
een kleine samengestelde groep die je vragen voorlegd

Pretest
eerste versie voorleggen en systematisch te werk gaan.


Wat hebben we aan deze kennis?
Semiotische begrippen geven je een instrument om gestructureerd te praten over het proces van begrijpen en de betekenis van beeld.
Dankzij de driedeling van Pierce zien we dat voor symbolische betekenis de meeste kennis nodig is.
Ken je je doelgroep niet, kies dan voor tekens waar de minste kennis voor nodig is.
Dankzij de vierdeling van Barthes zien we dat de mate waarin je het effect van het beeld kunt voorspellen afneemt, naarmate het betekenisniveau stijgt.
Barthes leert ons ook dat je diepe indruk kunt maken door je doelgroep op hogere niveaus aan te spreken. Het geeft je toeschouwers het gevoel dat de boodschap echt voor hen bedoeld is.
Besef dat de context waarin een teken wordt waargenomen waarneming, ervaring en afspraken benvloedt. Daardoor kunnen ook betekenissen worden benvloed


Visuele retorica
Stelt de vraag naar de overtuigingskracht van beeld

Retorica helpt de spreker (Rhetor) met overtuigen van publiek.

Inventio = kiezen
Dispotio = ordenen
Elocutio = verwoorden
memoria = oefenen
Actio = Presenteren
Kairos = Perfecte timing

Retorische analyse trechter onze waarneming en dirigeert naar middelen die overtuigen en hun (vermoedelijk ) effecten op een doelgroep.

Wie is de Rhetor (spreker)

De rhetor binnen visuele communicatie kan verschillend zijn.

Het kan bijvoorbeeld de fotograaf zijn die met zijn foto een verhaal versterkt.

Het kan ook een hoofd of eindredacteur zijn die een ondersteunend beeld heeft gekozen

Of een instelling die een uitgave verzorgd.

Wanneer is een retorische analyse zinvol?
Retorica zegt iets over tekst en beeld die zijn bedoeld om te overtuigen.
Sturende elementen in tekst of beeld maakt een retorische analyse zinvol
oordelen,standpunten, adviezen, argumenten.


Voor het structureren van de retorische analyse zijn er 3 bruikbare begrippen
Ethos, pathos logos.

Ethos in beeld
de geloofwaardigheid van de Rhetor (spreker).

De persoon of instelling die met een beeld probeert te overtuigen.
vaak wordt dit gedaan in een reclame door bijvoorbeeld een specialist in een witte jas te tonen of sympathieke ambassadeurs ( bekende mensen).

Pathos in beeld
Pathos gaat over een beroep doen op je gevoel en je daarmee proberen te overtuigen of iet te doen, bijvoorbeeld een donatie voor zeehondjes omdat er een doodgeknuppeld zeehondje wordt getoond.

Pathos hoeft niet alleen te zitten in hetgeen dat wordt afgebeeld, maar kan ook gecreerd worden door de uitsnede of stijl van de foto. er zijn tal van voorbeelden maar het gaat allemaal om het direct aanspreken van het gevoel

Logos in beeld
Logos gaat over rationele argumenten.
Illustraties en fotos kunnen een gevoel van realisme oproepen en daarmee sterke argumenten vormen.

Voorbeeld: voor/na fotos waarmee een bedrijf probeert aannemelijk te maken dat het product werkt

Kairos in beeld
Kairos is een centraal begrip in de retorica. Kairos gaat over het precies optijd vastleggen van het juiste beeld.

Visuele retorica ( stijlfiguren)
verbale stijlfiguren verdelen we onder in schemas die herhaling (regelmatigheden) benadrukken.

en tropen die onregelmatigheden benadrukken.

Voorbeelden van schemas die werken via herhaling zijn rijm en alliteratie.

Bij rijm is er sprake van herhaling van de eindklank.
Bij alliteratie van de beginklank
Complexere schemas werken via tegenstellingen

Een schema is bijvoorbeeld waar de vorm rijmt met het herkenningspunt.

Bijvoorbeeld rookworst van unox en de ijsbaan in dezelfde vorm.

Repetitio
Herhaling van een beeld of boodschap zorgt ervoor dat hij beter onthouden wordt.
Repetitio is de herhaling binnen een beeld, in beeldmateriaal is dit een veel gebruikt stijlmiddel.

Verbo-picturaal schema
bij verbo-picturale schemas wordt tekst door beeld aangevuld. zoals de afbeelding van Gloss waarbij de O de lippen zijn van de vrouw.
Advertenties die hier gebruik van maken worden beter gewaardeerd.

Contrast
De tegenstelling is een buitengewoon sterk middel om aandacht te trekken.Tropen onregelmatigheid
Tropen zijn inhoudelijke stijlfiguren die door inhoudelijke onregelmatigheden de lezer laten struikelen over tekst.

Metafoor
Een metafoor verduidelijkt een object of idee door een beschrijving van iets anders met gelijke karakteristieken.

Synecdoche
Dit is het koepelbegrip van:

Pars pro toto (waarbij een deel staat voor het geheel)
Totum pro parte (waarbij het geheel staat voor een deel)

Personificatie
Zaken of dieren worden als personen voorgesteld, door van een ding een mens te maken plaats je het dichter bij het sprekender en misschien wel overtuigender.

Hyperbool
Stijlfiguur van de overdrijving door hyperbool toe te passen kun je iets groter en ernstiger over laten komen dan dat het is.

Litotes en understatement
Met beide kan men vaak op een iconische wijze iets beweren.

Litotes
Iets beweren door ontkenning van het tegenovergestelde

Understatement
Overdreven verzwakking

Oxymoron
Bij oxymoron worden twee zaken tegelijkertijd gebruikt die elkaar tegenspreken: het lijkt op paradox maar het verschil zit in het dat paradox na verdere beschauwing is opgelost.
en bij oxymoron blijft het bestaan georganiseerde chaos is een voorbeeld van oxymoron. brandkraan in de sneeuw.

Pastische en parodie

Pastische
is het nabootsen van werk van een bekende auteur.
Sommige nabootsingen zijn erg clich geworden voordeel is dat iedereen het beeld onmiddellijk herkent.Metaforen
Metaforen worden in verschillende vormen onderscheiden.

Substitutie
vervangen objecten of subjecten elkaar

Juxtapositie
Objecten staan naast elkaar of worden met elkaar vergeleken

Hybridisatie
Objecten of subobjecten fuseren tot een beeld

Het samenbrengen van twee zaken bij een metafoor heeft de wetenschappelijke term synectiek


Framing: selectie,salience en spin

Framing betekent letterlijk voorzien van een kader daarmee isoleer je een verschijnsel en snijd je een deel van de context weg, tegelijkertijd stuur je de interpretatie in een richting.

Faming verwijs naar een sociale constructie van een sociaal verschijnsel door massa media of maatschappelijke organisaties

drie kernwoorden die horen bij framing zijn selectie,salience en spin

Selectie
in het proces van framing worden bepaalde zaken weergegeven of juist weggelaten

Salience
dat wat wordt weergegeven op een bepaalde manier wordt ook uit het oog springend gemaakt

spin
is een middel om ergens een draai aan te geven waardoor je in het juiste perspectief wordt geplaatst.

Een lichtpeertje is de metafoor voor een lumineus idee. Voorbeelden van beeldclichs zijn eerder 'Het laatste avondmaal' of het vrijheidsbeeld. Een hyperbool is een overdrijving en een image byte is een (nieuws)foto die lekker blijft hangenHoofdstuk 7 compositie

Ordening en hirarchie
ordening van beeldelementen op het platte vlak

Compositie
Compositie is de manier waarop zaken in een afbeelding,pagina,poster of powerpoint worden geordend.

Ordening zorgt voor hirarchie
hirarchie heeft te maken met het rangschikken op niveaus
Ordening behoedt kijkers voor chaos

Welke factoren bepalen een compositie
Compositie is eigenlijk het zelfde als ordening het verschil zit hem alleen in dat compositie zich beperkt tot het platte vlak ( tweedimensiionaal dus)
een goede compositie maakt gebruik van gestaltwetten

Ten eerste: bepaalt de vorm van het vlak waarop de informatie wordt gegroepeerd de compositie.
De vorm en de grootte van het papier of scherm bepalen hoeveel ruimte je hebt om de beeldelementen te tonen.
je kunt de vorm ook zelf bepalen door een kader te gebruiken

Ten tweede: zijn de beeldelementen en de manier waarop ze zijn gegroepeerd een manier om de compositie te bepalen.

Er zijn 4 keuzes om beeldelementen te orderenen

Centraal of patroon
Centrale compositie
wanneer de belangrijkste elementen op een vlak bijeengebracht zijn spreken we van een centrale compositie
Driehoekscompositie is de bekendste en meest klassieke centrale compositie
Gerijd compositie
Beeldelementen die op enige afstand van elkaar zijn gezet kun je ordenen door ze op ongeveer dezelfde afstand te zetten.

(voorbeeld dames kleding in cosmopolitan)


Patroon
Dit is een decoratief effect en ontstaat wanneer elementen op elkaar lijken.

Strooi-patroon
Een informeler patroon ontstaat als de elementen min of meer willekeurig over het vlak zijn verdeeld.

Belangrijkste vorm of lijn
Beeldelementen in een rij kunnen we als n vorm beschouwen. ( dit is de gestaltwet van continuteit.)

een doorlopende lijn van twee horizons die aan elkaar zijn verbonden kan ook beschouwd worden als 1 element, de doorlopende lijn is dan ook een vorm van Wet van continuteit

Uitsnede
de drager = (papier, doek, beeldscherm)
De vorm van de drager speelt in een compositie mee.
vooral rond de randen is dit van belang, de maker van beeld moet een keus maken in wat hij wel of juist niet toont.

Begrenzing
Een grote rol bij de ordening van beeldelementen in de ruimte is weggelegd voor de ruimte zelf. De grootte van het papier kan de begrenzen maar ook bijvoorbeeld de lijst waarin een foto geplaatst wordt.

Als we het hebben over de grenzen in 3de dimensie gaat dat vaak over muren vloeren en plafonds die de grenzen aangeven.

Als een vorm zich regelmatig herhaald en deze wordt afgesneden door het kader geeft de indruk dat deze afbeelding buiten het beeld gewoon doorloopt.
(voorbeeld afbeelding een wenteltrap).


Compositie en gestalt

bij strips is er sprake van ordening in tijd,

Bij strips en het maken van Infographics is een van de belangrijkste gestaltwetten de wet van ingevulde Hiaat

Overgangen in strips
Zes categorien die de overgangen in strips vertellen:

van actie naar actie
van moment naar moment
van scene naar scene
van onderwerp naar onderwerp
van aspect naar aspect
non-sequitor.(komt bijna niet voor)

De opeenvolging van gebeurtenissen in een strip vormen het verhaal.

Fotoblur
Blur: betekend de bewegeing in een foto.


Vijf verschillende vormen van Blur
Object blur
(dit creer je door op de achtergrond te focussen en het object door het beeld te laten bewegen)
Time-lapse blur
(dit creer je door een langere sluitertijd te kiezen, hierdoor worden beide elementen wazig)
background blur
(door met de camera een bewegend voorwerp te volgen, hierdoor wordt de achtergrond onscherp)
sports blur
(Lijkt op de background blur, laat de camera een vloeiende beweging maken, en gedeeltelijk een onderwerp volgen.)
artificial movement blur
door het gebruik van photoshop, zorgen voor een bewegingsonscherpte, vaak resulteert dit dan wel in een foto van mindere kwaliteit)
Storytelling in beeld
In marketing heeft storytelling vaak te maken met het vertellen van een verhaal over hoe het bedrijf is gestart, hierme wordt het publiek naar hoe het verder gaat en krijgt sympathie voor de hoodrolspelers.

In beelden kun je ook verhalen vertellen.
Film is daar een voorbeeld van, in stilstaande beelden is dit wat lastiger maar het krachtigste en eenvoudigst is een compositie zoals we die kennen van de strips.
Geoordend van links naar rechts ( traditionele leesrichting) in een kader.

Semiothiek over compositievormen

Traditioneel plaatsen we het belangrijkste onderwerp van een afbeelding in het midden en groeperen daaromheen wat er bij hoort.

Wat belangrijk is, wordt dus zo veel mogelijk ongehinderd in beeld gebracht.

Er zijn veel mogelijkheden om nadruk te geven (Salience)

Van links naar rechts
Het linkerdeel van een afbeelding wordt vaak geassoccierd met de oorsprong/oorzaak, het verleden. de rechterkant met het resultaat het gevolg en de toekomst.
dit leidt tot vaste connotatie.Met de klok mee
een van de belangrijkste leesrichtingen is die van met de klok mee dit wordt vaak toegepast bij infographic

Vectoren wijzen de leesrichting aan
Wanneer de compositie een andere richting worden, voor deze wijzigingen in richting kunnen vectoren zorgen ( elementen zoals een lijn of een vinger die een andere richting opwijzen ) om de lezer een andere richting op te sturen.

Afbeelding als een ontmoeting
Waarneming van de mens is erg gespitst op de relatie met een ander.

Wanneer er in een compositie mensen bijeenworden gebracht gaat er een psychologisch aspect meespelen.

Er zijn Zes sociale sferen voor afbeeldingen
Dit heeft te maken met verschillende afstanden tussen mensen (meer dan 3.6 public meter tot 45 cm intimate).

Intimate (Alleen het gezicht gefotograffeerd)
Close personal ( gezicht en schouders in beeld)
Far personal (figuur tot en met heupen)
Close social ( Figuur tot de knien)
public ( het gehele lichaam zonder vertekening recht van voren gefotografeerd)
Far social ( de gehele persoon maaer perspectivisch vertekend, van boven gefotografeerd)Compositie als retorisch middel

symetrische composities met een laag standpunt ( kikkerperspectief)

Dat compositie een middel is dat gebruikt kan worden om een retorisch doel te bereiken is bijna vanzelfsprekend misschien is compositie een heel doeltreffend middel omdat de gemiddelde kijker door de ordening van de beeldelementen niet door heeft dat hij gemanipuleerd wordt

Aandacht

voor een goed retorisch effect is het belangrijkst allereerst aandacht te trekken van het publiek,

inprincipe kunnen alle compisitionele middelen retorisch zijn, wanneer ze goed gebruikt zijn dragen ze immers bij aan de overtuigingskracht van het beeld.

Als we meer theoretisch kijken naar de aspecten in een proces van overtuigen zijn de retorici voornamelijk gericht op ordening

Naast dat ze gebruik maken van een heldere indeling van hoofd en bijzaken.

Richten retorici voornamelijk op hun interesse in opvallende stijlmiddelenn als herhaling (repetitio), beeldrijm, personificatie, en contrast. ook door het innemen van de positie als toeschouwer.

goed gedoseerde overdrijving
een bijzonder sterke retorische werking heeft een beeld wanneer deze middelen larger than life worden, als ze net iets te nadrukkelijk in de spotlight staan net iets groter,scherper of contrasterender zijn dan dat je in de natuurlijke omgeving zou verwachten.Hoofdstuk 9 de derde dimensie

Licht en wit trekken aandacht

Licht komt in illustratieland van linksboven


Hulpmiddelen voor perspectief en diepte
Een vormgever heeft een aantal hulpmiddelen ter beschrikking om aan platland te ontsnappen.

vaak zijn er contrasten betrokken bij het creeren van diepte ( dichterbij en verder weg)
Deze contrasten kunnen gemaakt worden tussen:

- lichter en donker
- scherper ,onscherper
- groter en kleiner
- ervoor en erachter

Lineair perspectief

schools schildersperspectief met een verdwijnpunt
fotografie heeft dit perspectief nog verder gevoert, een camera heeft traditioneel ook maar 1 oog dus ook 1 focuspunt: het verdwijnpunt.

Perspectief betekend dat alle ( denkbeeldige lijnen naar een verdwijnpunt gaan)

Standpunt als retorisch middel

Het bepalen van een standpunt van de ander.
De maker van het beeld legt de positie van de kijker vast het standpunt bepaald immers de blikrichting en dus het perspectief, je kunt als het waren tegen de persoon opkijken (kikkerperspectief) of op de persoon neerkijken (vogelperspectief).

Je kunt recht voor de persoon staan of vanuit een hoek bekijken dit geeft als het ware aan op welke manier je betrokken bent bij wat er wordt afgebeeld.


Hoofdstuk 10 kleur
Wat maakt dat iets een goede keus is en wat doet kleur

Zonder kleur kunnen we heel goed informatie geven maar de afwezigheid van kleur maakt een afbeelding vaak veel minder aantrekkelijk: de verleidelijkheid van het beeld neemt af en daarmee de suggestie van realiteit en actualiteit.

Sinds het begin van de 20ste eeuw gaan we uit van een kleur systeem met 3 primaire kleuren Rood Geel Blauw, en 3 secundaire kleuren Paars,Oranje,Groen.

Perceptie van kleur
Bij verandering van licht dien je met een digitale camera ook het witbalans opnieuw in te stellen.

Ogen en hersenen passen zich gemakkelijk aan verschillende lichtkleuren aan.


Een tv in de VS past een ander kleursysteem met fellere kleuren toe dan in europa.

Oogknijptest
Tijdens het maken van een ontwerp voor bijvoorbeeld een website is een goed contrast tussen naburige kleuren nodig. Als je dit niet goed doet loop je de kans dat de visuele boodschap niet goed over komt.

De manier om het contrast tussen twee kleuren goed te beoordelen is de zogenaamde oogknijptest, hiermee kun je goed beoordelen of het contrast tussen voor-achtergrond groot genoeg is.

Over het algemeen levert een combinatie van actieve en passieve kleuren voldoende contrast.

De meeste mensen houden van blauw

Kleurenpaletten

Met een CMYK kleuren pallet kun je 100 miljoen kleurmogelijkheden creeeren echter is beperking hiervan meester.

Wanneer je kleur gebruikt om betekenis te onderscheiden voor bijvoorbeeld een plattegrond of in een tabel is het aan te raden om niet te veel kleuren te gebruiken.

ongeveer 8-10% van de mannen en slecht 1% van de vrouwen is kleurenblind, het is verstandig om hier rekening mee te houden in je ontwerp, de meeste kleurenblinden hebben moeite met het onderscheiden van rood en groen.

Kleuren kun je gebruiken voor sfeer en aantrekkingskracht, echter dien je wel ook hierbij op te letten dat je niet over de top gaat.

Helderen kleuren gebruiken?
Ga dan voor een mengsel van twee kleuren of een lichtere tint daarvan..

Kies je een palet van drie kleuren zorg dan dat er minstens 1 actieve kleur bij zit

Bij een pallet van vier kleuren kun je het best een vierkant tekenen in de kleuren cirkel.

Focus en de kracht van wit
Verreweg het beste gereedschap voor focus is wit, wit is misschien wel de meest onderschatte kleur.

Soms liever zwart-wit
het kiezen van zwart-wit boven kleur kan in sommige gevallen beter uitpakken zo geeft een zwart wit tekening een duidelijke suggestie van driedimensionaal, daarnaast kan het goed helpen voor wanneer herkenning nodig is in bijvoorbeeld een technische of medische tekening.

zes Lijnen waarlangs kleur kan worden veranderd
Eigenschappen van kleur zelf

Hue ( de kleurtoon)
Saturation (de kleurverzadiging)
Brightness of value ( de kleurwaarn)

Geen eigenschappen van kleur zelf
Puurheid (de puurste kleuren zijn de in de cultuur geldende basiskleuren)
Modulatie ( de kleur als kleurvlak maar ook de kleur van iets bijvoorbeeld gras)
Differentiatie (enerzijds het effen kleurvlak, en anderzijd een vlak met allerlei nuances van kleur) door bijvoorbeeld het oppervlak waarop de kleur is aangebracht een muur oid.


Een van de meest vaste kleursystemen is het heraldische.
dit is het kleursysteem dat gebruikt wordt in wapens, vlaggen, verkeersborden,logos.
Het werd ontwikkeld om op een slachtveld te herkennen wie bij wie hoorde.

Tegenwoordig worden dit soort kleuren ook gebruikt bij moderene voetbalclubs, op de tribunes zie je dat ook goed terug

er zijn 6 heraldische kleuren
Rood,groen,blauw (azuur), zwart, geel of goud, wit of zilver.

corporate identity
De Franse koningen van de 14e eeuw claimde de blauwe kleur die eigenlijk bedoeld is voor de mantel van maria waarmee ze dan aangeven dat ze hun deugdzaamheid benadrukte.
Mede doordat alle vorstenhuizen om hun heen rood voerden onderscheiden zij zich hiermee
En creerde dus een corporate identity.

Moderene corporate identity maakt nog steeds gebruik van de connotatie van kleur op een manier die vergelijkbaar is met die van de heraldiek.

nog altijd verwijst rood en soms geel naar vuur
En blijft groen verwijzen naar de aarde en een vruchtbare natuur, het is niet voor niets dat die kleur gevoerd wordt door milieubewegingen, groen is ook de kleur van de islam.

Betekenissen van kleur kunnen dus afgeleid zijn van de gebruikelijke plaats waar ze in de natuur voorkomen maar ze kunnen ook sterk cultureel bepaald zijn.

Kleurenconventies

In de traditie van goethes kleurensymboliek is
Geel de aardse kleur, rood de emotionele kleur en blauw de spirituele kleur.

Het belang van kleur als symbool is beperkt.
kleur kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben

eigenlijk is kleur beter in het verleiden van dan in het overdragen van een betekenis.


. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document