Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 6 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Paragraaf 6.3 Het eerste element: het recht regeert
Thomas Hobbes (1588 1679): Is een zeventiende-eeuwse politiek denker. Hij stelde dat de rule of law inderdaad een verward ideaal is. Zijn stelling is dat de hoogste macht niet door het recht kan worden beperkt. Het recht kan niet regeren, alleen mensen kunnen dat; er is geen rule of law, er is alleen rule of men.
- Ofwel de overheid maakt het recht waaraan zij zelf gebonden is. Maar dan is de rechtsstaat niets anders dan zelfbinding. En zelfbinding is geen binding, want wie zichzelf verplichtingen oplegt, kan zichzelf ook weer bevrijden van die verplichtingen.
- Ofwel de overheid is gebonden aan het recht. Maar dan is degene die zich voordoet als de overheid, hooguit een soort lagere overheid. De chte overheid is dan degene die de wet maakt, wijzigt en handhaaft.
2 dingen die nodig zijn voor zelfbinding:
1. Een constitutie in de ruime zin van het woord. 2. Een systeem met checks and balances.
1. Constitutie: Grondwet, een document, dat een aantal belangrijke rechten, plichten en procedures bevat, dat hirarchisch superieur is aan alle andere rechtsnormen binnen n bepaalde nationale rechtsorde en dat, bovenal, moeilijk wijzigbaar is.
1. Constitutie in de hedendaagse gelaagde rechtsorde: In de landen binnen de Europese Unie is een constitutie uitgebreider dan alleen de nationale grondwet. Hieronder valt onder andere ook:
- Juridische documenten van transnationale en internationale herkomst - Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
- Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
- VWEU (Verdrag betreffende werking van de Europese Unie)
- Het Handvest van de Grondrechten van de EU
- Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) - Bijbehorende jurisprudentie van het HvJEU en het EHRM
1. Constitutionalisme of constitutie in de ruime zin van het woord: Het markeert het verschil wat binnen een nationaal rechtsstelsel d constitutie wordt genoemd: de nationale grondwet. Bij de rule of law gaat het erom een dualisme tot stand te brengen tussen gewone wetgeving, die betrekkelijk eenvoudig veranderd kan worden door de wetgever en de constitutie in de ruime zin van het woord, die lastig te veranderen is, maar niet onmogelijk.
Inleiding rechten kern van het recht
Lin Lindenbergh
2020/2021
Gedownload van Knoowy - Alle hulp voor je studie
2. Checks and balances: Dit betekent dat de uitvoerende, wetgevende en de rechtsprekende macht niet verenigd is in n instantie, maar verspreid en verdeeld is over meerdere instanties. Er zijn onafhankelijke instanties die controleren en beoordelen of de wetgevende en bestuurlijke macht zich aan het recht houden.
2. Wie controleert wat? Wie
Ombudsman Algemene Rekenkamer
Kritische non-gouvernementele organisaties (NGOs) en kritische pers
Rechterlijke macht
EHRM en het HvJEU buiten Nederland
Beoordeeld
Controleert of het bestuur rechtmatig optreedt. Onderzoek of de overheid rechtmatig en doelmatig omgaat met publiek geld.
Stellen mogelijk onrechtmatig gedrag van wetgever en bestuur aan de kaak.
Controleert of wetgever en bestuur zich aan het recht houden.
Controleert of wetgever en bestuur zich aan het recht houden.
Eerste Kamer en de afdeling wetgevingsadvisering van de Raad van State
Wetsvoorstellen van de regering en de Tweede Kamer of zij in overeenstemming zijn met de Grondwet en met transnationaal en internationaal recht.
Onafhankelijkheid van de rechter: Betekent dat de rechter op geen enkele manier onder druk mag worden gezet, geen sturing van politieke partijen, de media, non-gouvernementele organisaties en collega rechters en leidinggevenden om tot een bepaald oordeel te komen.
Onafhankelijkheid volgens het HvJEU: Het begrip onafhankelijkheid veronderstelt met name dat de instantie haar rechtsprekende taken volledig autonoom uitoefent, zonder enig hirarchisch verband en zonder aan wie dan ook ondergeschikt te zijn of van waar dan ook bevelen of instructies te ontvangen, en aldus beschermd is tegen tussenkomsten of druk van buitenaf die de onafhankelijkheid van de oordeelvorming van haar leden in aan hen voorgelegde geschillen in gevaar zouden kunnen brengen.
Waarborgen voor de onafhankelijkheid van de rechter:
- De rechterlijke macht is zelf bevoegd om rechters te ontslaan en te schorsen (art. 117 lid 3 Gw)
- De rechtspositie van rechters is in een afzonderlijke wet geregeld (art. 117 lid 3 Gw)
- Tuchtrecht is in handen van de rechterlijke macht zelf ( )
Inleiding rechten kern van het recht
40
Lin Lindenbergh
2020/2021
Gedownload van Knoowy - Alle hulp voor je studie
art. 116 Gw

41
- Minister van Justitie en Veiligheid en de Raad van de Rechtspraak hebben geen rechtspraakbevoegdheden (art. 96 en 109 Wet RO)
Hongarije en de rechtsstaat:
- In 2010 behaalde Fidesz, de partij van Orban een zodanige meerderheid dat de grondwet gewijzigd kon worden.
- De grondwet is in 2011 gewijzigd en heeft allerlei beperkingen op de wetgevende en uitvoerende macht weggenomen en de onafhankelijkheid van de rechtermacht grotendeels ongedaan gemaakt.
- Er werden honderden rechters naar huis gestuurd en deze werden vervangen door partijaanhangers.
- De bevoegdheden van het Constitutionele Hof werden ingeperkt. Er kwam een verbod om te verwijzen naar de eigen jurisprudentie van voor 2012 (toen het Constitutionele Hof nog onafhankelijk was).
Polen en de rechtsstaat:
- PiS haalde in 2015 een nipte meerderheid van stemmen en kon hierdoor de grondwet niet wijzigen.
- PiS veranderde de samenstelling van het Constitutioneel Tribunaal zo dat de meerderheid van de rechter PiS-aanhangers zijn.
- Wetten die PiS begin 2017 heeft ingevoerd, doorstaan moeiteloos de grondwettigheidstoets.
- Door wetten in te voeren is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnd. Zo
werd de Raad van de Rechtspraak onder leiding van het parlement geplaatst. Zij gingen over de benoeming, overplaatsing, promotie, ontslag, disciplinaire procedures en pensionering. Dus indirect bepaalt de PiS-partij wie benoemd wordt tot rechter en hoe zijn carrire verloopt.
- Het tuchtrecht voor het Hooggerechtshof werd aangepast en kreeg de (PiS)-president van Polen invloed op tuchtprocedures tegen rechters.
- Recent is er een wetsvoorstel van kracht geworden dat het opleggen van disciplinaire maatregelen aan rechters mogelijk maakt bij bijv. lidmaatschap van NGOs of als zij politiek onwelgevallige uitspraken doen.
De gang van zaken in Polen en Hongarije onderstreept twee dingen:
- De rechtsstaat berust op de wil tot zelfbinding: als een politieke partij met de meerderheid in het parlement niet langer gebonden wil zijn aan het recht dan kan zij die binding ongedaan maken.
- De zelfbinding van de macht door het recht krijgt gestalte door een constitutie en een stelsel van checks and balances, in het bijzonder een onafhankelijke rechterlijke macht.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document