Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 1 jaar geleden

zou je een mooie samenvatting met bulletspoints kunnen weergeven.
Vraag: Is er een rangorde in de verschillende interpretatiemethoden?
Antwoord: Nee, er is geen verplichte volgorde van methoden bij interpretatie van bepalingen.
Grammaticale methode
Wetshistorische methode
Systematische methode
Teleologische methode
Uit onderzoek blijkt dat rechters het vaakst de grammaticale methode gebruiken, gevolgd door de wetshistorische en systematische methode. Dit kan te maken hebben met respect voor het gezag van de democratische wetgever en het belang van de rechtszekerheid.
Pg 65
Belangenafweging:
Meerdere belangen spelen een rol bij vaststelling van toepasselijk recht.
Niet alleen twee, maar multidimensionale problemen.
Bijvoorbeeld in het arrest Van Hese/De Schelde:
o Belang van rechtszekerheid (verjaringstermijn) tegenover belang van individuele gerechtigheid (werknemer).
o Ook andere belangen spelen een rol, zoals eerlijk proces jegens werkgever en gelijkheidsbeginsel.


Problemen bij belangenafweging:
Er zijn doorgaans meer dan twee belangen in het spel, bijvoorbeeld bij het Van Hese/De Schelde arrest.
Achtergrondbelangen spelen ook mee, zoals het belang van een eerlijk proces jegens de werkgever en het gelijkheidsbeginsel.
De betrokken belangen zijn incommensurabel, er is geen gemeenschappelijke schaal om ze tegen elkaar af te wegen.
Het is een menselijke activiteit die bestaat uit keuzes maken.

Belangenafweging:

Geen gemeenschappelijke schaal om belangen tegen elkaar af te wegen
Rechter formuleert relevante vragen/gezichtspunten om het gewicht van belangen te bepalen
Antwoorden op vragen/gezichtspunten kunnen in dezelfde richting wijzen of verschillende kanten op
Rechter moet de knoop doorhakken en het ene belang zwaarder laten wegen dan het andere
Formulering van gezichtspunten maakt de uiteindelijke beslissing transparant


Pg 67

Onderwerp: Rechtsvorming in de gelaagde rechtsorde
Belangrijke aspecten:
Belangenafweging is nodig bij nationaal, transnationaal en internationaal recht
Interpretatievragen komen voor in alle lagen van het recht
Nederlandse rechters hebben hun interpretatiemethoden uitgebreid
Naast basisvormen zijn er nu ook verdragsconforme en richtlijnconforme interpretatiemethoden beschikbaar
Interpretatiemethoden:
Grammaticale interpretatie
Systematische interpretatie
Wetshistorische interpretatie
Teleologische interpretatie
Verdragsconforme interpretatie
Richtlijnconforme interpretatie
Opmerking: Er zijn nog andere interpretatiemethoden die niet in de tekst worden besproken.


Onderwerp: Interpretatiemethoden in nationaal, transnationaal en internationaal recht
Belangrijke aspecten:
Verschillen tussen interpretatiemethoden van nationaal recht en transnationaal/internationaal recht zijn vaak minimaal
Artikel 31 tot en met 33 van het Weense Verdragenverdrag benoemen interpretatiemethoden van verdragen
Verdragshistorische methode en wetshistorische methode streven beide naar reconstrueren van betekenis van begrip
Artikel 31 lid 1 noemt grammaticale en teleologische interpretatie
Gelaagde rechtsorde heeft geleid tot uitbreiding van gereedschapskist van Nederlandse rechter
Interpretatiemethoden:
Verdragshistorische methode (transnationaal/internationaal)
Wetshistorische methode (nationaal)
Grammaticale interpretatie (nationaal/transnationaal/internationaal)
Teleologische interpretatie (nationaal/transnationaal/internationaal)
Opmerking: Er zijn nog andere interpretatiemethoden mogelijk die niet in de tekst worden besproken.

Pg 67


Gelaagde rechtsorde:
Rechter wordt geconfronteerd met rechtsnormen uit verschillende rechtsordes.
Verschillende juridische status van rechtsnormen.
Normen afkomstig van verschillende regelgevers en panels.
Verschillende beginselen, toepasselijkheidsvoorwaarden, rechtsgevolgen en rechterlijke instanties per rechtsorde.
Onduidelijke hirarchische verhouding tussen rechtsordes en rechtsnormen.
Pg 68


de complexiteit van het juridische landschap wordt weergegeven:
Rechtsnormen en bronnen van toepassing in de Urgenda-zaak:
Internationaal recht:
o VN Klimaatverdrag 1992
o Kyoto Protocol 1997
o Doha Amendement 2012
o No-harmbeginsel
Europees recht:
o Klimaatconferenties
o VWEU
o Besluit tot vaststelling van het Zesde Milieuactie-programma van de Europese Gemeenschap
o ETS-Richtlijn
o Diverse mededelingen van de Europese Commissie
o Beschikking van het Europese Parlement en de Raad van 23 april 2009
o Resolutie van het Europese Parlement van 22 januari 2014
o Beleidskader klimaat en energie 2030 voor de Europese Unie
Nederlands recht:
o Artikel 21 Gw
o Wet milieubeheer
o Werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat van het project Schoon en Zuinig wit 2007
o Diverse ministerile brieven
o Klimaat-agenda
o Energieakkoord
Wetenschappelijke en feitelijke informatie:
o Internationaal klimaatpanel van de VN (IPCC)
o Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
o Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
o Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)
o United Nations Environment Program (UNEP)


Ja, de verschillende methoden en technieken die rechters kunnen gebruiken om om te gaan met de complexiteit van rechtsnormen uit verschillende rechtsordes kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:
1. Technische juridische methoden:
Margin of appreciation-doctrine
Beginsel van wederzijdse erkenning
2. Minder technisch-juridische methoden:
Dialoog tussen rechterlijke autoriteiten uit verschillende rechtsordes
Het debat over welke methoden en technieken de voorkeur verdienen en waarom, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
Pg 69

Onderwerp Informatie
Omgaan met samenloop van rechtsnormen Rechters gebruiken tientallen methoden en technieken om zich een weg te banen door het toepasselijke materiaal.
Voorbeelden juridische technieken Margin of appreciation-doctrine en beginsel van wederzijdse erkenning.
Andere methoden Dialoog tussen rechterlijke autoriteiten uit verschillende rechtsordes om uitleg en toepassing van rechtsnormen te harmoniseren.
Conflict vs. harmonie tussen rechtsnormen Dit is meestal het resultaat van interpretatie. Rechters kunnen de normen zo interpreteren dat ze met elkaar botsen of rijmen.
Botsing tussen rechtsnormen Volgens sommige auteurs is het niet ongezond als dit regelmatig voorkomt, omdat het rechters dwingt om duidelijk onderbouwde standpunten in te nemen en kritiek geuit en gewogen wordt.
Checks and balances Het geheel van soms tegensprekende rechtelijke en wetgevende instanties uit verschillende rechtsordes kan worden gezien als een stelsel van checks and balances.

Pg 69

Perspectief Voorkeur van rechters
Botsing van normen Uitzondering
Harmonie van normen Regel
Onsamenghangend Onwenselijk
Dubbelzinnigheid Onwenselijk
Rechtszekerheid Belangrijk

Pg 70

Formele benadering:
- Constructie van harmonie met behulp van voorrangsregels en opvattingen over het juridische karakter van rechtsnormen
- Toepassing van criteria van artikel 93 en 94 (Van Gent & Loos, Costa/ENEL)
- Directe werking en voorrang in de Nederlandse rechtsorde
- Onderscheid tussen hard law en soft law
- Alleen hard law verdient toepassing
- Hirarchie van rechtsnormen gebaseerd op bevoegdheid van normstellers en zelf-binding aan beslissingen over status van rechtsnormen door transnationale en internationale instituties (HvJEU)

Pg 70

Harmonieleer vs. Materile benadering
Harmonieleer:
Rechtseenheid komt tot stand door een coherent kader te construeren op basis van directe werking en voorrang.
Verdragsverplichtingen worden niet altijd toegepast in Nederlandse rechtsorde als niet voldaan is aan criteria van directe werking.
Materile benadering:
Rechtseenheid komt tot stand door het construeren van een eenduidige rechtsnorm op basis van inhoudelijke overeenkomsten tussen toepasselijke rechtsnormen.
Precieze status van rechtsnormen m.b.t. directe werking en voorrang is minder relevant.
Hard law vs. soft law is niet zwaarwegend.
Technieken die worden gebruikt zijn o.a. verdragsconforme en richtlijnconforme interpretatiemethoden.

Met de materile benadering van het recht wordt bedoeld dat de inhoudelijke overeenkomsten tussen verschillende rechtsnormen worden geanalyseerd en samengevoegd tot een samenhangend en coherent kader. In plaats van alleen te kijken naar de letterlijke tekst van wetten, regels en verdragen, wordt er gezocht naar de overeenkomsten en doelstellingen van deze rechtsbronnen om tot een gezamenlijk interpretatiekader te komen. Hierdoor wordt geprobeerd om de wetgeving op een meer samenhangende manier toe te passen, zodat er een beter begrip is van wat de wetgever met de regels heeft beoogd en wat de consequenties zijn voor het onderwerp dat wordt behandeld.


Onderwerp: Rechtsvinding en de rol van de rechter
Belangrijkste concepten:
Rechtsvinding
Interpretatiemethoden
Belangenafweging
Vrijheid van de rechter
Democratie en verantwoording
Transnationaal en internationaal recht
Wetgevende mogelijkheden
Rechtsstaat
Bescherming van fundamentele rechten
Belangrijkste punten:
Rechtspreken vereist interpretatiemethoden en belangenafweging
De vrijheid van de rechter om het recht vorm te geven leidt tot debatten over de democratische legitimatie van de rechterlijke macht
Dit is vooral relevant in gevallen van transnationaal en internationaal recht, waarin de wetgever weinig corrigerende mogelijkheden heeft
Het belang van de rechtsstaat en de bescherming van fundamentele rechten komen ook aan bod in deze discussie.
Pg 71

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document