€ 3.99

Aantekeningen colleges Methodiek van de Diagnostiek

Zeer uitgebreide aantekeningen, inclusief figuren en tabellen, van alle colleges van het vak Methodiek van de Diagnostiek 2017/2018


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (4 van de 29 pagina's)
Preview: Aantekeningen colleges Methodiek van de Diagnostiek Preview: Aantekeningen colleges Methodiek van de Diagnostiek Preview: Aantekeningen colleges Methodiek van de Diagnostiek Preview: Aantekeningen colleges Methodiek van de Diagnostiek

Download alle 29 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagenMethodiek van de Diagnostiek

05/09/2017: HC01
Introductiecollege

Wat is (psycho)diagnostiek
- Informatie verzamelen en informatie verwerken over client en de omgeving met het oog op het
ontwerpen van de meest adequate aanpak van de problemen die door de client zelf of door
diens omgeving zijn gesignaleerd.

- Zoek een beslissingsproces dat in dialoog met client en diens omgeving wordt uitgevoerd met
als doel een antwoord te krijgen op de hulpvraag van de client.

Fasen in het proces
- Probleem Analyse (PA): wat is er aan de hand Onderkennende vraag

- Verklarende Analyse (VA): waarom is er dit aan de hand Verklarende vraag

- Indicerende Analyse (IA): wat moet er gedaan worden Indicerende vraag

Wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek
- Maakt gebruik van wetenschappelijk empirische kennis.

- Toetst veronderstellingen over de werkelijkheid aan feiten.

- Transparantie gevolgde argumentatie en procedure.
De ouder/leerkracht/etc moet begrijpen waarom je tot deze conclusie bent gekomen, hierom is
transparantie erg belangrijk.

- Clientbetrokkenheid.
Transparantie leidt hiertoe.

07/09/2017: HC02
Klacht- en hulpvraaganalyse

Diagnostische cyclus
- Prescriptief procesmodel, denkmodel. Gaat er om de informatie te ordenen, meer een model
voor jezelf dan voor de client.

- Cyclus: herhaling van stappen, afhankelijk van zekerheid. Het is mogelijk om iedere keer terug te
gaan naar een vorige stap.

- Doel diagnostisch handelen en beslissen optimaliseren.

Diagnostische
cyclus begint met
een aanmelding.


Aanmelding en type traject
- Client zelf: hulpverleningstraject.

- Zowel procedurele als inhoudelijke enige vrijheid, d.w.z. hoe het traject eruit zal zien, varieert
per aanmelding, afhankelijk van de hulpvraag.

- Externe opdrachtgever: deinstverleningstraject. Dit is vooral bij forensische zorg etc..

- Weinig speelruimte.

Aanmeldingstraject
- Wat ging eraan vooraf.

- Wie zijn betrokkenen, formele posities, is afhankelijk van leeftijd client.

- <12 ouders opdrachtgevers, bij OTS gezinsvoogd direct betrokkene.

- 12-16 ouders opdrachtgevers, maar toestemming jeugdige vragen om mee te werken. Bij
gescheiden ouders moeten beide ouders toestemming geven voor de hulpverlening. Geeft een
van de ouders geen toestemming, mag er niet begonnen worden met het traject.

- 16-18 jeugdige client/opdrachtgever, betrokkenheid ouders bespreken (niet wettelijk verplicht).
Het kan zijn dat de jongere dit hier niet wilt.
- Voortzetting traject, wanneer verder.

- Positie betrokkenen niet in strijd wettelijke bepalingen.

- Bereid om afspraken te maken.

- Onderzoek is nodig.

- Onderzoek is uitvoerbaar.

- Vervolgtraject bepalen.

- Wat zal er nu gaan gebeuren, afspraken maken en op papier zetten.

- Welke vragen kunnen wel/niet beantwoord worden.

- Soms in hulpverlening onvoldoende vrijheid om vraaggericht te werken.

- Resultaat aanmeldingsfase.

- Verslag van maken, startcontract, meegeven aan ouders zodat ze er nog op terug kunnen
komen.

Pas op: juiste combinatie van relationeel en zakelijke attitude.

Klacht- en hulpvraaganalyse
Centraal KA: verhaal beleving client, dus subjectief.

Om een goede band op te bouwen met de client, client een veilige omgeving aan te bieden.
Verhaal en de beleving van de client staan centraal, het is belangrijk om goed te luisteren en niet
teveel en te snel vragen op de client af te vuren.

Waarom aparte fase van KA

- Ethisch.

- Professioneel.

- Klinisch-methodisch.
- verhelderen van klachten, met het oog op het formuleren van expliciete hulpvragen die
aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek.

Wat zijn klachten
- Klachten zijn uitspraken van clientopvoeders dat het gedrag/de situatie van de jeugdige of
de gevolgen daarvan voor de jeugdige zelf, of diens omgeving als

- Negatief (ongewenst, storend, afwijkend, belemmerend, niet meer beheersbaar, zorgelijk, etc.)
beleefd, ervaren worden.

- Of op bepaalde wijze worden genterpreteerd (dagelijkse diagnose).

Deze klachten zijn dus negatieve belevingen/interpretaties van gedrag. Veel mensen zien het
gedrag vaak als klacht. Hij leest niet goed hij let niet goed op. Volgens de definitie van klachten
zou dit eigenlijk geen klacht zijn.


Klachten in DC

- Belevingen van clientopvoeders.

- Interpretaties van clientopvoeders.

Clientopvoeder: vader, moeder, leerkracht, groepsleidster. Personen die dagelijks bezig zijn met
de klachten en de opvoeding van de jongere.

Klachten kunnen zijn

Voorbeeld klachten
- Voorbeeld van negatieve beleving van gedrag.

- Vader maakt zich grote zorgen over het niet eten van zijn zoon.

- Negatieve beleving van gevolgen van gedrag.

- Moeder kan niet meer slapen als Bart iedere nacht bij hun in bed komt liggen nadat hij wakker
is geworden en niet meer alleen durft te slapen.

- Door het angstige gedrag van Carla voelt moeder zich erg beperkt, zij kan nooit eens ergens
naartoe zonder dat Carla in paniek raakt.

Interpretatie
van cl-opv over oorzaak gedrag cl-j ook wel dagelijkse diagnose genoemd.


leerkracht
heeft de indruk dat Jan niet goed ziet en dingen op het bord niet kan lezen.


Volgens
moeder
wilt Alex niet naar haar luisteren omdat hij bij zijn vader alles mag.


Interpretatie
van
cl-opv
over beleving van cl-j.


Vader
denkt
dat
Rob
zich
erg veel zorgen maakt over zijn prestaties in het voetbalteam en

daarom iedere zaterdagochtend misselijk is.

Het is ook belangrijk dat de klachtanalyse over een clientopvoeder gaat, als bijvoorbeeld een
huisarts een klacht heeft telt dit niet als klachtanalyse!

Ook als er geen beleving of interpretatie wordt gegeven telt het niet als een klachtanalyse.

Hulpvraag
- Vraag naar de soort hulp waar de client of diens omgeving - in de context van klachtervaring behoefte aan heeft.

- Uitingen van wensen en verwachtingen die men heeft t.a.v. hulpverlening.

- Kan meer of minder expliciet zijn.


Diagnostische hulpvraag en diagnostisch scenario
Uitgangspunt: hulpvraag van client stuurt het diagnostische onderzoek.


Er hoeft niet altijd een indicerende
vraagstelling te zijn!


- Klacht en hulpvraag zijn aan elkaar gerelateerd. Als clienten alleen een hulpvraag naar voren
brengen moet je nagaan waarom ze dit willen weten. Je vraagt naar de klachten. Als mensen
alleen klachten opsommen is het belangrijk om te weten wat de ouders/etc. Hiermee te weten
willen komen.

- Hulpvraag is uiten van een signaal, bepaalde vorm gieten van een ervaren probleem, van een
klacht.

- Beweegreden vooral in hulpvragen.

- Als clienten hulpvragen naar voren brengen moet je vooral nagaan waarom men dat wil weten,
wat de klacht is, hoe de beleving van het gedrag van client jeugdige is.

- Indien men alleen klachten opsomt moet je gaan vragen wat men verwacht en wenst van jou
als diagnosticus/hulpverlener, wat is de hulpvraag.

Werkwijze klachtanalyse (KA)
Start
- Doel gesprek.

- Afspraken aanmeldingsanalyse.

Gesprek zelf

- Formuleren van klachten en hulpvragen door client, wat en hoe ervaart client het probleem.
Vooral goed luisteren: client moet zich vertrouwd voelen, niet te snel beginnen met het stellen
van vragen.

- Rol diagnosticus: ondersteunen client in het expliciet formuleren.

- Rol diagnosticus: controle specificiteit.

Enkele vragen uit intakevragenlijst:

- Waarom is uw kind aangemeld

- Waarom is uw kind juist nu aangemeld

- Hoe staat u tegenover de aanmelding

- Waarover maakt u zich het meest ongerust

- Waarom zijn deze problemen er, wat ziet u als verklaring

- Wat heeft u gedaan aan de problemen

- Waarover bent u tevreden

- Op welke vragen wilt u een antwoord krijgen

- Wat verwacht u van ons


Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
Puck van den Berk
Puck van den Berk

Aantal documenten: 3

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!