€ 3.99

Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1

In dit documentje heb ik alle hoorcolleges van straf(proces)recht I (JUR-2STR1) samengevoegd. De aantekeningen zijn zeer uitgebreid, inclusief alle voorbeelden die genoemd zijn in de colleges. Kortom: de perfecte aantekeningen om je tentamen mee te halen! :)


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (5 van de 59 pagina's)
Preview: Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1 Preview: Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1 Preview: Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1 Preview: Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1 Preview: Straf(proces)recht I - hoorcollege 1 t/m 12 - JUR-2STR1

Download alle 59 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagen

Aantekeningen bij hoorcolleges Strafrecht I JUR-2STR1
Radboud Universiteit
Straf(proces)recht I
Semester 1 2016

Strafrecht hoorcollege 1
Strafprocesrecht B2
- Verdieping t.o.v. B1-stof: waarom
- Eisen van de praktijk
- Eisen van je eigen Bildung
- Belangrijk om je te focussen, bij dit vak en later in een baan
- Strafrecht in Nijmegen
- Hoorcolleges, werkgroepen en literatuur/jurisprudentie
- Andere mededelingen
Doel van het strafproces (I)
- Primair doel van het strafproces
- Mogelijk maken toepassing materiele strafrecht materiele
strafrecht zijn de verboden en geboden die door strafsancties
worden afgedekt. Maar dit doel miskent de eigen dynamiek van
het strafproces. waarom zou je slachtoffer spreekrecht geven,
in dat licht irrelevant. Waarom in de openbaarheid. Het
strafproces is ook voor toepassing materiele strafrecht. Maar het
gaat er om dat de samenleving ziet dat er recht wordt gedaan.
Dat is een autonome waarde in zichzelf.
- Waarheidsvinding problematisch. Waarheidsvinding is een
middel om met een uitkomst in het proces te komen.
- Gerechtigheid versus Rechtszekerheid: problematisch. Sommige
processen leiden niet tot een rechtvaardige uitkomst.
Zowel gerechtigheid als rechtzekerheid zijn belangrijk, maar niet het
doel.
- Schmidhuser: Rechtsvrede gemeenschap. Want door een
strafbaar feit ontstaat een deuk in de rechtsorde. De deuk moet
worden weggepoetst. door strafproces kunnen we verder
leven. Het is op een aanvaardbare manier afgehandeld.
- Gevolg: kanaliseren maatsch. onrust, voorkomen
eigenrichting
- Gemeenschap, verdachte, slachtoffer
- Rechtsstaat het gaat in een rechtsstatelijke rechtsorde en
rechtsvrede. Strafrechtspleging moet eerlijk zijn en ook rekening
moet houden met fundamentele rechten van burgers. ultieme
doel strafproces.


Secundaire doelen
Waarheidsvinding


Speciale preventie de dader kan/wil het voorlopig niet
opnieuw doen.
Generale preventie rest van de samenleving wordt
afgeschrikt.

Doel van het strafproces (II)
- Voorbeeld: LA-riots na: Rodney King Proces (VS) v. Proces Volkert van
der G. politieagenten gaan zich te buiten en schieten te snel. Vaak
worden donkere mensen het slachtoffer. 4 agenten gebruiken te veel
geweld, vrijgesproken door blanke jury. Leidde tot rellen.
Voorbeeld van hoe belangrijk strafproces is bij kanaliseren van onrust.
Dit is een voorbeeld van hoe het misgaat.
Volkert van der G. vermoord Pim Fortuyn. grimmige sfeer in
binnenhof. Strafproces leidde tot 18 jaar gevangenisstraf. In hoger
beroep weer 18 jaar.


Wat is dan het doel van het strafprocesrecht
Het doel is het mogelijk maken dat het strafproces tot rechtsvrede leidt.
Dat het zijn doel kan bereiken.

Van doel naar feitelijke vormgeving strafvordering
- Hoe dan inrichten strafprocesrecht/strafrechtspleging
- Modernisering Wetboek van Strafvordering
- Welke aard geeft men de strafrechtspleging Het nu te bespreken
schema is:
1. Aard bepaald door: Criminaliteitsbestrijding v. Machtsbeheersing.
2. Aard bepaald door: Accusatoir (adversarieel) v. Inquisitoir
- Wie is verantwoordelijk voor wat
- Hangt dus samen met: welke procesdeelnemer heeft
welke rol
Het weer herstellen van de rechtsvrede is het hoogste doel van het
strafproces.
Van doel naar feitelijke vormgeving strafvordering
- Hoe dan inrichten strafproces
- Nederland weer voor grote keuzes: modernisering Wetboek van

Waar leg je de balans tussen ene kant
criminaliteitsbestrijding en aan de andere kant het
beheersen van de macht van de overheid. waar
je de balans legt is belangrijk.

Richt je je meer inquisitoir stelsel (vertrouwen in
professie overheid) of richt je je strafproces meer in
vanuit accusatoir stelsel (vertrouw je je erop dat het
OM en verdediging in de clash van opinions het best
hun belangen kunnen beschermen).
Welke aard geeft men de strafrechtspleging.Criminaliteitsbestrijding v. Machtsbeheersing
- WvSv, MvT 1914 (Kmrst. II, 1913/14, 286, 3, p. 55):
Een goed ingericht strafproces moet zooveel mogelijk bevorderen de
toepassing van de strafwet op den werkelijk schuldige en tevens de
veroordeling, kan het zijn, de vervolging van den niet-schuldige naar
vermogen verhinderen. burger die geen strafbare feiten hebben
gepleegd moeten met rust gelaten worden en anders vrijgesproken worden.
Vanuit algemeen belang 2 belangen: overheid is machtig om de plegers aan
te pakken. Aan de andere kant mogen onschuldige burgers niet worden
lastiggevallen. Dat is een spanningsveld.
- Crime control (gaat ervanuit dat criminaliteit slecht is voor de staat en
samenleving. Dus moet hard, snel en consequent. Zo min mogelijk
rechten voor degene die wordt aangepakt en veel bevoegdheden
voor de autoriteiten). v. Due Process (belangrijk dat wordt aangepakt.
Maar moet wel zorgvuldig doen. Dat iemand niet onschuldig vastkomt
te zitten. dus je moet tijd nemen voor dat strafproces. Je moet steeds
mogelijkheden hebben om erop terug te komen. Je komt dus hier niet
zo makkelijk tot een uitkomst. (Herbert L. Packer)
Vaak niet 1 van de 2. Democratische rechtsstaat vaak meer Due
Proces.
- Efficiente v. betrouwbare en eerlijke strafrechtspleging 2
modellen strafrechtsplegging.
- Glijdende schaal, steeds wijzigende inzichten, mensenrechten


EVRM/EHRM
- 15 jun 1992, Ldi/Zwitserland, 39: the prevention of crime,
the Court has no doubt whatever as to its necessity in a
democratic society. : zonder criminiliteitsbestrijding gaat de
democratische rechtsstaat onderuit.
- 20 nov 1989, Kostovski/Nederland, 44: The right to a fair
administration of justice holds so prominent a place in a
democratic society that it cannot be sacrificed to
expediency. doelmatigheid mag nooit het ultieme doel
worden. Uiteindelijke gaat het om een eerlijke strafrechtspleging.
Verschil Due process en benadering EHRM: in Due process is
eerlijke procesvoering een middel, geen doel. Om te zorgen dat
men tot een rechtmatige uitkomst komt.
Bij het Hof is eerlijkheid ook een autonoom belang. Dat betekent
dat een procedure die tot een terechte uitkomst leidt, maar niet

eerlijk is gelopen, geen problem bij het Due process. Maar wel
een probleem bij het EHRM.
Crime control: het belangrijkste is om criminaliteit te bestrijden. Dat doe je
door een efficient proces. Waarin de autoriteiten veel bevoegdheden
hebben. Waardoor ze snel kunnen optreden. Veel criminaliteit wordt
vervolgd. Dat is iets mis gaat soms, is pech. Geen land kent dit systeem.
Tegenover: Due Proces: zoveel mogelijk kansen voor verdediging om de zaak
te belichten en laten zien wat overheid heeft gedaan. Gerechtigdheid is veel
belangrijker dan snel afdoen van strafzaken. ziet erg op eerlijkheid. Geen
land kent dit systeem.
Het is altijd een mengeling.

Aard strafproces: Accusatoir v. Inquisitoir (I)
Kies je voor accusatoir of inquisitoir
Accusatoir(adversarieel): het initiatief voor het proces ligt bij de partijen.
Slachtoffer begint proces tegen verdachte. De procesvoering is in handen
van de procespartijen. Regels doet weinig. Tegenspraak is in zon proces
belangrijk. Een voortdurend debat. Dat is echt een partijproces. in
Amerikaanse films. Vooral in Engeland/VS.
Inquisitoir: Bij autoriteiten ligt het initiatief. Autoriteiten bepalen waar het
proces overgaat en wat er gebeurd. De rechter is in een inquisitoir proces erg
actief, doet bijv. onderzoek. Tegenspraak is niet zo belangrijk. Zeker geen
proces met gelijkwaardige partijen.
1. Verantwoordelijkheid vervolging: particulier (dan adversarieel) of
publiek(dan inquisitoir)
- Principe: wie klaagt rechtsschender aan Iedere burger (sycophant) Slachtoffer (accusatio; action directe het slachtoffer
kan een verdachte dagvaarden, maar het OM voert de zaak
voor de strafrechter. Maar het slachtoffer heeft de zaak
aangebracht.) Magistraat (schout, ovj kennen we in NL, het
OM.)
In het oude Griekeland kon elke burger een andere burger
aanklagen als die iets had gedaan.
2. Verantwoordelijkheid waarheidsvinding:
- Burgers (acc.) of rechter (inq.): maar feitelijk hybride stelsels:
- Acc. stelsel (VS, Eng.), maar toch: onderzoek politie, bijv.
doorzoeking woning (= in Ned rechter: 110 Sv)

Inq. stelsel (i.b. continentaal Eur.), maar toch: afschaffen
pijnbank (1798); afschaffen antwoordplicht (1886); recht
op verdediging en zwijgrecht (1926; cautie 1926/37/74).
Onderzoek t.t.z.:
- verdediging/OM (clash of opinions niemand zal meer zijn
best doen om zijn eigen standpunt te bepleiten, dan
degene zelf). vooral in VS = acquisitoir.; partijgetuigen/deskundigen dit is inquisitoir.) of rechter
(actief t.t.z.; basis is vooronderzoek door autoriteiten)
Voor beide valt iets te zeggen en iets in de te brengen.


Aard strafproces: Accusatoir v. Inquisitoir (II)
3. Verantwoordelijkheid eerlijke rechtspleging:
- Verdediging (acc.), autoriteiten (inq.) en/of gemeenschap
(jury)
In een acc. stelsel zijn het juist de partijen die moeten zorgen voor
een eerlijk proces. Bij inq. stelsel zorgt de rechter daarvoor. Jury zit
ertussenin.
- Conclusie Nederland
- WvSv 1926: hybride: per saldo gematigd inquisitoir. hebben we
nog steeds. Maar soms met accusatoir elementen. Hoger beroep
is vooral afhankelijk van procespartijen. Veel meer adversialiteit.
- Verhouding vooronderzoek en onderzoek t.t.z.
- Invloed 6 EVRM (volgende week)
- Maar nu !: vertrouwen op onderzoek of op tegenwerping
- Dilemma: onbetrouwbare autoriteiten v. slechte
verdediging
- Ontwikkeling: verantwoordelijkheid en adversarialiteit
- Strafrecht en bestuursrecht
- Fouilleren: verdenking v. Preventief (vgl. Gillan/Quinton)
Conclusie: er is dus een relatie tussen de positie en rol van
procesdeelnemers en visie op de aard van de strafrechtspleging.
Procesdeelnemers (I)
- Er is dus een relatie tussen positie/rol van procesdeelnemers en visie op
de aard van de strafrechtspleging
- De onpartijdige en onafhankelijke rechter:
- Vooronderzoek en hoofdonderzoek: van toezichthouder naar
leider van het onderzoek. De rechter functioneer in zowel
vooronderzoek en hoofdonderzoek. In vooronderzoek heeft
rechter andere positie gekregen. Van 1813 tot 2013 was de
rechter een onderzoeksrechter. Die rechter deed het onderzoek
echt zelf. Dat wilde men niet meer. De rechter is van

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
RechtenStudentRadboud
RechtenStudentRadboud

Aantal documenten: 4

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!