€ 4.99

Aantekeningen van Opgroeien in Gezin en School

Aantekeningen van college 1 t/m 9 van het vak Opgroeien in Gezin en School voor de pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Heel handig als samenvatting voor het leren van de toets.


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (4 van de 39 pagina's)
Preview: Aantekeningen van Opgroeien in Gezin en School Preview: Aantekeningen van Opgroeien in Gezin en School Preview: Aantekeningen van Opgroeien in Gezin en School Preview: Aantekeningen van Opgroeien in Gezin en School

Download alle 39 pagina's voor € 4,99

Document in winkelwagen

College aantekeningen
Introductiecollege 4-sept-2017
Definitie van pedagogiek
- De pedagogische wetenschappen bestuderen de opvoeding, het onderwijs en de
hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met het oog op verbetering van de praktijk
o Een interventiewetenschap
o Een empirisch-analytische discipline
Empirisch-analytische benadering
- Empirisch kennis ontstaat door het systematische verzamelen en deze via
statistische methoden analyseren
- Analytisch reductie, de hele werkelijkheid is te complex om te onderzoeken
- Onderzoek moet repliceerbaar zijn
- Theorie en kennis moet falsificeerbaar zijn
- Niet normatief de empirisch analytische pedagogiek schrijft niet voor hoer de
opvoeding eruit moet zien
Empirisch analytische pedagogiek op systematische wijze pedagogische handelingen,
methoden, programmas en therapieen uitproberen en kijken of er sprake is van een
pedagogische effect
- Veldexperiment
- Actie-onderzoek
- Ontwerponderzoek
- Survey-onderzoek
- Het laboratorium experiment
- Observatieonderzoek
- Archiefonderzoek
- Fysiologisch onderzoek
Oorsprong pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
- Willem Koops (2016) het kind is een culturele uitvinding
- Historische trend
o Middeleeuwen het kind bestaat niet
o Na de middeleeuwen belangstelling voor het kind, infaltilisering
(verwijdering van het kind uit de wereld van de volwassene), scholen
o Nu deinfantilisering
Kinderen hebben via sociale media toegang tot de wereld van de
volwassene
Volwassenen (ouders gedragen zich steeds meer kinderlijk
- Pedagogiek en ontwikkelingspsychologie zijn ontstaan tijdens de periode van de
verlichting en de romantiek

Verlichting (Rene Descartes)
- Verlichting of eeuw van de Rede (18e eeuw)
- Rationalisme alleen door het gebruik van de rede en het gezonde verstand komt
men tot waarheid
- Positivisme wetenschappelijke kennis en technologie kunnen alle problemen
oplossen
- De verlichting een van de pijlers onder de westerse beschaving en zette grote
wijzigingen in gang in het denken over religie, filosofie, kunst, wetenschap en politiek
- Men betreed het bijgeloof, misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en
kwamen op zekere grondrechten
- Zette aan tot modernisering van de samenleving door middel van individualisering,
emancipatie, feminisme, secularisering en globalisering
- Verlichtingdenken het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de
burgerrechten, het vrijdenken, het klassiek liberalisme, het socialisme en het
anarchisme
Verlichtingdenkers
- John Locke (1632-1704) het kind wordt geboren met een lege lei (tabula rasa) en
deze wordt beschreven met de indrukken die het kind opdoet en die kunnen door de
opvoeder gestuurd worden.
o Amerikaans behaviorisme (John Watson) kinderen ontwikkelen zich door
een proces van belonen en straffen
- Lichamelijke gezondheid en hygiene harde opvoeding (de wil van het kind moest
gebroken worden)
- Ontwikkeling versnellen
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
- Grondlegger van de westerse pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
- Boek Emile (denkbeeldig jongetje dat uit het gezin gehaald wordt en opgevoed
wordt door een tutor)
o Aanklacht tegen de Franse Decadente cultuur
o Opvoeding van de ideale burger in een ideale maatschappij
o Natuurlijke opvoeding, liefst op het platteland
o Het kind moet zelf leren denken, zonder de boekenwijsheid van anderen te
volgen
o Vorming is belangrijker dan kennis
o Ontwikkeling moet niet versneld worden
o Beschrijft de ontwikkeling in fasen
- Jean Piaget (cognitieve ontwikkeling) stadiaontwikkeling
- Oprichting volksonderwijs opvoeding tot een goede staatsburger, leerplicht

De romantiek
- De romantiek (18e eeuw) verzet tegen de overwaardering van de rationele zijde
van de mens. Romantici keerden zich tegen de koele onverschillige objectiviteit van
rationalistische denkers en hun wetenschap. Het gaat om de subjectieve ervaring.
- Pedagogiek Vom Kinde aus (Pestalozzi) spontaniteit van het kind, onderwijzer
heeft primair een pedagogische taak, uitgaan van de ervaringen van het kind
- Kleuteronderwijs, kindergarten (Frobel)
- Reformpedagogiek
o Jenaplan (samenwerking, sociale ontwikkeling)
o Dalton-onderwijs
o Montessori (fasenontwikkeling, gevoelige perioden)
o Vrije school (creativiteit)
o Freinet-onderwijs (democratische burgers)
Verbeter de wereld begin bij de opvoeding
- Afscheidsrede van prof. Dr. Micha de Winter hoopgevende sociale pedagogiek die
bijdraagt aan de ontwikkeling van democratisch burgerschap
o Minder problematiseren en meer gericht op groei
o Minder individueel en meer sociaal
o Jeugd beter in rijke sociale netwerken
- Belang van opvoedingsidealen (normatief)
o Relatie opvoeding en democratische rechtstaat
o Opvoeding als tegenwicht voor polarisatie en haat
- De winter heeft kritiek op de hedendaagse pedagogiek, dus empirische-analytische
- De academische pedagogiek is zichzelf steeds meer gaan richten op individuele
problemen en stoornissen
- Grote maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
o Migratie, radicalisering, onderwijsachterstanden, exclusie, sociale
ongelijkheid, kindermishandeling, discriminatie
o Als mensen het idee hebben dat ze geen enkele invloed hebben op hun
omgeving, en dat hun stem niet wordt gehoord, dan leidt dat tot pessimisme,
moedeloosheid of woede
o De winter hoop leren zien van mogelijkheden tot verbetering
o Contouren van de hoopgevende sociale pedagogiek
- Handelingsperspectieven
o De pedagogiek als een wetenschap die het handelen van opvoeders
bestudeert en die hen ook handelingsperspectieven verschaft
o Een sociaal georienteerde en hoopgevende pedagogiek moet via de
opvoeder, kinderen en jongeren zelf in de handelingsstand zien te krijgen.
- Onderbreken van impulsieve vooroordelen en verlangens
o Het pedagogisch onderbreken
o Kinderen hebben de neiging om in het eigen egocentrische verlangen te
blijven hangen, dat te cultiveren en geen andere dan de eigen belangen in
ogenschouw te nemen. Dat gaat niet vanzelf over het is de taak van de
opvoeder om het kind te laten ontsnappen aan de tirannie van het ik en het
hier en nu alles en wel nu meteen
o Ven egocentrisme naar sociaal

Uitgangspunten pedagogiek in Utrecht
1. Systematisch perspectief of contextbenadering het bio-ecologisch model
2. Dimensionele en positieve benadering
a. Minder nadruk op classificeren, maar op profielen en dimensies
b. Culturele diversiteit
c. Minder nadruk op problemen, maar op kansen, ontwikkelingsmogelijkheden,
participatie, inclusie, optimale benutting van het potentieel van ieder individu
3. Multidisciplinair en multinationaal

Hoorcollege 2 bio-ecologisch model van Bronfenbrenner
Socialisatie
- Opvoeden (parenting) het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van
kinderen door primaire opvoeders
- Onderwijzen (education) een vorm van leren met het doel op kennis,
vaardigheden en gewoontes over te dragen van generatie op generatie
- Maar ook religie, cultuur, overheid, vrienden en media
- Pedagogiek gaat over de socialisatie van kinderen en jeugdigen
Bio-ecologische systeemtheorie
- Uri Bronfenbrenner (1917 2005)
- De ontwikkeling is het resultaat van continue interacties tussen eigenschappen van
het kind (=bio) en de verschillende omgevingen (ecologische systemen) waarin het
kind opgroeit.
- Reciprocal dynamis proecess
o Reciprocal (transactioneel) = wederkerig, kind en omgeving beinvloeden
elkaar
o Dynamic = voortdurende veranderende wisselwerking
Omgeving en biologie
- Omgeving
o Gezin
o Familie
o Vriendjes
o School en buurt
o Maatschappelijke context
o Cultuur
o Fysische omgeving
o Micro, meso, exo en macro
- Biologie
o Genen
o Rijping (hersen- en lichamelijke ontwikkeling)
o Temperament
- Nurture vs. nature aangeleerd of aangeboren

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 4,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
PiaHuisman
PiaHuisman

Aantal documenten: 3

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!